Kantoorhuisvesting

Goed nieuws: meer ruimte voor kantoren op bestaande bedrijventerreinen in de gemeente Neder-Betuwe.

De beleidsrichtlijnen Kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen in Neder-Betuwe zijn in mei 2020 door de raad vastgesteld. In het kader van de aanstaande Omgevingswet zijn we in 2019 een pilot gestart waarin we het beleid vanaf het begin samen met ondernemers en vastgoedeigenaren op de bedrijventerreinen hebben opgesteld. Om ondernemers te informeren over het feit dat zij nu onder voorwaarden hun (zelfstandige) kantoren kunnen huisvesten op de bestaande bedrijventerreinen is er ook een informatieve flyer gemaakt.

De beleidsrichtlijnen kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen worden meegenomen in een nieuw, nog op te stellen (paraplu)bestemmingsplan. Hierdoor wordt het in de toekomst makkelijk om een omgevingsvergunning te verlenen.

  Accordion item is ingeklapt

  Voor het vestigen van een zelfstandig kantoor op een bedrijventerrein heeft u een omgevingsvergunning nodig. Hieronder kunt u meer informatie vinden of een nieuw kantoor mogelijk is, en of een bestaande zelfstandige kantoorvestiging gevestigd kan blijven.

  Wilt u nu al een vergunning aanvragen voor een (nieuw) kantoor dat u op een bestaand bedrijventerrein wilt vestigen of bouwen? Dan kan dat. Het is belangrijk dat u bij uw aanvraag aan het volgende denkt:

  • Het initiatief/plan moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden leest u in de flyer en in het beleidsdocument op pagina 15.
  • De voorwaarden van de te voeren ‘Omgevingsdialoog’ vindt u op pagina 18 en de voorwaarde voor het leveren van een bijdrage aan een ‘gezonde en duurzame werkomgeving’ vindt u op pagina 20.
  • Ook is het belangrijk dat u een aantal documenten meestuurt bij uw vergunning. Welke dat zijn leest u via deze link naar de indieningsvereisten uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). De indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten zijn weergegeven in Hoofdstuk 2 van de Mor. De indieningsvereisten vanwege aanleg- of gebruiksactiviteiten staan beschreven in Hoofdstuk 3.

  Heeft u alles doorgenomen en verzameld, vraag dan uw vergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

  Accordion item is ingeklapt

  Dan kunt u het volgende doen:

  1. Het kan zijn dat uw bestaand kantoor gevestigd kan blijven. Voor zelfstandige kantoren die op basis van het beleid vallen in de aangegeven zogenaamde ‘gemengde zone’, op de bestaande bedrijventerreinen, zoals aangegeven in paragraaf 3.2 (pagina 13) van het beleid én die voldoen aan de randvoorwaarden (paragraaf 3.3. (pagina 15) kan medewerking verleend worden middels een omgevingsvergunning op basis van een buitenplanse afwijking (kruimelgevallen), mits er geen bouwactiviteiten zijn. Hiermee kan vooruit worden gelopen op de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. De verwachting is dat het bestemmingsplan in de zomer van 2021 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.
   Het is dus aan de op de bedrijventerreinen gevestigde bedrijven/kantoorgebruikers zelf om te bepalen op welk moment ze een omgevingsvergunning willen aanvragen. Het is mogelijk te wachten op het paraplubestemmingsplan, maar het kan nu ook al. In beide gevallen moet voldaan worden aan de gestelde randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden kunt u vinden op bladzijde 15 (paragraaf 3.3) van het beleidsdocument.
  2. In het geval uw zelfstandig kantoor is gevestigd in de zone waar dat niet is toegestaan komt u niet in aanmerking voor de zogenoemde buitenplanse afwijking. In dat geval vragen wij u om alvast uit kijken naar een alternatieve locatie die wel binnen de ‘gemengde zones’ vallen. Op de korte termijn zal de gemeente nog geen initiatief nemen om actief te gaan handhaven, maar op langere termijn wel. Hierover zal de gemeente nog actief communiceren met uitleg van de procedure. Uitzondering: handhavingsverzoeken van derden moeten door de gemeente altijd worden opgevolgd.

  Met vragen over het nieuwe beleid kunt u uiteraard altijd terecht bij de gemeente. Neem dan contact op met mevrouw M. Renee via 14 0488 of mrenee@nederbetuwe.nl.

  Met vragen over omgevingsvergunningen kunt u terecht bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).