De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en ondersteunen van de gemeenteraad en de commissies.

Wat doet de griffie?

De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie adviseert, ondersteunt en faciliteert de griffie de raad en de individuele raadsleden. De griffie:

  • zorgt ervoor dat vergaderingen van de raad en de commissies in goede banen worden geleid;
  • verzorgt een goede procesgang, plant vergaderingen en bewaakt dat de raad volledige en juiste vergaderstukken krijgt;
  • stelt de vergaderagenda‚Äôs samen;
  • adviseert de raadsvoorzitter en de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap;
  • helpt raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffie intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders, beleidsmedewerkers en de griffies van andere gemeenten.

Ook de samenleving kan een beroep doen op de griffie. Zoekt u contact met raad, raadsleden en/of fracties? Wilt u gebruik maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffie voor u klaar.

Griffier

De Gemeentewet bepaalt dat elke raad een griffier benoemt. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Hij adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad), zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter om hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering te ondersteunen en raadsbesluiten vast te leggen. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.

Griffier

De heer drs. E. van der Neut (nevenfuncties)

Loco-griffier

Mevr. M.E. Roelofsen-Verwoert (nevenfuncties)

Contact met de griffie

t. 14 0488
e. griffie@nederbetuwe.nl

Bezoekadres

Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden

Postadres

Postbus 20
4043 ZG Opheusden