Toezicht en handhaving: de boa’s van Neder-Betuwe

Taak: naleven van afspraken

In ons land zijn alle regels en voorschriften het resultaat van democratische besluiten. Regels in Nederland zijn eigenlijk afspraken tussen de inwoners over wat wij wél en wat wij niét goed vinden. De overheid (bijvoorbeeld politie, gemeente, omgevingsdienst) let erop of inwoners, bedrijven en organisaties de overeengekomen regels ook naleven. In Neder-Betuwe houden onder andere de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de gaten of de gemaakte afspraken ook worden nagekomen.

Niet meteen bestraffen maar samen zoeken naar oplossingen

Boa’s mogen onder bepaalde omstandigheden streng optreden. Zij beschikken over de bevoegdheden en de middelen. Toch is hun werkwijze vaak minder streng. Als iemand zich niet aan de regels houdt, proberen de boa’s (als dat kan) om er via een gesprek samen uit te komen. Ook zijn zij altijd aanspreekbaar. Om een gevaarlijke situatie door te geven als een verkeersbord weg is. Maar ook voor advies om te voorkomen dat mensen of milieu risico lopen. Preventie is een belangrijke taak. Oftewel: boa’s zijn partner op het gebied van veiligheid, verkeer, gezondheid, milieu en samenleven in het belang van iedereen. 

Waar letten de boa’s op?

In principe op alle regels en voorschriften. De bekendste is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan regels over onder andere de openbare orde, veiligheid, verkeer en milieu. Hieronder vallen zaken als de openingstijden van de horeca, parkeren in de openbare ruimte en de netheid en leefbaarheid in de buurt. Een overzicht van hun resultaten vind je in dit meest recente jaarverslag (pdf, 131Kb). Omdat boa’s veel buiten zijn en dagelijks de gehele gemeente doorkruisen, zien zij dingen waar zij soms niet zelf iets mee kunnen doen. Dan zoeken zij contact met de ketenpartners zoals politie, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Omgevingsdienst Rivierenland om die informatie te delen.

Wanneer kun je bij een boa terecht?

Zaken die direct te maken hebben met gemeentegrond of -eigendommen, overlast van honden, geparkeerde auto’s of gevaarlijke situaties langs de openbare weg en vernielingen van straatmeubilair.

Is je probleem niet direct hiermee in verband te brengen, dan kun je ook bij de volgende partners terecht:

  • Politie: gevaarlijke situaties op de weg (snelheidsovertredingen/aanrijdingen).
  • Avri: verzorgt groenonderhoud en afvalverwerking (inclusief controle op afvalscheiding).
  • Omgevingsdienst rivierenland: overlast van bedrijven, risico’s voor het milieu en de gezondheid.
  • Rijkswaterstaat: gevaar en bijzondere situaties op of langs de snelweg of de waterwegen.

Zie onderaan deze pagina de contactgegevens van de verschillende partners.

Voorbeelden uit de praktijk

Parkeren

Een auto staat met twee wielen op de stoep om het verkeer op de weg zo min mogelijk te belemmeren. Gevolg: het trottoir is versperd voor voetgangers, mensen in een rolstoel of met een kinderwagen. Ondanks de goede bedoeling is een bekeuring onvermijdelijk want er ontstaat gevaar voor een ander.

Vervuiling

Een groepje jongeren ontmoet elkaar regelmatig op een beschutte plek. De vuilnisbak wordt helaas niet altijd gebruikt. Boa’s gaan het gesprek aan en proberen de jongeren bewust te maken dat zij verantwoordelijk zijn voor de troep. En dat zij vaker controle kunnen verwachten als zij hun gedrag niet ten goede veranderen.

Deze praktijkvoorbeelden tonen de aanpak van de boa’s: liever in gesprek om samen te werken aan een duurzame verbetering. Maar bij hinder en overlast of gevaar voor andere mensen zullen zij niet aarzelen om direct op te treden.

Contact

Wilt u iets aan de boa's melden? Toezicht en handhavingsmeldingen gaan via de website van Avri. Klik hier om een melding te doen.

Kijk ook op

CJIB en bekeuringen

Zodra u een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft ontvangen, dan kunt u bij de gemeente Neder-Betuwe niet meer terecht voor bezwaar. Als de boa op straat de bekeuring afrondt komt deze in het systeem en kunt u enkel met een bezwaar bij het CJIB uw bekeuring nog aanvechten. Op de achterkant van de brief van het CJIB staat hoe dit werkt.