Algemeen en leerplicht

Iedere inwoner van Nederland die jonger is dan 18 jaar moet tot het onderwijs worden toegelaten. Hiertoe behoren dus ook minderjarige vreemdelingen die in ons land verblijven (ongeacht hun verblijfsstatus).

Naast een leerrecht kent Nederland ook een leerplicht. Na de basisschool kunnen leerlingen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Voor elk kind bestaat er een niveau dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben is er speciaal (voortgezet) onderwijs. Leerlingen onder de 18 jaar die door een huwelijk meerderjarig zijn geworden, blijven leer- of kwalificatieplichtig en moeten dus regelmatig een erkende school of onderwijsinstelling bezoeken. De Leerplichtwet uit 1969 is op deze leerlingen van toepassing. Voor meer informatie over de Leerplichtwet verwijzen we u naar de website van Regio Rivierenland.

Accordion item is ingeklapt

Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar school. Vanaf 5 jaar moeten zij naar school.

Voor informatie over basisscholen verwijzen wij u naar de betreffende pagina op de website van de Kernpunten.

Accordion item is ingeklapt

Op basis van hun niveau gaan kinderen na de basisschool naar een school voor praktijkonderwijs (hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband noodzakelijk), het vmbo, het havo of het vwo/gymnasium. Daarna stromen ze door naar het MBO, HBO of WO.

Voor informatie over scholen in het voortgezet onderwijs verwijzen wij u naar de betreffende pagina op de website van de Kernpunten.

Accordion item is ingeklapt

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Sinds 2016 maakt dit onderwijs deel uit van passend onderwijs. Het staat los staat van de vier leerwegen (vmbo). Het is bedoeld voor leerlingen van wie de verwachting is, dat zij niet in staat zijn om het onderwijs in één van de leerwegen met een diploma af te sluiten. Deze leerlingen worden in principe niet voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs, maar op de arbeidsmarkt. Als ze certificaten of een schooldiploma hebben behaald worden ze vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Ook wanneer ze nog geen 18 jaar zijn.

Toelatingseisen

Voor de toelating op een school voor praktijkonderwijs moet de leerling door het Samenwerkingsverband worden doorverwezen door middel van een toelaatbaarheidsverklaring.
Men hanteert de volgende criteria:

 • de leerling heeft een IQ tussen 55 en 80
 • de leerling heeft een leerachterstand op ten minste twee van volgende gebieden: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen.

Accordion item is ingeklapt

Duur van de opleiding

Het vmbo duurt vier jaar. Na de basisvorming, die 2 jaar duurt, specialiseren de leerlingen zich en kiezen zij voor een leerweg en een sector. Niet alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden overigens alle sectoren en/of leerwegen aan. Het vmbo moet binnen een maximale termijn van vijf jaar worden afgerond.

De vier sectoren

Er zijn vier sectoren. Elke sector bestaat uit een aantal samenhangende vakken die aansluiten op de diverse vervolg- en beroepsopleidingen. Leerlingen kunnen kiezen uit:

 • Techniek;
 • Zorg en welzijn;
 • Landbouw;
 • Economie (waaronder ook de horeca).

De vier leerwegen

Binnen een sector moet een leerling kiezen voor een leerweg. De verschillende leerwegen sluiten aan bij de diverse leerstijlen. Er zijn immers leerlingen die meer theoretisch gericht zijn en andersom zijn er leerlingen bij wie een praktijkgerichte aanpak beter past. Er zijn vier leerwegen:

 • De theoretische leerweg (TL) is bedoeld voor leerlingen, die het studeren goed afgaat. Het is vergelijkbaar met het vroegere mavo D-niveau.
 • De gemengde leerweg (GL) is bedoeld voor leerlingen, die het studeren goed afgaat, maar die tegelijkertijd meer praktisch zijn ingesteld. Deze leerweg is vergelijkbaar met het vroegere vbo/mavo D-niveau.
 • De kaderberoepsgerichte leerweg (KL) is geschikt voor leerlingen die graag praktijkgericht bezig zijn. Deze leerweg is vergelijkbaar met het voormalige vbo/mavo B-/C-niveau (bijvoorbeeld de voormalige lts-C).
 • De basisberoepsgerichte leerweg (BL) is bedoeld voor leerlingen, voor wie een zeer praktijkgerichte aanpak het beste aansluit bij hun leermogelijkheden. Het is vergelijkbaar met het voormalige ivbo of vbo A-/B-niveau (bijvoorbeeld: de twee laagste lts-niveaus van vroeger).

