Bedrijventerreinen

Neder-Betuwe heeft binnen de gemeentegrens een aantal aantrekkelijke lokale bedrijventerreinen en huisvest daarop een diversiteit aan bedrijvigheid. De lokale bedrijventerreinen richten zich op kleine en middelgrote ondernemingen uit verschillende sectoren. Familiebedrijven, van oudsher gevestigde bedrijven, maar ook nieuwe bedrijvigheid.

Kernwoorden zijn groei en innovatie. Dit is zichtbaar in de toename van bedrijfsomvang en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten, werkgelegenheidsgroei en/of uitbreiding van vastgoed en investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen. Voor de totale werkgelegenheid in Neder-Betuwe,  van in totaal ruim 11.000 banen, geldt dat circa 33% van deze werkgelegenheid van de bedrijventerreinen afkomstig is (bron: provinciale werkgelegenheidsregister cijfers 2018).

Op alle bedrijventerreinen hebben ondernemers zich georganiseerd en is er een ondernemersvereniging actief. Voor een overzicht daarvan en de contactgegevens van deze verenigingen verwijzen wij u naar de pagina Ondernemersverenigingen.

Bedrijventerreinen in Neder-Betuwe

In 2018 en 2019 zijn de laatste kavels uitgegeven op Bonegraaf-west, veelal aan lokale bedrijven. Dit betekent dat er sinds eind 2019 geen algemeen uitgeefbare kavels meer beschikbaar zijn. Wel zijn er eventueel vestigingsmogelijkheden in bestaand vastgoed op de bestaande terreinen. Specifiek voor laanboomteelt gerelateerde bedrijven is er nog wel uitgeefbare ruimte beschikbaar op het Agro Business Centre.

Voor meer informatie over de terreinen kunt u contact opnemen met het Bedrijvenloket van de gemeente of de bedrijventerreinverenigingen. Voor informatie over beschikbare huisvestingsmogelijkheden en vastgoedaanbod kunt u zich wenden tot lokale makelaars.

Dodewaard

Bedrijventerrein Bonegraaf

Het bedrijventerrein Bonegraaf ligt  ten noorden van de kern Dodewaard, langs de A15. Dit betreft een gemengd bedrijventerrein met een profiel dat zich kenmerkt door een combinatie van grote en kleine productiebedrijven en handels- en dienstverlenende bedrijven uit verschillende sectoren. Een groot industrieel bedrijf dat hier van oudsher is gevestigd is Romein Beton (BTE Groep). Bedrijventerrein Bonegraaf is voorzien van camerabeveiliging en glasvezelaansluitingen en hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Ter uitbreiding van bedrijventerrein Bonegraaf is Bonegraaf-West tot ontwikkeling en uitgifte gekomen. Op dit bedrijventerrein zijn de laatste vrije kavels in 2019 uitgegeven. In het regionale bedrijventerreinenprogramma staat de toekomstige ontwikkeling van Bonegraaf-Oost als nieuwste uitbreiding van ruim 6 hectare gepland. Deze uitbreiding is vooral bedoeld voor opvang van de ruimtebehoefte vanuit lokale bedrijven, waarbij al sprake is van in particulier bezit zijnde gronden. Voor de totale uitbreiding wordt nu een ontwikkelingsvisie geschreven.

Kesteren

Kesteren heeft twee bedrijventerreinen. Beide terreinen liggen ten oosten van de kern.

Bedrijventerrein ’t Panhuis

’t Panhuis is een gemengd bedrijventerrein, waarop naast kleinere bedrijven ook een aantal grote bedrijven gevestigd zijn. Het terrein kenmerkt zich door een vrij hoge bebouwingsdichtheid, een deels industriële uitstraling en een rijke combinatie van (bedrijfs)functies. De werkgelegenheid die op het terrein wordt gecreëerd is fors te noemen.

Het terrein kenmerkt zich tevens door veel ideevorming, initiatief en ontwikkeling op het gebied van verduurzaming en energieopwekking. Zo zijn veel bedrijven bezig met realisering of planvorming van zonnepanelen op de daken, en wordt er nagedacht over energie-uitwisseling.

Bedrijventerrein ’t Panhuis is voorzien van camerabeveiliging en glasvezelaansluitingen en heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Bedrijventerrein Broekdijk

Bedrijventerrein Broekdijk is een kleinschalig en ruim opgezet gemengd terrein in Kesteren ten zuiden van het spoor. Het kenmerkt zich door een combinatie van wonen en werken.

Ochten

Bedrijventerrein De Heuning

Bedrijventerrein De Heuning is gelegen ten westen van de kern Ochten. De Heuning is een gemengd bedrijventerrein. Het terrein heeft een vrije ligging ten opzichte van omliggende bebouwing en kent daardoor een goede interne en externe ontsluiting van het terrein. Ten oosten van het bestaande bedrijventerrein is de uitbreiding De Heuning Oost gelegen. Een uitbreiding die in ontwikkeling is voor de vestiging van een aantal lokale bedrijven met behoefte aan uitbreidingsruimte voor bedrijfsgroei en verplaatsing binnen de gemeente.

Bedrijventerrein Walenhoek

Bedrijventerrein Walenhoek ligt ten zuiden van de A15 aan de entree van Ochten. Het is zichtbaar vanaf de A15 en huisvest enkele bedrijven zoals de toonaangevende vestigingen Fruity Line, een producent van vruchtensappen en smoothies en Ojah, producent van vleesvervangers.

Poort van Ochten

Er is een stedenbouwkundige en planologische visie in voorbereiding voor gewenste toekomstige ontwikkeling van de Poort van Ochten tot een werklocatie met uitstraling. De locatie betreft een zichtlocatie vanaf de A15 en vormt tegelijkertijd de entree naar de bedrijvige kern Ochten. Met in totaal 1,5 hectare uitgeefbaar terrein is het kleinschalige locatie.

Opheusden

Agro Business Centre (ABC) Opheusden

Het Agro Business Centre (ABC) ligt aan de entree van Opheusden en biedt vestigingsruimte aan laanboomteelt-gerelateerde bedrijvigheid. De eerste bedrijven zijn inmiddels gehuisvest en het terrein heeft nog ruimte/kavels beschikbaar voor bedrijven die gelieerd/gerelateerd zijn aan de laanboomteelt. Het ABC omvat in totaal 35 hectare, waarvan 25 hectare uitgegeven kan worden voor bedrijfskavels.

Ook werkt de gemeente aan de ontwikkeling van een Laanboomhuis, bedoeld voor versterking van de samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling in de laanboomteelt(gerelateerde) sector.

Klik hier voor meer info over het ABC Opheusden.

Bedrijventerrein Tolsestraat

Bedrijventerrein Tolsestraat is een kleinschalig bedrijventerrein aan de rand van de kern van Opheusden. Het huisvest een diversiteit aan lokale en lokaal georiënteerde bedrijvigheid.

Tiel/Neder-Betuwe

Regionaal bedrijventerrein Medel

Bedrijvenpark Medel ligt in de gemeente Tiel en is gelegen aan de A15 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het terrein heeft zijn eigen aansluiting op de A15 en een containerterminal aan het kanaal. De gemeente Tiel en de gemeente Neder-Betuwe werken via een samenwerkingsverband samen aan de ontwikkeling van bedrijvenpark Medel.

Medel biedt plek aan grote bedrijven uit onder andere de logistieke sector, de bouw, handel en nijverheid en productiebedrijven. Het terrein heeft tevens ruimte/kavels beschikbaar voor kleinere bedrijven. De verkaveling is flexibel en kavels variëren van 2000 m2 tot 20 hectare. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Medel.