Bestemmingsplannen

Ieder stukje grond in Nederland is opgenomen in een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan zijn bindende regels opgenomen voor bebouwing (zoals bouwhoogtes) en gebruik. Bouwplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan. Als u plannen heeft om te bouwen of een pand in gebruik wilt nemen, is het verstandig om eerst in het bestemmingplan te kijken of dit mogelijk is Een bestemmingplan regelt dus de ruimtelijke inrichting in het gebied. Op de verbeelding (plankaart) kunt u de bestemmingen lezen (zoals ‘wonen’, ‘bedrijf’) en in de regels is bepaald wat er op basis van die bestemming dan mogelijk is.

Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit wil zeggen dat iedereen aan het plan gebonden is. Dit geldt voor zowel de gemeente, als voor burgers, bedrijven en instellingen. Een bestemmingsplan bestaat uit:


- Eén of meer verbeeldingen (plankaart)
- Regels
- Toelichting

Bestemmingsplannen

Accordion item is ingeklapt

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van gronden en gebouwen vast. Het geeft regels voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, bossen e.d. Het plan geldt in principe voor 10 jaar. Het bestemmingsplan is het enige plan met betrekking tot de ruimtelijke ordening, dat rechten en plichten vastlegt. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  1. 1 of meerdere verbeeldingen (bestemmingsplankaarten)
  2. Regels
  3. Toelichting

Wilt u weten wat de bestemming van uw perceel is of van een bepaald gebied dan kunt u het bestemmingplan inzien. Het inzien van de bestemmingsplannen is kosteloos. Kopieën/afdrukken van bestemmingsplanvoorschriften of bijlagen kunnen worden verstrekt tegen vergoeding van de kosten, zoals bepaald in de tarieventabel: Per pagina op papier van A4-formaat € 0,50.

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor nieuwe bestemmingsplannen een wettelijke verplichting om deze digitaal beschikbaar te stellen. De bestemmingsplannen van de gemeente Neder-Betuwe zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt bestemmingsplannen ook op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Rivierenland.

Heeft u vragen over hoe u ruimtelijkeplannen.nl moet gebruiken of heeft u vragen over bestemmingsplannen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0488. Ook als u een bestemmingsplan op het gemeentehuis in wilt zien kunt u bellen met dit nummer. 

Heeft u vragen over omgevingsvergunningen en of u aanvraag past in het bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland op telefoonnummer 0344-579314.

Accordion item is ingeklapt

Bij een herziening van het bestemmingsplan, vragen wij de initiatiefnemer zelf een stedenbouwkundig bureau in te schakelen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

U dient echter wel vooraf een positieve uitspraak van het college te hebben op uw principe-verzoek.

Documenten die u hiervoor nodig heeft zijn

Het stedenbouwkundig bureau kan het gemeente-logo (EPS/JPG) opvragen bij de behandelend ambtenaar.

Accordion item is ingeklapt

Bij de gemeente kunt u (als burger, bedrijf of instelling) een verzoek indienen voor een herziening van het bestemmingsplan.

Een verzoek om bestemmingsplanherziening is relevant indien een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw in strijd is met de bepalingen in het bestemmingsplan. Voordeel van een bestemmingsplanherziening boven een afwijking van het bestemmingsplan is, dat voor het betreffende perceel de bouw- en gebruiksmogelijkheden meteen worden geregeld. Bij een afwijking  van het bestemmingsplan moet voor elk bouwwerk waarvoor de afwijking niet geldt, opnieuw medewerking worden gevraagd.

De plannen moeten passen binnen het gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid.

De beslistermijn om medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan neemt ongeveer 8 weken in beslag. De procedure voor herziening van het bestemmingsplan neemt, onder andere afhankelijk van de hoeveelheid ingediende zienswijzen, minimaal 1 jaar in beslag.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314.

Meer informatie

Kijk ook bij 'bekendmakingen' voor de actuele bekendmakingen en beleidsplannen.