Kadernota 2025-2028: Koersen op toekomstbestendigheid

Vlag Neder-Betuwe

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 2025-2028 naar de gemeenteraad gestuurd. Een belangrijk moment voor gemeente Neder-Betuwe om met een financiële blik vooruit te kijken naar het komende begrotingsjaar en de jaren daarna.

In deze Kadernota zijn met name ontwikkelingen opgenomen die samenhangen met toekomstbestendigheid. De gemeente richt zich vooral op haar huidige takenpakket, noodzakelijke investeringen en de ambities uit het coalitieakkoord ‘Zorgzaam – Duurzaam – Koersvast!’.
 

Investeringen infrastructuur en scholen

Zo gaan we aan de slag met het verhogen van de groene uitstraling van de gemeente en het opknappen van de wegen en riolering in de woonwijken die in jaren 60 en 70 zijn gebouwd. Zo worden verschillende wijken in Neder-Betuwe toekomstbestendig gemaakt. Ook de nieuwbouw en verbouwing van een aantal basisscholen in Kesteren gaat vorm krijgen. Immers: goede onderwijshuisvesting is een belangrijke factor in de kwaliteit van het onderwijs.

Een mooie toevoeging aan nieuwbouwwijk Casterhoven is het ‘Ommetje’: een brug die de verbinding legt voor een mooi wandelrondje in Kesteren. Nog meer ruimte voor bewegen ontstaat door het realiseren van Beweegpark Neder-Betuwe in Dodewaard. Hier komen jong en oud straks samen voor beweging en ontspanning.


Koersen in onzekere tijden

De vooruitzichten voor alle gemeenten in Nederland zijn onzeker. Net als alle gemeenten ontvangen we vanaf 2026 fors minder geld uit het Gemeentefonds. Het is nog onduidelijk of het Rijk vasthoudt aan de opgelegde korting. Wethouder Marien Klein (Financiën): “Mocht het Rijk inderdaad met veel minder geld over de brug komen, dan moeten wij ons als gemeente voorbereiden op bezuinigingen. Zoals het er nu naar uitziet, zullen wij helaas noodgedwongen voor het eerst sinds jaren een niet sluitende meerjarenbegroting presenteren.”  Gemeente Neder-Betuwe volgt hierin het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op om een zo realistisch mogelijke begroting en meerjarenraming op te stellen. Ook als dit tot zichtbare tekorten in de meerjarenraming leidt.
 

Ombuigingstraject

Het college schetst in de Kadernota niet alleen een financieel perspectief, maar doet ook een voorstel aan de gemeenteraad over hoe we als gemeente om kunnen gaan met deze onzekerheid. Na de vaststelling van de Kadernota start de gemeente met onderzoek naar welke keuze- en besparingsmogelijkheden er zijn om de financiële positie van de gemeente structureel in evenwicht te houden. Natuurlijk worden besparingen onderzocht, maar de gemeente kijkt nadrukkelijk ook naar strategisch inhoudelijke keuzes. In het voorjaar van 2025 maakt de gemeente opnieuw de balans op.


Realistisch

We doen wat nodig is, op realistische wijze. We behouden onze ambities, maar bereiden ons ook voor op noodzakelijke en soms moeilijke keuzes om balans te houden tussen onze ambities en de toekomstbestendigheid van gemeente Neder-Betuwe.