Vooruitzien

Column wethouder Nees van Wolfswinkel

Graag neem ik u even mee terug naar 28 september. De gemeenteraad vergaderde. Tussen de vele onderwerpen waarover de raad een besluit moest nemen waren er maar liefst veertien die het fysieke domein betroffen. Voorstellen die doorgaans mijn collega Stefan van Someren en ik toelichten. Elf van de veertien kwamen deze keer voor mijn rekening.

Het ging over iets dat veel mensen aangaat, nu en in de toekomst: de bouw van 586 woningen. 350 in de nieuwe wijk Hoge Wei Kesteren, vlakbij de Rijnbrug. In deze wijk komt ook een kerk en een school. We gaan 224 woningen bouwen in het Pottemseveld, tussen Casterhoven en de N233. En verder appartementen op de plek waar nu het oude politiebureau nog staat. Bovendien komt er in dit complex de broodnodige nieuwe huisartsenpraktijk. Goed om te weten: we staan ook aan de vooravond van woningbouwplannen in de andere dorpen. U hoort hier binnenkort meer over.

Belangrijke besluiten waren ook, een grens stellen aan de prijzen van sociale koopwoningen, uitbreiding van scholengemeenschap Pantarijn voor voortgezet onderwijs in Kesteren. Het bedrijf RDM kreeg toestemming voor uitbreiding van hun activiteiten op de bestaande locatie in Echteld. Het is immers ook onze taak, met name onze lokale ondernemers zo veel als mogelijk te faciliteren. Als laatste maar daarom zéker niet minder belangrijk stelde de gemeenteraad een bedrag beschikbaar voor het faciliteren en realiseren van het langverwachte centrumplan in Ochten. In november organiseren we een avond om de inwoners van Ochten bij te praten. Allemaal ingrijpende besluiten die we even op één avond namen. Onze burgemeester noemde het terecht een historische gemeenteraadsvergadering.

Allemaal besluiten die op één avond genomen werden, maar wat is er enorm veel werk aan vooraf gegaan! Maanden, bij sommige plannen zelfs jaren, is gewerkt aan het besluitrijp maken van wat hiervoor is genoemd. Door allerlei externe factoren gingen we soms een stapje achteruit, dan weer een stapje vooruit. Vele prettige gesprekken met projectontwikkelaars, maar soms ook hele pittige. Vanuit diverse disciplines in onze gemeentelijke organisatie is er samengewerkt om de plannen zo snel mogelijk naar de gemeenteraad te loodsen. De vraagstukken waren vele. Past het wel in ons woningbouwprogramma? Hoe zit het verkeerstechnisch? Houden we voldoende rekening met openbaar groen? Is er voldoende speelruimte voor onze kinderen? Wat vindt onze stedenbouwkundige ervan? Hoe kijkt een landschapsarchitect aan tegen een bepaalde ontwikkeling?

Terwijl we doorgaan met het faciliteren en realiseren van plannen staan we ook voor hele andere uitdagingen. De rente is flink gestegen, de bouwkosten blijven hoog, de stikstofproblematiek vraagt de nodige aandacht, en inmiddels weten we ook dat het elektriciteitsnet nagenoeg vol is. De minister heeft vorige week aangegeven dat het wel tot 2050 kan duren voor de achterstand is ingelopen. Voor onze provincie geldt zelfs dat we in 2026 al tegen problemen aanlopen.

We zullen de komende tijd keuzes moeten maken, ons moeten buigen over alternatieven. Wellicht nieuwe energiebronnen aanboren, beter inspelen op piektijden op het net en zo meer. Deze uitdagingen mag ons niet weerhouden achterover te leunen. Je kan maar beter goed voorbereid en klaar zijn als er weer ruimte ontstaat. Ook hier geldt dat stilstand achteruitgang is en ‘regeren’ met z’n allen vraagt om vooruit te kijken.

Kortom, het bovenstaande geeft aan dat er veel is om dankbaar voor te zijn en veel om alert te blijven. In elk geval zijn wij blij dat de gemeenteraad al deze besluiten unaniem aannam. Eenieder vanuit zijn eigen invalshoek beseft dat we besluiten moeten nemen om onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk ten dienste te zijn. Dank daarvoor. Dank ook aan al die ambtenaren die op de achtergrond bergen werk verzet hebben, die het mogelijk maakten dat we al die voorstellen ter besluitvorming aan de gemeenteraad konden voorleggen.

Nees van Wolfswinkel,
Wethouder