Rekenkamer

De rekenkamer is ingesteld door de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. De wijze waarop de rekenkamer die taak uitvoert is beschreven in de Verordening gemeentelijke rekenkamer Neder-Betuwe 2023 en in het reglement van orde. Hierdoor biedt de rekenkamer de raad een extra handvat om zijn controlerende en kaderstellende taak uit te voeren. De onderzoeken moeten leiden tot een verhoging van de effectiviteit van het beleid en van de professionaliteit van de organisatie. Daarnaast wil de rekenkamer met haar onderzoek een bijdrage leveren aan een grotere transparantie van het gemeentelijk handelen en aan het versterken van de publieke verantwoording daarover.

De rekenkamer voert jaarlijks één tot twee onderzoeken uit naar uiteenlopende onderwerpen. De keuze van de onderzoeksonderwerpen is mede gebaseerd op gesprekken met de fracties uit de gemeenteraad. Ook suggesties van inwoners van Neder-Betuwe voor een onderzoeksonderwerp zijn van harte welkom via dit reactieformulier.

Accordion item is ingeklapt

Marijke van de Plasse (3 april 1971) is geboren in Goes en groeide in een Zeeuws dorp op. Haar studie Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit (nu Radbouduniversiteit) in Nijmegen bracht haar in Gelderland. Zij woont in Zaltbommel.

Zij heeft in diverse gemeenten in verschillende functies gewerkt als juridisch beleidsmedewerker, afdelingshoofd Bestuurlijk Juridische Zaken, directie-adviseur, griffier en hoofd van de afdelingen Samenleving & Ontwikkeling, Bestuur Vergunningen & Handhaving en Bedrijfsvoering. Momenteel is zij werkzaam als manager bij Necker van Naem Interim. In die functie houdt ze zich naast het detacheren van medewerkers in diverse tijdelijke functies op griffies bezig met werving en selectie van griffiers en diverse adviesopdrachten rondom het functioneren van raad en griffie.

Als voorzitter van de rekenkamer Neder-Betuwe wil Marijke bijdragen aan een kritische, lerende blik binnen het lokale bestuurlijke perspectief.

Accordion item is ingeklapt

Chris Papjes (9 augustus 1959) is een geboren Fries. Hij heeft in Leeuwarden het VWO en de HTS doorlopen en is opgeleid als verkeerskundige. Hij woont nu in Ede.

Hij heeft 40 jaar voor verschillende overheden gewerkt. Het ministerie van Verkeer & Waterstaat, de provincie Gelderland en voor de gemeenten Soest, Bunschoten en Duiven. In de laatste gemeente was hij gemeentesecretaris. 

Omdat het leven meer is dan alleen werken, is Chris in 2021 met vroegpensioen gegaan. Hij leest graag en vult zijn tijd verder als vrijwilliger met het besturen van de buurtbus Ederveen-Overberg, als voorzitter van het bestuur van stichting Present Ede-Wageningen en als voetbalscheidsrechter bij Blauw-Geel uit Ede. 

Als lid van de rekenkamer wil Chris bijdragen aan het goed functioneren van de gemeente en van de gemeenteraad van Neder-Betuwe. 

Accordion item is ingeklapt

Geertje de Witt (1 februari 1985) is criminoloog en werkte na het afronden van haar studie voor een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. De afgelopen 15 jaar heeft zij in meerdere gemeenten gewerkt in diverse functies, onder andere als projectleider en strategisch beleidsadviseur. Momenteel werkt zij als opgavemanager aan portefeuille-overstijgende en grootschalige (bestuurlijke) opgaven.

Geertje wil als lid van de rekenkamer bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het gemeentelijk handelen en aan het versterken van de rol van de gemeenteraad.

Accordion item is ingeklapt

Bij hun werk worden de leden van de rekenkamer ondersteund door ambtelijk secretaris Marieke van den Heuvel, die ook plaatsvervangend griffier van Neder-Betuwe is.

Accordion item is ingeklapt

De rekenkamer beoordeelt beleid en/of de uitvoering hiervan en geeft aanbevelingen tot verbetering. Hiermee willen de leden met onderzoeken bijdragen aan het verbeteren van de verantwoording ('rekenschap') van het gemeentebestuur aan de burger. Daarom stelt de rekenkamer het maatschappelijke resultaat van het gevoerde beleid en bestuur voorop. Zij gaat dus niet alleen na hoe en of iets gedaan wordt, maar ook of de beoogde effecten zijn bereikt ten behoeve van de Neder-Betuwse burger. Door de onafhankelijke positie van de rekenkamer bepaalt zij zelf de onderwerpen voor onderzoek en de wijze van uitvoering van de onderzoeken aan de hand van een vooraf opgesteld onderzoeksprotocol. Veel waarde hecht de rekenkamer aan het overleg met de raadsfracties.

Accordion item is ingeklapt

De gemeenteraad kan aan de rekenkamer vragen een onderzoek uit te voeren. Ook inwoners van Neder-Betuwe kunnen via een reactieformulier suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp. De werkwijze van de rekenkamer is vastgelegd in de 'Verordening gemeentelijke rekenkamer Neder-Betuwe 2023'. De rekenkamer voert jaarlijks één tot twee onderzoeken uit naar uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn benoemd in het jaarplan. De keuze van de onderzoeksonderwerpen is mede gebaseerd op gesprekken met de fracties uit de gemeenteraad. Jaarlijks vindt in het najaar een actualisering van het onderzoeksprogramma plaats in het jaarplan voor het aankomende jaar.

Accordion item is ingeklapt

Lees hier de rapporten van de rekenkamer.

Accordion item is ingeklapt

Lees hier de jaarverslagen van de rekenkamer.

- Jaarverslag 2023

Accordion item is ingeklapt

Lees hier de rekenkamerbrieven van de rekenkamer. 

- Rekenkamerbrief 1

- Rekenkamerbrief 2

Accordion item is ingeklapt

Rapporten

Jaarverslagen

Rekenkamerbrieven