Tree Valley Business Centre

In het gebied tussen de Linge en de Betuweroute/A15, ten westen van de Dodewaardsestraat, is een bedrijvenpark voor bedrijven die aan de laanboomteelt zijn gerelateerd gerealiseerd. Sinds september 2022 is de naam gewijzigd van Agro Business Centre (ABC) naar Tree Valley Business Centre.

Laanboomhuis

Op het Tree Valley Business Centre is op 9 september 2022 het Laanboomhuis geopend. Het Laanboomhuis is dé ontmoetingsplek in de regio voor de laanboomsector. Onderwijs heeft er een plek gekregen en de boomkwekersvereniging Tree Centre Opheusden (TCO) vergadert er. Ook is er inmiddels een mooie tuin aangelegd. Het Laanboomhuis staat hiermee symbool voor de samenwerking die de Betuwse laanboomsector toonaangevend maakt in Europa en de wereld. De boomkwekers, aan de boomteelt gerelateerde bedrijven, het Laanboompact, de gemeente en andere overheden hebben gezamenlijk bijgedragen aan dit gebouw. Tree Centre Opheusden is de ontwikkelaar, eigenaar en exploitant van het Laanboomhuis.

Bekijk de video die gemaakt is tijdens de opening van het Laanboomhuis op 9 september 2022

Accordion item is ingeklapt

De ontwikkeling van het TVBC gaat anders dan bij de meeste bedrijventerreinen. De gemeente heeft de Structuurvisie ABC uit 2014 als kader voor de ontwikkeling: welk soort bedrijven kan zich er vestigen, welke ruimtelijke spelregels zijn er, welke financiële bijdrage moet een bedrijf leveren. Het is aan de bedrijven die zich er willen vestigen om het TVBC daadwerkelijk in te vullen. De gemeente faciliteert.

De groei van het TVBC verloopt organisch, het wordt niet in één keer bouwrijp gemaakt, maar telkens als er een bedrijf zich wil vestigen wordt dat ingepast. Zo vult het gebied zich de komende jaren met bedrijvigheid. De gemeente zorgt er wel voor dat er een structuur van hoofdwegen wordt aangelegd. De verdere ontwikkeling van het TVBC in westelijke richting wordt opgehangen aan de toekomstige Randweg Opheusden.
De bedrijven die zich op het TVBC vestigen, leveren een financiële bijdrage zodat de gemeente de kosten hiervoor weer terugkrijgt. Door zich alleen te richten op het scheppen van de basisvoorwaarden beperkt de gemeente de investering en financiële risico’s en geeft het de markt de ruimte.

De ambitie is om hét laanboomcluster in de wereld te zijn en te blijven. In dit cluster wordt circa de helft van de winst gerealiseerd door de productie van bomen en de helft door samenwerking en het beheersen van de marktketen. Een optimale samenwerking en het vergroten van de toegevoegde waarde in de marktketen is van levensbelang voor de sector.

Accordion item is ingeklapt

Vanaf 2017 hebben zich bedrijven in de eerste fase van het TVBC gevestigd. Dit is het gebied tussen de Dodewaardsestraat, Bomenlaan en aan weerszijden van de Pottenveld.
De ‘bewoners’ van het TVBC zijn momenteel Damcon, Van Tuijl, Agro de Arend, het Laanboomhuis en Hendriks Transport. Alle gemeentekavels zijn uitgegeven. De enkele kavels die in de eerste fase nog over zijn, zijn in eigendom van derden.

Er lopen gesprekken met diverse partijen die zich op het TVBC willen vestigen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft voor de ontwikkeling van het TVBC een Structuurvisie ABC voor het geheel (PDF, 5 mb) en een Nota Kostenverhaal ABC voor de 1e fase (PDF, 666 kb) in 2014 vastgesteld. Lees hier ook bijlage 1 (PDF, 246 kb) en bijlage 2 (PDF, 246 kb) bij de Nota Kostenverhaal. Deze documenten omvatten de spelregels voor de ontwikkeling van het TVBC: voor welk type bedrijven is er ruimte, welke ruimtelijke en financiële kaders zijn er.

Een verdere uitwerking van de ruimtelijke kaders is opgenomen in het Ruimtelijk Kwaliteitskader ABC (PDF, 1,62 mb), dat in 2017 is vastgesteld. Het is opgesteld door het Gelders Genootschap en geldt als toetsingskader voor initiatieven en als welstandskader voor de omgevingsvergunning. Dit toetsingskader betreft de architectuur van gebouwen en de indeling en inrichting van terreinen. Het omvat tevens een beschrijving van een proces waarin de ruimtelijke kwaliteit in dialoog met initiatiefnemers tot stand komt.

In 2018 is het Groenplan ABC (PDF, 9 mb) vastgesteld als kader voor het ontwerp en de realisatie van groen in de openbare ruimte van het TVBC en met het oog op een zo duurzaam mogelijke toekomst. Gemeente en TCO hebben samen aan dit Groenplan gewerkt. Het groenplan voor de 1e fase van het TVBC is inmiddels uitgevoerd.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie over de (on)mogelijkheden voor een kavel op dit terrein kunt u contact opnemen met de heer J. Beuken via bedrijvenloket@nederbetuwe.nl.

Hieronder een impressie uit de Structuurvisie ABC uit 2014.