Accordion item is ingeklapt

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is leerwegondersteunend onderwijs géén niveau. Het leer-wegondersteunend onderwijs omvat bijzondere voorzieningen voor leerlingen op het vmbo die bij het volgen van de leerwegen orthodidactische of orthopedagogische hulp nodig hebben. De leerlingen volgen hetzelfde programma als in de reguliere leerwegen. Leerwegondersteund onderwijs vervangt het vroegere  individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) en speciaal voortgezet onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (svo/lom). Sinds 2016 maakt lwoo deel uit van passend onderwijs.
Voor plaatsing in het lwoo is net als bij plaatsing in het praktijkonderwijs een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband passend onderwijs nodig.

Accordion item is ingeklapt

Nadat leerlingen hun vmbo-diploma hebben behaald, stromen zij in principe door naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het MBO kent vier niveaus, met verschillende vooropleidingseisen.
Het mbo is verdeeld in vier sectoren: economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn. Het MBO kent vier niveaus. De studieduur hangt samen met het niveau.

Vier niveaus

 • Niveau 1: (ook wel entree-onderwijs genoemd) is drempelloos, m.a.w. om toegelaten te worden tot het MBO hoef je niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Wel moeten leerlingen de volledige leerplicht hebben afgerond. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar na afloop waarvan de jongere tenminste twaalf volledige schooljaren één of meer scholen heeft bezocht of aan het einde van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt. Leerlingen die de praktijkschool hebben doorlopen kunnen ook instromen op niveau 1.
 • Niveau 2: leerlingen die het vmbo-basis beroepsgerichte niveau (BL) hebben afgerond, kunnen daarna doorstromen naar MBO niveau 2.
 • Niveau 3 en 4: leerlingen die een vmbo-diploma op kaderberoepsgericht, gemengd of theoretisch niveau hebben behaald, gaan in principe daarna naar MBO niveau 3 of 4.

Leerlingen die de TL hebben afgerond en van wie het vakkenpakket en de behaalde cijfers aan bepaalde normen voldoen, kunnen ook kiezen voor doorstroming naar de vierde klas van het havo.

Duur en inhoud van de opleiding

 • Een MBO-1 opleiding duurt in principe 1 jaar en leidt op tot een functie op assistentenniveau, waarbij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden tot de taken behoren.
 • Een MBO-2 opleiding duurt in principe 2 jaar en leidt op tot een functie op basisberoeps gekwalificeerd niveau. Hierna is een jongere in staat om uitvoerende werkzaamheden te verrichten.
 • Een MBO-3 opleiding duurt in principe 3 jaar. Deze vakopleiding leidt op tot een functie, waarin de jongere volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoert.
 • Een MBO-4 opleiding duurt in principe 4 jaar. Niveau 4 is de middenkader- of specialistenopleiding.

Accordion item is ingeklapt

Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) is een school voor mbo. Leerlingen kunnen aan een ROC kiezen voor een Beroepsopleidende (BOL) of Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij een BOL-opleiding gaat een leerling voltijds naar school en loopt veel stage. Bij een BBL-opleiding gaat een leerling één dag in de week naar school. De overige dagen verricht de leerling betaald werk bij een erkend leerwerkbedrijf in een functie die nauw aansluit bij de opleiding. De BOL en BBL zijn gelijkwaardig aan elkaar.

De dichtstbijzijnde en/of meest bezochte ROC's en AOC's hebben wij voor u op een rij gezet. Het gaat om de volgende onderwijsinstellingen:

 • ROC Rivor - omgeving Tiel
 • ROC Rijn IJssel - omgeving Arnhem en Wageningen
 • ROC Nijmegen - omgeving Nijmegen
 • ROC A12 - omgeving Ede en Veenendaal
 • Hoornbeeckcollege - Amersfoort
 • MBO Helicon Opleidingen - Geldermalsen, Nijmegen, Den Bosch

Voor meer informatie over het mbo verwijzen wij u naar onderstaande scholen.

ROC Rivor

Hoofdlocatie Bachstraat
Bachstraat 1
4003 KZ Tiel
T: 0344 - 65 62 00
E: info@rocrivor.nl
W: www.rocrivor.nl

ROC Rijn IJssel

Algemene informatie
Postbus 5162
6802 ED  Arnhem
T: 026 - 36 557 00
E: info@rijnijssel.nl

ROC Nijmegen

College van bestuur & Centrale Diensten
Campusbaan 6
6512 BT Nijmegen
I: www.roc-nijmegen.nl
T: 0900-9609

ROC A12

Locatie Reehorsterweg Ede
Reehorsterweg 80
6717 LG Ede
I: https://a12.nl
T: 0800-7622124

Hoornbeeck College voor MBO

(gereformeerde grondslag)
Utrechtseweg 230
3818 ET Amersfoort

Postbus 875
3800 AW Amersfoort
T: 085-4838000
I: www.hoornbeek.nl

Helicon Opleidingen (AOC)

MBO Helicon Opleidingen Geldermalsen
Burg. Roozeveld van de Venlaan 7
4191 Pl Geldermalsen
T: 0345 - 58 28 30
E: info.mg@helicon.nl

