Terugblik raadsvergadering 21 maart 2024

Voorzittershamer met microfoon en documenten

Afgelopen donderdagavond 21 maart heeft er weer een raadsvergadering plaatsgevonden. Graag nemen wij u nog even mee door de verschillende  bespreekpunten die deze vergadering aan bod zijn gekomen:

Speelruimtebeleid en uitvoeringsplan 2024-2027

Kinderen en jongeren spelen in een beweegvriendelijke buitenruimte dankzij een aantrekkelijke speelomgeving in hun buurt. Daarbij ontmoeten ouders en volwassenen elkaar ook in deze speelomgeving dankzij beweegvoorzieningen. In het speelruimteplan zijn de randvoorwaarden en de ambities voor het speelruimtebeleid, het beheer en het onderhoud verwoord voor de jaren 2024-2027. Het raadsvoorstel over dit onderwerp is unaniem aangenomen.

Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2024-2027

Elke vier jaar stelt het algemeen bestuur van GGD Gelderland-Zuid een meerjarenstrategie vast. In dit stuk staat de strategisch-inhoudelijke ontwikkelrichting van de GGD beschreven. Met de meerjarenstrategie wil GGD Gelderland-Zuid inzicht bieden in de leidende principes, strategische thema's en speerpunten van de GGD. Een conceptversie is aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. In de raadsvergadering van 21 maart is besproken hoe de raad hierop reageert middels een zienswijze.

Bij dit onderwerp is ook een amendement ingediend door de fracties SGP, GB, PvdA, VNB en CU. Zij vinden dat in de zienswijze dient te worden toegevoegd dat in de GGD-jaarstukken op een SMART wijze wordt teruggekoppeld over de in de programmabegroting beoogde doelstellingen en resultaten en middels dit amendement vragen zij het college dit toe te voegen. Dit amendement is unaniem aangenomen.

Vervolgens is het geamendeerde raadsvoorstel bij dit onderwerp unaniem aangenomen.

Motie Vreemd: extra voorlichting over vaccinaties kinkhoest en mazelen

Door de fracties van GB en PvdA is er een motie vreemd ingediend over het onderwerp ‘extra voorlichting over vaccinaties kinkhoest en mazelen’. In deze motie constateren zij dat deze twee levensbedreigende kinderziektes steeds meer opduiken in Nederland, dat de vaccinatiegraad in Neder-Betuwe de laagste van Nederland en veel lager dan de streefwaarden van de Verenigde Naties (WHO) is en dat de gemeente sinds 2018 bestuurlijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Zij houden rekening met dat ouders van baby’s en jonge kinderen met het krijgen van goede voorlichting een keuze kunnen maken en dat een gedegen voorlichtingsprogramma in onze gemeente bewezen heeft de vaccinatiegraad te laten stijgen. Zij vragen in deze motie vreemd het volgende aan het college:

  1. in samenwerking met de GGD op zeer korte termijn jonge ouders en hun omgeving extra voorlichting te geven over de gevaren van kinkhoest en mazelen en de noodzaak om deel te nemen aan het vaccinatieprogramma;
  2. de raad binnen een halfjaar te informeren over de effecten van de ondernomen acties.

Bij deze motie vreemd zijn de stemmen gestaakt vanwege een gelijk aantal stemmen (9 stemmen voor en 9 stemmen tegen), daarom komt deze motie vreemd de volgende vergadering terug.

Motie vreemd: Windpark Echteld-Lienden

Door de fracties SGP, GB, CDA en VVD is er ook nog een motie vreemd ingediend met het onderwerp ‘windpark Echteld-Lienden’. In deze motie vreemd constateren zij dat al een lange tijd een viertal windmolens in Echteld langs de A15 zijn geplaatst en dat deze molens door omwonenden geaccepteerd zijn als onderdeel van de energietransitie. Ook constateren zij dat deze windmolens vervangen zullen worden vanwege de levensduur en tegelijkertijd bekend is gemaakt dat Vattenfall wil ontwikkelen, aangeduid als windpark Echteld-Lienden, maar dat pas in november 2023 de mogelijke locaties bekend zijn gemaakt. Zij houden er rekening mee dat omwonenden verrast zijn door het aantal molens (9), door de locaties van de molens ook op grote afstand van de huidige locatie van de windmolens en de hoogte van de windmolens en dat er door betrokken inwoners aan de Omgevingstafel gesteld wordt dat er stukken te laat of niet compleet waren.

Zij vinden in deze motie vreemd dat de gezondheid van onze inwoners boven de doelen van de energietransitie te stellen zijn en het participatietraject omtrent locatie, tiphoogte van de molens en capaciteit wel zorgvuldig en transparant dient te verlopen. Uiteindelijk vragen zij het college middels deze motie vreemd het volgende:

  1. de argumenten, onder ‘spreekt uit’, te verwoorden in een brief en deze aan te bieden aan Provinciale Staten en Gedeputeerde staten van Gelderland om deze mee te nemen in hun overwegingen voor het definitieve besluit;
  2. de gedeputeerde vragen om deze brief in overweging te nemen bij het definitieve besluit van plaatsing van de windmolens;
  3. deze brief ter kennisname te brengen van de raad en de omwonenden;
  4. Gedeputeerde Staten te vragen om een inhoudelijke reactie op deze brief;
  5. de raad en de inwoners op de tijdig op hoogte te houden van alle mogelijke stappen die gezet kunnen en gaan worden.

Uiteraard zijn er in deze motie nog meer overwegingen genoemd. Deze hele motie kunt u teruglezen op onze website, zie daarvoor ook de link onderaan dit bericht. Deze motie vreemd is unaniem aangenomen.

Wilt u alle stukken inzien of de vergadering terugkijken? Dat kan via de volgende link: https://bit.ly/3x2Ezr6.