Bodem en grond

Rapportages van bodemonderzoeken die bij de gemeente binnenkomen, bijvoorbeeld in verband met bouwactiviteiten, worden geregistreerd in een bodeminformatiesysteem.

Sinds april 2016 kunt u voor de aanvragen historische (bodem)informatie aangaande Neder-Betuwe, terecht bij de omgevingsdienst Rivierenland (www.ODRivierenland.nl). Zij behandelen alle vragen over historische informatie van Neder-Betuwe.

De contactgegevens van de Omgevingsdienst Rivierenland zijn:
Adres: Van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK, Tiel
Postadres:  Postbus 6267, 4000 HG, Tiel
Telefoon: 0344-579314

U kunt uw verzoek om historische informatie ook via het volgende e-mailadres aan de ODR stellen: ingekomenpost@ODRivierenland.nl.

Accordion item is ingeklapt

Een bodemonderzoek heeft tot doel vast te stellen of grond geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt zal gaan worden, bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning.

Soms is een bodemonderzoek verplicht, soms is het gewenst een bodemonderzoek te laten verrichten. Rapportages van bodemonderzoeken die bij de gemeente binnenkomen, worden beoordeeld door de afdeling Milieu. Hier zijn kosten aan verbonden, deze bedragen € 524,65 per te beoordelen bodemonderzoek.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 1. Bodemonderzoek bij omgevingsvergunning (bouwen)
  In verband met het bestaan van risico’s voor de gezondheid van mensen mag een bouwwerk bestemd voor (voortdurend) gebruik door mensen niet gebouwd of verbouwd worden op verontreinigde grond. Om dit risico uit te kunnen sluiten, dient in gevallen waarin een reguliere bouwvergunning is vereist, een Verkennend bodemonderzoek te worden verricht op basis van de NEN 2009. Het resultaat van dit onderzoek dient door de afdeling Milieu beoordeeld te worden. Daarbij wordt onder meer beoordeeld of het onderzoek conform bovengenoemde norm is uitgevoerd.
 2. Bodemonderzoek bij milieuvergunning
  Op grond van de Wet bodembescherming mogen bedrijfsactiviteiten de bodem niet verontreinigen. In gevallen waarin bedrijven zogenaamde bodembedreigende activiteiten uitvoeren kan de gemeente in de milieuvergunning een nul-onderzoek verplicht stellen. Hierin wordt de bodemgesteldheid vastgelegd op het moment vóórdat het bedrijf zijn activiteiten begint. Vervolgens kan worden voorgeschreven, dat jaarlijks opnieuw onderzoek moet worden verricht, zodat kan worden voorkomen dat de bodem (meer) verontreinigd raakt door de bedrijfsactiviteiten. Ook als (in de toekomst) het bedrijf wordt beëindigd, zal opnieuw onderzoek plaatsvinden om te beoordelen of het bedrijf de bodem (meer) heeft verontreinigd.
 3. Bodemonderzoek bij transacties
  Bij aankoop/verkoop van grond is het gewenst dat tussen de koper en verkoper duidelijkheid bestaat over de staat waarin de bodem van het perceel zich bevindt. In de volksmond wordt vaak gesproken over een ’schone grond verklaring’. Dit is een misleidende term. Grond is in Nederland (helaas) zelden helemaal schoon naar de geldende maatstaven. Dat wil niet zeggen dat de bodem dan ongeschikt is voor het beoogde gebruik. Daarom is het bij transacties beter te spreken over een zogenaamde ’geschiktheidsverklaring’.

Verschillende wetten en regels zijn van toepassing op dit onderwerp:

 • Wet Bodembescherming, Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, lozingsbesluit bodembescherming, Algemene Plaatselijke Verordening
 • Wet Milieubeheer, Algemene Plaatselijke Verordening
 • Woningwet, bouwverordening

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Bouwen, Milieu en Ruimtelijke plannen via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Lees meer over het afgraven en verplaatsen van grond op de website van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 of info@odrivierenland.nl.