MBO Helicon Oopleidingen Nijmegen
Energieweg 19
6541 CW Nijmegen
T: 024 - 37 413 00
E: info.mn@helcion.nl

MBO Helicon Opleidingen Den Bosch
Lederstraat 1
5223 AV Den Bosch
T: 073 - 65 679 67
E: info.mb@helicon.nl

Accordion item is ingeklapt

Bij een BOL-opleiding gaat een leerling voltijds naar school en loopt veel stage.
Bij een BBL-opleiding gaat een leerling één dag in de week naar school. De overige dagen verricht de leerling betaald werk bij een erkend leerwerkbedrijf in een functie die nauw aansluit bij de opleiding. De BOL en BBL zijn overigens gelijkwaardig aan elkaar.

Accordion item is ingeklapt

Leerlingen die erg goed kunnen leren, kunnen na de basisschool doorstromen naar het havo of vwo (of gymnasium). Ook hier volgen de leerlingen eerst een periode van algemene basisvorming. Alle leerlingen kiezen vanaf het vierde (havo) of het vijfde leerjaar (vwo) een profiel.

Vier profielen

Er zijn vier verschillende profielen, namelijk:

 • cultuur en maatschappij;
 • economie en maatschappij;
 • natuur en gezondheid;
 • natuur en techniek.

Alle profielen hebben hetzelfde gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel neemt ongeveer 40 tot 46 procent van de tijd in beslag. Het profieldeel bevat vakken die specifiek zijn voor het gekozen profiel en neemt ca. 36 tot 38% van de tijd in beslag. Tot slot is er nog het vrije deel, dat de rest van de tijd in beslag neemt.

Doorstroommogelijkheden

Na de havo kunnen leerlingen doorstromen naar het hbo. Zij mogen echter ook kiezen voor een opleiding aan een ROC of AOC. Leerlingen die een diploma vwo (of gymnasium) hebben behaald kunnen kiezen voor een universitaire opleiding. Natuurlijk mogen zij ook kiezen voor een hbo-opleiding of een opleiding aan een ROC of AOC.

Accordion item is ingeklapt

School in het buitenland

Ouders die hun kind op een school in het buitenland willen plaatsen, moeten een beroep doen op de vrijstellingsgrond volgens artikel 5 onderdeel c van de Leerplichtwet 1969. Dit dient jaarlijks vóór 1 juli plaats te vinden. De jongere moet ook in het buitenland de school geregeld bezoeken. De ouders zijn verplicht, jaarlijks een officiële verklaring van de directie van de desbetreffende buitenlandse school aan de leerplichtambtenaar te verstrekken.

Deze regeling is destijds in het leven geroepen met het oog op leerlingen die in de grensgebieden wonen. Steeds vaker komt het echter voor, dat mensen zich langdurig in verafgelegen landen vestigen en hun kinderen daar op een school inschrijven. In dat kader is het van belang om te weten, dat personen die opgeteld meer dan 8 maanden per jaar in het buitenland verblijven, zich uit het Gemeentelijke Basis Administratie moeten schrijven. Zij moeten zich dan vervol-gens in het land waar zij feitelijke verblijven, inschrijven.

Particulier onderwijs

Een aantal particuliere scholen in Nederland heeft dezelfde status als het regulier onderwijs. Informatie hierover kunt u inwinnen bij het ministerie van OCW of de Rijksinspectie.

Ouders kunnen hun leerplichtige kind niet zonder meer inschrijven bij een niet-erkende school. Als zij dit tóch doen dan overtreden zij de Leerplichtwet, wat strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Topsporters

Talentvolle sporters en kinderen die op andere terreinen speciale gaven bezitten, kunnen hiervoor geen beroep doen op extra verlof. Het bijwonen van speciale lessen, trainingen, wedstrijden e.d. is dus alleen buiten schooltijd mogelijk.

Voor leerlingen in het voorgezet onderwijs bestaan er “LOOT-scholen”(Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport), die het mogelijk maken hun sport in het regulier onderwijs te integreren.

Leerlingen op deze scholen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de leerling maakt deel uit van een regionale en/of nationale (jeugd) selectie
 • en/of is jeugdsporter op het hoogste landelijke niveau van zijn leeftijdscategorie
 • en/of behoort tot de hoogste categorie van sporters (de zogenaamde A- of B-categorie van NOC*NSF)

Voor jeugdvoetballers bestaan apart afspraken met de Betaald Voetbalorganisaties.

Dichtstbijzijnde LOOT-scholen:

 • Gelders College
  Warnsbornlaan 12
  6816 PS  Arnhem
  T: 026 - 35 295 95
   
 • Het Prisma
  Verlengde Vleutenseweg 32b
  3541 BG Utrecht

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie gaat u naar de website van de Rijksoverheid.