Agro Business Centre (ABC)

In het gebied tussen de Linge en de Betuweroute/A15, ten westen van de Dodewaardsestraat, wordt een bedrijvenpark voor bedrijven die aan de laanboomteelt zijn gerelateerd, ontwikkeld.

Het ABC wordt hét visitekaartje voor het laanboomcluster. In het ABC komt een ‘Laanboomhuis’ voor fysieke en virtuele handel, representatieve ontvangstruimtes en scholing en innovatie. In dat gebouw komen de samenwerking en toegevoegde waarde van het ABC écht tot uitdrukking. De boomkwekers, aan de boomteelt gerelateerde bedrijven, het Laanboompact, de gemeente en andere overheden zetten gezamenlijk de schouders eronder om er voor te zorgen dat er een mooi en goed functionerend gebouw komt.

Kwekersvereniging Tree Centre Opheusden (TCO) bereidt de ontwikkeling van het Laanboomhuis voor. Start bouw is voorzien in 2020.

Accordion item is ingeklapt

De ontwikkeling van het ABC gaat anders dan bij de meeste bedrijventerreinen. De gemeente heeft de Structuurvisie als kader voor de ontwikkeling: welk soort bedrijven kan zich er vestigen, welke ruimtelijke spelregels zijn er, welke financiële bijdrage moet een bedrijf leveren. Het is aan de bedrijven die zich er willen vestigen om het ABC daadwerkelijk in te vullen. De gemeente faciliteert.

De groei van het ABC verloopt organisch, het wordt niet in één keer bouwrijp gemaakt, maar telkens als er een bedrijf zich wil vestigen wordt dat ingepast. Zo vult het gebied zich de komende jaren met bedrijvigheid. De gemeente zorgt er wel voor dat er een structuur van hoofdwegen wordt aangelegd. De bedrijven die zich op het ABC vestigen, leveren een financiële bijdrage zodat de gemeente de kosten hiervoor weer terugverdient. Door zich alleen te richten op het scheppen van de basisvoorwaarden beperkt de gemeente de investering en financiële risico’s en geeft het de markt de ruimte.

De ambitie is om hét laanboomcluster in de wereld te zijn en te blijven. In dit cluster wordt circa de helft van de winst gerealiseerd door de productie van bomen en de helft door samenwerking en het beheersen van de marktketen. Een optimale samenwerking en het vergroten van de toegevoegde waarde in de marktketen is van levensbelang voor de sector.

Accordion item is ingeklapt

In 2017 heeft het eerste bedrijf zich op het ABC gevestigd. Dit is Damcon aan de Bomenlaan. Eind 2019 heeft Van Tuijl zich als tweede bedrijf aan de Pottenveld gevestigd. Een volgende fase van dit bedrijf is in voorbereiding.

In 2019 is Agro de Arend als derde bedrijf aan de Pottenveld gestart met de bouw. Oplevering is voorzien in 2020.

Het eerder genoemde Laanboomhuis is in het 1e kwartaal van 2021 gereed.

Er lopen gesprekken met diverse andere partijen die zich op het ABC willen vestigen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft voor de ontwikkeling van het ABC een Structuurvisie ABC (PDF, 5 mb) en Nota Kostenverhaal ABC (PDF, 666 kb) in 2014 vastgesteld. Lees hier ook bijlage 1 (PDF, 246 kb) en bijlage 2 (PDF, 246 kb) bij de Nota Kostenverhaal. Deze documenten omvatten de spelregels voor de ontwikkeling van het ABC: voor welk type bedrijven is er ruimte, welke ruimtelijke en financiële kaders zijn er.

Een verdere uitwerking van de ruimtelijke kaders is opgenomen in het Ruimtelijk Kwaliteitskader ABC (PDF, 1,62 mb), dat in 2017 is vastgesteld. Het is opgesteld door het Gelders Genootschap en geldt als toetsingskader voor initiatieven en als welstandskader voor de omgevingsvergunning. Dit toetsingskader betreft de architectuur van gebouwen en de indeling en inrichting van terreinen. Het omvat tevens een beschrijving van een proces waarin de ruimtelijke kwaliteit in dialoog met initiatiefnemers tot stand komt.

In 2018 is het Groenplan ABC (PDF, 9 mb) vastgesteld als kader voor het ontwerp en de realisatie van groen in de openbare ruimte van het ABC en met het oog op een zo duurzaam mogelijke toekomst. Gemeente en TCO hebben samen aan dit Groenplan gewerkt. Start uitvoering is in 2020.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie over het ABC kunt u contact opnemen met de heer B. Dijkerman, regisseur ABC, via bdijkerman@nederbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0488.

Hieronder een impressie uit de Structuurvisie ABC uit 2014.