Nadeelcompensatie en tegemoetkoming planschade

Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden, bijvoorbeeld door werkzaamheden of besluiten van de gemeente. Het gaat om schade die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere burgers of bedrijven. Dit soort schade hoeft u als burger of bedrijf vaak niet geheel zelf te dragen, maar moet de overheid  gedeeltelijk vergoeden. Deze vergoeding heet nadeelcompensatie.

Er zijn twee vormen van nadeelcompensatie:

  1. Nadeelcompensatie is aan de orde bij schade als gevolg van bepaalde werkzaamheden, zoals het openbreken van straten, rioolvervanging, onderhoud aan wegen of het afsluiten van wegen, bruggen of waterwegen. Hierdoor kunt u als ondernemer tijdelijk inkomensverlies lijden, bijvoorbeeld door een winkel die tijdelijk ontoegankelijk wordt. U kunt dan de gemeente om een vergoeding van de schade vragen als deze uitstijgt boven het normale maatschappelijke risico.
  2. Nadeelcompensatie kan ook spelen bij besluiten over de fysieke leefomgeving zoals het wijzigen van een omgevingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning. Het betreft dan nadeelcompensatie als gevolg van een besluit of maatregel die op de Omgevingswet is gebaseerd. Een paar voorbeelden van schade uit de omgevingswet zijn: het vrije uitzicht van uw huis verandert door de bouw van een nieuwbouwwijk, naast uw huis komt een kinderdagverblijf of uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg.

Let op!: indien de schade nog te maken heeft met een besluit op basis van de Wet ruimtelijke ordening of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bijvoorbeeld: bestemmingsplanherziening, wijzigingsplan, afwijkingsbesluit of ontheffing), is er sprake van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade. De aanvraag kan nog worden gedaan tot 5 jaar nadat het betreffende besluit onherroepelijk is geworden.

Accordion item is ingeklapt

Hiervoor wordt door de gemeente meestal een onafhankelijk adviseur ingeschakeld.

Bij nadeelcompensatie wordt een vergelijking gemaakt tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ situatie en wordt er op basis daarvan gekeken of er sprake is van schade. Bij planschade wordt een vergelijking gemaakt van de maximale planologische mogelijkheden onder het 'oude' als het 'nieuwe' planologische regime. Indien sprake is van een planologisch nadeliger situatie dan dient de waardevermindering van de betrokken onroerende zaak per peildatum te worden bepaald in de 'oude' en in de 'nieuwe' planologische situatie.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de gemeente.

Accordion item is ingeklapt

U komt in aanmerking voor nadeelcompensatie of een tegemoetkoming van planschade onder de volgende voorwaarden:

  • U heeft schade geleden.
  • U heeft uw schade goed onderbouwd.
  • Er is een rechtsreeks verband tussen de besluiten of het handelen van de gemeente en uw schade.
  • U heeft schade als gevolg van een rechtmatig genomen besluit, maatregel of feitelijke handeling van de gemeente. 
  • U heeft nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld.
  • De schade moet niet behoren tot het normaal maatschappelijk risico of het normale ondernemersrisico.
  • U dient een volledig ingevuld aanvraagformulier in met daarbij alle gevraagde stukken en u stuurt dit ondertekend op. 

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag om nadeelcompensatie zijn € 500,-. Voor planschade is dit bedrag € 300,-.

Indien naar aanleiding van uw verzoek daadwerkelijk nadeelcompensatie of een tegemoetkoming in planschade wordt toegekend, wordt dit bedrag terugbetaald. Als de nadeelcompensatie/planschade niet wordt toegekend, wordt het bedrag ook niet terugbetaald.

Accordion item is ingeklapt

Vul het digitale aanvraagformulier nadeelcompensatie of het digitale aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade volledig in. Geef hierbij duidelijk aan waarom u van mening bent in aanmerking te komen voor de nadeelcompensatie/planschade en onderbouw het schadebedrag.

Stuur ter ondersteuning van uw verzoek een kopie van de koopakte van uw woning of andere bewijzen (bijvoorbeeld foto’s, of taxatierapporten) mee.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysieke Pijler van gemeente Neder-Betuwe via telefoonnummer 14 0488 of info@nederbetuwe.nl