Milieu informatie

Wanneer iemand een bedrijf wil oprichten of veranderen, is vaak de Wet milieubeheer en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. Deze wetten spreken niet van 'bedrijven' maar van 'inrichtingen'.

Sinds april 2013 verzorgt Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor gemeente Neder-Betuwe gaat het alleen om de vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer iemand een bedrijf wil beginnen of veranderen, is vaak de Wet milieubeheer en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. Deze wetten spreken niet van "bedrijven" maar van "inrichtingen". De Wet milieubeheer stelt regels aan de milieugevolgen die ontstaan bij het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten. In veel gevallen is een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) voldoende, waarna u gebonden bent aan algemene en eventueel specifiek voor uw bedrijf geldende regels.

Sinds april 2013 verzorgt Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor gemeente Neder-Betuwe gaat het alleen om de vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu.

Accordion item is ingeklapt

Eenieder mag het college verzoeken handhavend op te treden als de milieuregels en/of -voorschriften worden overtreden. Op een verzoek tot handhaving moet door het bevoegd gezag binnen vier weken worden gereageerd.

Een verzoek om handhaving moet schriftelijk worden ingediend en duidelijk zijn gemotiveerd. Het verzoek om handhaving dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een milieuklacht hebben. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij Milieuklacht Gelderland. Milieuklacht Gelderland registreert de klachten centraal en zet deze door naar de juiste instantie. In de meeste gevallen is de omgevingsdienst Rivierenland (ODR) namens de gemeente de uitvoerende instantie voor deze milieuklachten. In de gevallen dat dit niet zo is, wordt de klacht voor afhandeling doorgegeven aan uw gemeente.

Afhankelijk van de aard van de klacht is het een belangrijke stap om eerst te praten met de veroorzaker van de overlast. In de meeste gevallen is dit voldoende en kunnen er afspraken gemaakt worden. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan kunt u uw klacht alsnog melden.

Uw klacht wordt geregistreerd bij Milieuklacht Gelderland en in de meeste gevallen aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) doorgegeven. Binnen enkele werkdagen ontvangt u van hun een terugkoppeling. Mocht de klacht worden doorgegeven aan de gemeente dan krijgt u deze terugkoppeling van de gemeente.

U kunt uw milieuklacht over een bedrijf melden bij Milieuklacht Gelderland.

Contactgegevens Milieuklacht Gelderland:

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland via www.odrivierenland.nl.