Verkoop vanuit automaten

De gemeente Neder-Betuwe hanteert als beleid dat verkoop van eigen producten door agrarische bedrijven mogelijk is op het agrarisch bouwperceel. Hiertoe is in de betreffende bestemmingsplannen voor het buitengebied door de gemeenteraad ook een regeling opgenomen. Dit beleid is in 2017 vastgesteld en zal binnenkort worden geëvalueerd. 

In de praktijk wordt echter ook (sinds jaar en dag) incidenteel fruit verkocht vanuit de boomgaard / het productiegebied zelf. Mits dit op een goede en ordentelijke manier plaatsvindt, zal het college van burgemeester en wethouders dit toestaan c.q. hiertegen niet handhavend optreden. Hierbij gelden de volgende concrete criteria/voorwaarden. 

Accordion item is ingeklapt

Verkoop

1. Alleen fruit dat op hetzelfde perceel wordt geproduceerd, mag ter plaatse worden verkocht. Verkoop van fruit dat van elders wordt aangevoerd, danwel andere (en/of aanverwante) artikelen, zoals flessen sap, jam, ijs, koffie, thee e.d., is niet toegestaan.
2. De verkoop van fruit mag uitsluitend plaatsvinden tijdens het oogstseizoen van de betreffende teelt.
3. Horeca (of aanverwante activiteiten) is niet toegestaan.

Voorzieningen

4. Ten behoeve van de verkoop van fruit mag een tijdelijk fruitstalletje worden geplaatst.
5. Het fruitstalletje moet een duidelijk tijdelijk karakter hebben, zodat deze direct na het oogstseizoen snel kan worden verwijderd. Denk aan een marktkraam, tafel(s) met luifel of vergelijkbaar. Hiervoor geldt een maximale omvang van 25 m2. Gebouwen zijn bijgevolg niet toegestaan. Een gebouw is: “elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt”.
6. Het fruitstalletje mag alleen worden geplaatst in de boomgaard / op het perceel van waaruit het fruit geoogst wordt en mag niet op de openbare weg worden geplaatst.
7. Het fruitstalletje mag uitsluitend in het oogstseizoen aanwezig zijn. Na het oogstseizoen moet deze binnen twee weken worden verwijderd.  

Ontsluiting/parkeren

8. De locatie van de verkoopactiviteiten mag niet verkeersonveilig zijn.
9. Parkeren van bezoekers moet plaatsvinden in de boomgaard en uitsluitend op eigen perceel. Parkeren in de berm van de weg is niet toegestaan. 

Reclame/bebording

10. Er mogen tijdens het seizoen maximaal 2 “nette” borden worden geplaatst op de openbare weg voor de aankondiging van de verkoop van het fruit. Hiervoor is een separate vergunning van de gemeente nodig op basis van de “Beleidsregel spandoeken, borden en andere voorwerpen op of aan de weg”.
11. De borden mogen het uitzicht niet belemmeren en mogen geen gevaar opleveren voor het verkeer.
12. Er mogen geen aanstootgevende teksten en afbeeldingen op de borden worden aangebracht.
13. De borden moeten direct na afloop van het oogstseizoen worden verwijderd. Ook borden en vlaggen die in de eigen boomgaard zijn geplaatst en opgehangen, moeten direct na afloop van het oogstseizoen worden verwijderd.

Procedure

14. De betreffende ondernemer meldt uiterlijk 2 weken van te voren aan de Omgevingsdienst Rivierenland dat het fruitstalletje wordt geplaatst en op welke datum de verkoop gaat beginnen. Tevens wordt gemeld op welk moment de verkoop wordt gestaakt en het fruitstalletje, evt. voorzieningen en reclame, wordt/is verwijderd. 

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 of kijk op www.odrivierenland.nl.