Beroepschrift indienen

Wanneer u (als burger, belanghebbende, bedrijf of instelling) bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (beschikking) en bent het niet eens met deze beslissing op bezwaar, dan kunt u hier tegen in beroep gaan.

Accordion item is ingeklapt

Tegen een beslissing op bezwaar kunt u binnen zes weken na de dag van verzending in beroep gaan door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn gedateerd en bevat tenminste uw naam en adres, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het beroep. De Rechtbank stelt het op prijs als u een kopie van dit besluit bijvoegt. Voor het indienen van een beroepschrift moet een griffierecht worden betaald. De griffie van de Rechtbank (088 361 2000) kan u informeren over de hoogte ervan.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u uitvoering van het besluit wilt voorkomen moet u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Een kopie van het beroepschrift moet u bij het verzoek voegen. U moet bij het verzoek bovendien het 'spoedeisend belang' aantonen. Dat wil zeggen dat u moet aantonen dat het belangrijk is dat het besluit niet wordt uitgevoerd voordat het beroep is afgehandeld. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Juridische Zaken via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt