Over de Adviesraad Sociaal Domein

De samenstelling:

  • inwoners van verschillende dorpen in Neder-Betuwe;
  • vertegenwoordiging van diverse zorg- en welzijnsgroepen uit de Neder-Betuwse samenleving;
  • ieder lid van de Adviesraad Sociaal Domein is betrokken bij en heeft deskundigheid verkregen door eigen ervaring of (vrijwilligers)werkervaring in een of meer zorggebieden in het sociaal domein.

Belangrijke documenten

Accordion item is ingeklapt

E-mail: voorzitter@asdnederbetuwe.nl

In mijn werkzame leven ben ik op verschillende manieren betrokken geweest in de 1e lijnsgezondheidszorg in Neder-Betuwe. 34 jaar praktijk voor fysiotherapie 'Fysiotherapie Kesteren' en ruim 5 jaar heb ik de praktijk 'OorSprong' gehad (systeem- en cognitieve therapie). Tevens ben ik actief geweest bij Slachtofferhulp en momenteel werkzaam bij Mentorschap-Nederland en hierin begeleid ik meerdere cliënten.

Door mijn kennis die ik heb opgedaan in verschillende functies en organisaties denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren voor de Adviesraad Sociaal Domein (eerder onder de naam Wmo-raad).

Accordion item is ingeklapt

Mobiel: 06-29623143
E-mail: secretaris@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied:

Mantelzorgers, vrijwilligers en zorgcentra ouderen

Mijn naam is Piet Barten, geboren Opheusdenaar en op een korte uitstap na ook altijd woonachtig geweest in Opheusden. Mijn vrouw en ik hebben drie volwassen kinderen die al een tijdje zijn 'uitgevlogen'. Nadat ik vele jaren vrijwilligerswerk bij sportverenigingen binnen de gemeente had gedaan, wilde ik iets doen op een ander maatschappelijk vlak.

Een vacature in de Wmo-raad van de gemeente Neder-Betuwe in de plaatselijke krant trok mijn aandacht en na een gesprek met een afvaardiging van de Wmo-raad mocht ik toetreden die nu Adviesraad Sociaal Domein heet.

In mijn 40-jarig dienstverband bij de politie en helaas ook door gebeurtenissen in mijn naaste familie heb ik geleerd dat (mantel)zorg, vrijwilligerswerk en goed beleid voor mensen die op welke wijze dan ook zorg en ondersteuning nodig hebben ONONTBEERLIJK is. Ik wil daar via de Adviesraad Sociaal Domein (eerder Wmo-raad) mijn steentje bijdragen. Met enthousiasme ga ik me dan ook komende tijd inzetten als lid. Inmiddels ben ik sinds 18 oktober 2018 secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein (eerder onder de naam Wmo-raad). Met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben we een flinke uitdaging!

Accordion item is ingeklapt

E-mail: eroelofsen@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied:

Participatiewet

In mijn dagelijks leven ben ik als bewindvoerder, budgetbeheerder, budgetcoach en curator werkzaam bij Travanet. Vanuit mijn werkveld heb ik vaak te maken met de Participatiewet voor cliënten, waar Travanet de financiële belangen voor behartigt. Hierdoor is er regelmatig contact bij verschillende gemeenten over inkomensproblematiek en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals; jeugdzorg, persoonsgebonden budget (pgb), maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidzorg (ggz) ect. Vanuit deze achtergrond waar veel van mijn dagelijkse werkzaamheden vallen binnen het takenpakket van de Wmo, hoop ik als lid van de Adviesraad Sociaal Domein (eerder onder de naam Wmo-raad) aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad in de gemeente Neder-Betuwe een bijdrage te leveren over zaken die voor u van belang zijn.

Accordion item is ingeklapt

E-mail: ndoorn@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied:

Mensen met lichamelijke en verstandelijke beperking

Mijn naam is Nathalie van Doorn-Gerritsen, sinds 2006 woonachtig in Ochten. Getrouwd en moeder van 2 kinderen. Onze jongste heeft een aangeboren hersenafwijking, waardoor hij een meervoudige beperking heeft. Door de ervaring die ik daardoor heb opgedaan, wil ik mij bij de Adviesraad Sociaal Domein (eerder onder de naam Wmo-raad) inzetten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Accordion item is ingeklapt

E-mail: mdoornebal@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied:

Jeugdbeleid

Mijn naam is Mecheline Doornebal. Sinds mijn geboorte, in 1977, woon ik in Ochten. Tot 2006 heb ik in de verpleging gewerkt. Vanaf juni 2006 werk ik als leerkracht op een basisschool. Naast mijn werk vervul ik verschillende functies binnen het vrijwilligerswerk. Toen mij bekend werd dat er leden voor de Wmo-raad - nu Adviesraad Sociaal Domein - werden gezocht, heb ik mij aangemeld, met als aandachtspunt het Jeugdbeleid. Daar wil ik mij dan ook graag voor inzetten.

Accordion item is ingeklapt

E-mail: mhartog@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied:

Mantelzorg/Vrijwilligerswerk

Mijn naam is Marja den Hartog-van den Hatert, geboren en getogen in Ochten. Na 27 jaar doktersassistente te zijn geweest, ben ik daar in 2009 mee gestopt. Naast mijn werk ben ik jarenlang bestuurslid geweest van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) Midden-Betuwe, alsmede coördinator van de Vrijwillige Thuishulp van de NPV. Nu ben ik nog actief op verschillende terreinen van het vrijwilligerswerk.

Ik constateer dat er steeds meer vraag komt naar vrijwillige hulp in algemene zin en zie dat de belasting van mantelzorgers zwaarder wordt.

Ik hoop me als lid van de Adviesraad Sociaal Domein (eerder onder de naam Wmo-raad) in te zetten voor het belang van vrijwilligers en mantelzorgers. Zij spelen een belangrijke rol in onze samenleving en zonder hen kunnen wij niet.

Accordion item is ingeklapt

E-mail: wolderen@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied:

De participatiewet in zijn algemeen, met als speciale doelgroep de 'oud-socialewerkplaatsmedewerkers' (mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt), met een vast WSW-dienstverband op 31 december 2014.

Geboren in 1959 in Lienden, ben ik na veel verhuizingen nu weer woonachtig in Dodewaard. Getrouwd en twee zonen, die elk hun eigen bestaan hebben opgebouwd.

Toen ik per 1 september 2012, na 36 jaar als militair, met functioneel leeftijdsontslag ging, ben ik mij eerst, als belastingintermediair en als medewerker nazorg bij ernstige ziekte en overlijden, voor leden van de vakbond voor militaire en burgermedewerkers gaan verdiepen. Daarna ben ik mij gaan verdiepen in de 'zorgwereld' van mijn broer. Ik voer sinds 2005 het curatorschap over hem uit en neem deel aan de locatieraad en cliëntenraad van Prezzent. Bij deze zorgorganisatie, waar hij, (conform de Wet Langdurige Zorg) verzorgd wordt, heeft hij zijn eigen appartementje in Geldermalsen (http://prezzent.nl/geldermalsen-willemdezwijgerweg). Naast zijn Wajonguitkering, werkt hij vanaf 1977 bij Werkzaak Rivierenland (voorheen de sociale werkplaats Lander), vallend onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Door de invoering van de participatie wet per 01-01-2015 en de onduidelijkheden over de uitvoering en de invloed hiervan op zijn werk (wat zéér belangrijk is in zijn leven), ben ik in 2013 lid geworden van de cliëntenraad van Lander; na overgang per 01-01-2016 naar Werkzaak werd dit een commissie van advies en per 2 juli 2018 is de cliëntenraad van de Werkzaak Rivierenland opgericht.

Ik hoop en heb de sterke wil om ook als lid van de Adviesraad Sociaal Domein (eerder onder de naam Wmo-raad) bij te dragen aan de bescherming van deze sociaal zwakkeren in onze maatschappij. Zij, die voorheen deelnamen aan de maatschappij als beschermde werknemers, dreigen nu in de huidige 24/7 - sociaal verarmde - 'werken naar vermogen'-maatschappij, soms kopje onder te gaan.

Accordion item is ingeklapt

E-mail: eoskam@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied:

Senioren

Evert Oskam (1944) is geboren in Hagestein, een dorp in de Vijfheerenlanden, en woont sinds 1979 in Kesteren. Na zijn landbouwkundige opleiding en het vervullen van de militaire dienstplicht was hij internationaal werkzaam bij bedrijven die producten toeleveren aan de tuinbouw: gewasbeschermingsmiddelen, groentezaden en kassen als turn-key project. Vervolgens heeft hij een aantal jaren bloemen geteeld in Zimbabwe (Zuidelijk Afrika), maar de binnenlandse politieke en economische situatie aldaar verslechterden dusdanig dat hij zijn bedrijf moest beëindigen. Teruggekeerd in Nederland heeft hij daarna nog 10 jaar in het landbouwonderwijs (MBO) gewerkt als docent.

Hij was betrokken bij de oprichting van de Wmo-raad in Neder-Betuwe en keerde in 2017 weer terug in deze raad die nu Adviesraad Sociaal Domein heet. Maatschappelijk was hij betrokken bij het kerkenwerk, als secretaris van de agrarische natuurvereniging Lingestreek, als burgerraadslid en is nu secretaris van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) afdeling Kesteren en Omstreken. Landelijk is de PCOB bezig te fuseren met de Katholieke Ouderenbond (KOB). Beide bonden bekommeren zich om het welzijn van senioren en treden op als belangenbehartiger naar de landelijke en Europese politiek, organiseren maandelijks bijeenkomsten voor de leden waar voor ouderen relevant zaken en informatie ter sprake komt.

Accordion item is ingeklapt

E-mail: amauritz@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied

Ouderen- en gehandicaptenzorg

Anton Mauritz, lid van de Adviesraad Sociaal Domein (eerder onder de naam Wmo-raad), is eigenaar van een aantal bedrijven in onder dander logistiek, Infra, Groenvoorziening, IT, handel van gebruikte windmolens; met totaal 200 medewerkers en kantoren in Nederland en Belgie. Ook commissaris van een aantal organisaties en bedrijven in binnen- en buitenland. Voorzitter Raad van Toezicht Zorgcentrum het Anker te Kesteren en Lid Raad van Bestuur als penningmeester van een aantal basisscholen in de gemeente Neder-Betuwe. “Ik vind het belangrijk dat de gelden die door de overheid ter beschikking worden gesteld op een juiste wijze kunnen worden ingezet. Rekening houdend met wat wij zelf naar draagkracht kunnen en maximaal bescherming van de zwakkeren in de samenleving. Zorg voor de ander begint bij je buren, bij je familie, bij de leden van de kerk, leden van de verenigingen en zo verder.”

Accordion item is ingeklapt

Email: whatert@asdnederbetuwe.nl

Aandachtsgebied

Wmo en Ouderenzorg

Mijn naam is Willem van den Hatert. Ik ben geboren in Ochten en heb daar tot 2014 gewoond. Inmiddels woon ik samen met mijn vrouw al weer meer dan 6 jaar in Kesteren. Begin dit jaar ben ik met pensioen gegaan en omdat ik me graag maatschappelijk verdienstelijk wil maken, heb ik gesolliciteerd als lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Neder-Betuwe. Ik ben ruim 40 jaar werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid, waarvan de laatste 14 jaar als beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De aandachtsgebieden waar ik me mee bezig heb gehouden waren: (kwetsbare) ouderen, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, mensen met dementie, doelgroepenvervoer (Regiotaxi, Valys, Belbus), bibliotheekwerk en subsidieverlening. Met de kennis en ervaring die ik in mijn werk heb opgedaan hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de Adviesraad en te bevorderen dat onze inwoners en organisaties meer betrokken raken bij de vorming, uitvoering en evaluatie van het integraal gemeentelijk beleid.

Accordion item is ingeklapt

Email: volgt binnenkort

Aandachtsgebied

Werk & inkomen en schuldhulpverlening en de WMO

Mijn naam is Alize Tijssen en ik ben geboren en getogen in Kesteren. Met mijn brede (werk)ervaring met zowel jeugd, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking alsook met mensen met een psychiatrische arbeidsbeperking wil ik dienstbaar zijn voor de inwoners van gemeente Neder-Betuwe. Ik hoop bij te kunnen dragen aan het bewaken en vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening in het beleid binnen het Sociaal domein in onze gemeente. Binnen de Adviesraad Sociaal Domein heb ik samen met andere raadsleden twee specifieke aandachtsgebieden: Werk & inkomen en schuldhulpverlening en de WMO.