Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Hierdoor biedt de rekenkamercommissie de raad een extra handvat om zijn controlerende en kaderstellende taak uit te voeren. De onderzoeken moeten leiden tot een verhoging van de effectiviteit van het beleid en van de professionaliteit van de organisatie. Daarnaast wil de rekenkamercommissie met haar onderzoek een bijdrage leveren aan een grotere transparantie van het gemeentelijk handelen en aan het versterken van de publieke verantwoording daarover.

De rekenkamercommissie voert jaarlijks één tot twee onderzoeken uit naar uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn benoemd in het jaarplan. De keuze van de onderzoeksonderwerpen is mede gebaseerd op gesprekken met de fracties uit de gemeenteraad. Ook suggesties van inwoners van Neder-Betuwe voor een onderzoeksonderwerp zijn van harte welkom (via dit reactieformulier). Jaarlijks vindt in het najaar een actualisering van het onderzoeksprogramma plaats, in het jaarplan voor het aankomende jaar.

De werkwijze van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de 'Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe'.

Accordion item is ingeklapt
Marijke van de Plasse
Marijke van de Plasse

Marijke van de Plasse (3 april 1971) is geboren in Goes en groeide in een Zeeuws dorp op. Haar studie Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit (nu Radbouduniversiteit) in Nijmegen bracht haar in Gelderland. Zij woont in Zaltbommel.

Zij heeft in diverse gemeenten in verschillende functies gewerkt, als juridisch beleidsmedewerker, afdelingshoofd Bestuurlijk Juridische Zaken, directie-adviseur, griffier en hoofd van de afdelingen Samenleving & Ontwikkeling, Bestuur Vergunningen & Handhaving en Bedrijfsvoering. Momenteel is zij werkzaam als manager bij Necker van Naem Interim. In die functie houdt ze zich naast het detacheren van medewerkers in diverse tijdelijke functies op griffies bezig met werving en selectie van griffiers, adviesopdrachten rondom het functioneren van raad en griffie en twee directeurschappen van rekenkamers (Diemen en West-Twente). Ook werkt zij momenteel vanuit Necker van Naem als interim griffier bij de gemeente Vijfherenland.

Als voorzitter van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe wil Marijke bijdragen aan een kritische, lerende blik binnen het lokale bestuurlijke perspectief.

Accordion item is ingeklapt
Iroy Konings
Iroy Konings

Iroy Konings (8 april 1985) is geboren in Roosendaal en groeide op in Rucphen. Hij woont sinds vijf jaar weer met veel plezier in het dorp waar hij opgroeide.

Tijdens zijn studies Bestuurskunde was hij zelf politiek actief. Hij maakte bewust de keuze om vanuit een andere rol maatschappelijk betrokken te willen zijn. Na zijn studies is hij gaan werken voor verschillende lokale overheden. Door te werken voor de griffies van de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur en Capelle aan den IJssel in het verleden en op dit moment als senior raadsadviseur en plaatsvervangend griffier bij de gemeente Vlaardingen heeft hij dagelijks voeling met de gemeentelijke politiek. In de loop der tijd is hij zich steeds meer gaan interesseren en bezighouden met alle onderwerpen die spelen binnen het sociaal domein,  binnen het ruimtelijk domein en rondom gemeenschappelijke regelingen.
Als waarnemend griffier in Vlaardingen is hij vanuit die functie onder andere ook secretaris van de raadscommissie en de auditcommissie. Verder is hij lid van de Commissie Openbaar Bestuur van de Vereniging van Griffiers. Ook volgt hij een master Rechtsgeleerdheid die hij naar verwachting in juli 2023 afrond.

Als lid van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe wil Iroy bijdragen aan het verder versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. 

Accordion item is ingeklapt
Rick Hubers
Rick Hubers

Rick Hubers (13 juni 1995) is geboren in Arnhem en woont in Elst, het dorp waar hij is opgegroeid.

Na het afronden van het VWO is hij als Financial Audit Trainee begonnen bij de Auditdienst Rijk van het Ministerie van Financiën in Den Haag. Op dit moment draagt hij hier als Projectleider Financial Audit bij aan de controle van jaarrekeningen en onderzoeken naar de interne beheersing van het Ministerie van Defensie. Rick heeft internationaal ervaring opgedaan binnen de interne auditafdeling van NAVO-Agentschap NSPA in Luxemburg, waar hij onderzoeken heeft uitgevoerd op de gebieden governance, interne beheersing en risicomanagement.

Rick staat ingeschreven als Registeraccountant (RA) bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en als Certified Internal Auditor bij het Instituut van Internal Auditors (IIA). Hij heeft zijn opleiding gevolgd op de Nyenrode Business Universiteit, waar hij nu als docent en scriptiebegeleider aan is verbonden.

Als lid van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe wil Rick bijdragen aan de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en het lerend vermogen van de organisatie.

 

Accordion item is ingeklapt
Marina Roelofsen-Verwoert
Marina Roelofsen-Verwoert

Bij hun werk worden de leden van de Rekenkamercommissie ondersteund door ambtelijk secretaris Marina Roelofsen-Verwoert die ook plaatsvervangend griffier van Neder-Betuwe is.

Accordion item is ingeklapt

De Rekenkamercommissie beoordeelt beleid en/of de uitvoering hiervan en geeft aanbevelingen tot verbetering. Hiermee willen de leden met onderzoeken bijdragen aan het verbeteren van de verantwoording ('rekenschap') van het gemeentebestuur aan de burger. Daarom stelt de Rekenkamercommissie het maatschappelijke resultaat van het gevoerde beleid en bestuur voorop. De commisie gaat dus niet alleen na hoe en of iets gedaan wordt, maar ook of de beoogde effecten zijn bereikt, ten behoeve van de Neder-Betuwse burger. Door de onafhankelijke positie van de Rekenkamercommissie bepaalt zij zelf de onderwerpen voor onderzoek en de wijze van uitvoering van de onderzoeken aan de hand van een vooraf opgesteld onderzoeksprotocol. Veel waarde hecht de Rekenkamer aan het overleg met de raadsfracties.

Accordion item is ingeklapt

De gemeenteraad kan aan de Rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. Ook inwoners van Neder-Betuwe kunnen via een reactieformulier suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp. De werkwijze van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de 'Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe.' De rekenkamercommissie voert jaarlijks één tot twee onderzoeken uit naar uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn benoemd in het jaarplan. De keuze van de onderzoeksonderwerpen is mede gebaseerd op gesprekken met de fracties uit de gemeenteraad. Jaarlijks vindt in het najaar een actualisering van het onderzoeksprogramma plaats, in het jaarplan voor het aankomende jaar.