Nederlander worden door naturalisatie

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Wanneer u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit - het Nederlanderschap - wilt aannemen, dan dient u hiervoor een verzoek in te dienen.

Er zijn 2 manieren waarop u Nederlander kunt worden: de optieprocedure en naturalisatie.

Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor de optieprocedure. De optieprocedure is namelijk sneller en goedkoper dan naturalisatie.

Accordion item is ingeklapt

De optieprocedure is de eenvoudigste manier om Nederlander te worden. Er is een lijst van voorwaarden. Voldoet u aan één van deze voorwaarden, dan kunt u de optieprocedure gebruiken.

Voor de optieprocedure kunt u terecht bij de gemeente. U legt een verklaring af dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring. De burgemeester beslist of u de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Accordion item is ingeklapt

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de optieprocedure, dan kunt u misschien Nederlander worden door naturalisatie. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen.

Accordion item is ingeklapt

Als u Nederlander wilt worden, moet u kunnen aantonen dat u voldoende bent ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk Nederlands kunt spreken, lezen, schrijven en verstaan en dat u zich kunt redden in de Nederlandse maatschappij. Wilt u Nederlander worden? Dan moet u slagen voor het inburgeringsexamen (of staatsexamen NT2). Op www.inburgeren.nl leest u alle informatie hierover.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u bij de gemeente een naturalisatieverzoek ter verkrijging van het Nederlanderschap indient, dan zal de gemeente de burger in eerste instantie voorlichting geven ten aanzien van de wettelijke vereisten, de te overhandigen documenten, de kosten, alsmede de eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (zoals het mogelijke verlies van de oorspronkelijke nationaliteit). Vervolgens zal het naturalisatieverzoek in behandeling worden genomen. De gemeente stelt aan de hand van de ontvangen informatie een advies op.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente stuurt uw verzoek tot naturalisatie met het advies door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie. Daar wordt uw aanvraag beoordeeld. Als de aanvraag wordt ingewilligd, wordt er een voordracht aan de Koning gemaakt. Hij zet dan zijn handtekening onder het voorstel dat u Nederlander kunt worden. U moet dan nog wel de officiële mededeling daarvan persoonlijk tijdens een naturalisatieceremonie in ontvangst komen nemen. Pas dan bent u, met ingang van het Koninklijk Besluit, Nederlander. Voldoet u niet aan de eisen, dan ontvangt u een beschikking waarin staat waarom u niet in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen, leest u in de beschikking.

Accordion item is ingeklapt

Voor de naturalisatieceremonie wordt u schriftelijk uitgenodigd. Door uw aanwezigheid bij de ceremonie wordt u met terugwerkende kracht vanaf de datum van het Koninklijk besluit Nederlander. Komt u niet, dan wordt u geen Nederlander.

Accordion item is ingeklapt

De behandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 6 maanden tot maximaal 1 jaar.

Accordion item is ingeklapt

Voor staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel bestaat er een gereduceerd tarief.

Naturalisatie enkelvoudig standaard € 1.023,00
Naturalisatie enkelvoudig verlaagd € 760,00
Naturalisatie gemeenschappelijk standaard € 1.305,00
Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd € 1.044,00

Meenaturaliserende minderjarige kinderen € 151,00

Enkelvoudige optie € 217,00
Gemeenschappelijke optie € 370,00

Medeopterende minderjarig kind € 24,00

Voor informatie kunt u ook contact opnemen met de IND, tel. 0900 - 1234561. De IND heeft verschillende brochures over naturalisatie. De teksten hiervan zijn te vinden op de site van de IND.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.