Poort van Ochten

De gemeente werkt aan de ontwikkeling van de locatie ‘De Poort van Ochten’. Dit betreft de gronden gelegen aan de Walenhoekseweg, tussen de A15 en de Cuneraweg.

Omgevingsdialoog over het planvoornemen ‘De Poort van Ochten’

In 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders voor deze gronden de gebiedsvisie ‘De Poort van Ochten’ vastgesteld. Deze gebiedsvisie schetst de ontwikkelingsrichting die de gemeente voor deze locatie voor ogen heeft. 

Inmiddels werken we aan een ontwerpbestemmingsplan. Voordat we dit plan in procedure brengen, vinden we het belangrijk om de direct aanwonenden, bedrijven en andere geïnteresseerden over het plan te informeren en hun reactie op het plan te vragen. 

Op deze manieren kunt u de volgende documenten downloaden/inzien.

  1. Inspraakdocument Poort van Ochten (PDF, 1 mb); in dit document lichten we op een overzichtelijke wijze, het planvoornemen toe. Onder andere staan in dit document de stedenbouwkundige randvoorwaarden, een globale massastudie van het plan en een overzicht van de mogelijk te vestigen functies in het plangebied;
  2. de eerder vastgestelde Gebiedsvisie Poort van Ochten (PDF, 1 mb).

Wij merken daarbij op dat wij, op basis van enkele onderzoeken, hebben bepaald dat we binnen de locatie van de Poort van Ochten geen huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk maken. Wij onderzoeken samen met de gemeenteraad op welke locatie(s) we deze vorm van huisvesting wel mogelijk kunnen maken. 

Wij stellen het op prijs indien u, na het lezen van de stukken, een reactie zou willen geven op het planvoornemen. Daarvoor kunt u tot 21 juli 2021 een email sturen aan poortvanochten@nederbetuwe.nl of een brief richten aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Neder-Betuwe, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Als u nader over de planinvulling wenst te worden geïnformeerd, kunt u dat ook aangeven. Afhankelijk van het aantal reacties plannen wij dan een (gezamenlijk), waarschijnlijk digitaal, inspraakmoment. 

Na afloop van de termijn, geven wij een antwoord op de reacties. Voor zover dat mogelijk is binnen de vastgestelde randvoorwaarden, verwerken wij die reacties ook in het bestemmingsplan.