Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad

Voorzittershamer en waterkaraf

Afgelopen donderdagavond 9 november 2023 vergaderde de gemeenteraad. Graag nemen wij u nog even mee naar een aantal bespreekpunten uit de agenda van deze raadsvergadering.

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde het ontwerp van de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. In een begroting staan de voorgenomen uitgaven en inkomsten voor het komende jaar en de jaren die daarop volgen op een rij.

Met deze sluitende begroting geeft het college uitvoering aan de ambities uit het vorig jaar opgestelde Coalitieakkoord Zorgzaam – Duurzaam – Koersvast! en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke opgaven. Er wordt geïnvesteerd in dienstverlening, veiligheid, infrastructuur, duurzaamheid, het ondernemersklimaat, recreatie en toerisme, innovatie, zorg, onderwijshuisvesting, gezonde leefstijl, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het raadsvoorstel over de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Er is een amendement besproken over het onderwerp hoogbouw, aangekondigd door de fractie van Gemeentebelangen. Na een toezegging hierop van de wethouder is besloten om dit amendement in te trekken.

Lees de verkorte algemene beschouwingen van de politieke partijen hier.

Wilt u de raadsvergadering met de discussies terugkijken of de documenten lezen? Dat is mogelijk via deze link.