Kennisgeving publicatie Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau windpark Midden-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het windpark Midden-Betuwe ter inzage wordt gelegd. De concept-NRD ligt met ingang van donderdag 19 november 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.

Wat is het plan? 

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan het ontwikkelen van een plan voor windpark Midden-Betuwe. Beide gemeenten hebben beleid vastgesteld om te komen tot het opwekken van duurzame energie. Een van de mogelijkheden is het opwekken van windenergie. Daarvoor is door de gemeenteraden van beide gemeenten een gebied aangewezen globaal gelegen tussen Dodewaard en Zetten, ter weerszijden van de A15. De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe zijn samen met twee initiatiefnemers een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de realisatie van een windpark op deze locatie.

Werkwijze

Om dit haalbaarheidsonderzoek zorgvuldig te doen, hebben we ervoor gekozen om de milieueffectrapportprocedure (m.e.r.) te doorlopen voor de voorgenomen activiteit. Het doel van een m.e.r. is om de effecten van een activiteit op het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over dergelijke activiteiten. In dit kader wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waarin de milieueffecten van de voorgenomen activiteit worden onderzocht. Hierbij geldt:

  • Ten behoeve van het kaderstellend plan (het bestemmingsplan) voor de activiteit dient een PlanMER te worden opgesteld.
  • Ten behoeve van de (later) aan te vragen omgevingsvergunning dient het bevoegd gezag een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen waarin wordt onderbouwd of een ProjectMER nodig is of niet. De initiatiefnemers hebben er echter voor gekozen om vrijwillig een ProjectMER op te stellen.

Het PlanMER en ProjectMER worden opgesteld in één gecombineerd MER (CombiMER) waarvoor één m.e.r-procedure wordt doorlopen, tegelijkertijd met de bestemmingsplanprocedure. Het MER kan tevens worden gebruikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Voorafgaand aan het CombiMER is de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, waarin de aanpak van het CombiMER is beschreven. In deze notitie wordt onder meer de voorgenomen activiteit beschreven. Vervolgens wordt beschreven welke milieueffecten worden onderzocht: welke onderzoeken er precies staan gepland.

De concept-NRD is door de colleges van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe en Overbetuwe vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie. Hieronder leest u hoe u een reactie kunt indienen.

Consultatie

Wij zijn benieuwd wat u van de aanpak vindt en vragen u uw verbetersuggesties voor, en opmerkingen op, de aanpak met ons te delen. De aanpak is beschreven in de concept-NRD.

Normaal gesproken zouden we een inloopavond houden over de NRD om u te informeren en vragen te beantwoorden. In verband met de Coronamaatregelen doen wij dit nu op een iets andere manier. We staan voor een zorgvuldige communicatie en willen tegelijkertijd gezondheidsrisico’s minimaliseren.

Op donderdag 26 november bieden wij u van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur de mogelijkheid uw vragen te stellen. Dit kan op drie verschillende manieren:

  • persoonlijk in het gemeentehuis van de gemeente Neder-Betuwe in Opheusden
  • digitaal via Microsoft Teams (videobellen)
  • telefonisch

Om de gesprekken (persoonlijk, digitaal of telefonisch) met inwoners goed te kunnen organiseren, vragen wij u om het contactformulier in te vullen. Op het contactformulier maakt u duidelijk op welk moment (middag of avond) u contact wil en op welke manier (persoonlijk, digitaal of telefonisch). U hebt tot dinsdagmiddag 24 november 12:00 uur om uw voorkeur in te vullen. Vervolgens hoort u van uw gemeente op welk moment u welkom bent in het gemeentehuis van Neder-Betuwe, ontvangt u een link voor het videogesprek of krijgt u het tijdstip door dat we telefonisch contact met u zoeken.

De wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart gevraagd een advies over de NRD uit te brengen. De commissie voor de m.e.r. wordt in dit stadium niet om advies gevraagd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Midden-Betuwe bekijken

Hier kunt u de concept-NRD lezen (PDF, 2 mb).

Een papieren versie van de concept-NRD ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van de gemeente Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20 in Opheusden. In verband met de coronamaatregelen kunt u alleen op afspraak terecht in het gemeentehuis.

Hoe kunt u uw reactie geven?

Van donderdag 19 november tot en met woensdag 30 december 2020 kunt u de concept-NRD inzien en uw reactie op de aanpak geven. Dit kan op twee manieren:

  1. E-mail: door een mailbericht met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar bleijdes@nederbetuwe.nl o.v.v. “NRD windpark Midden-Betuwe”.
  2. Per post: door een brief met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar: Gemeente Neder-Betuwe “NRD windpark Midden-Betuwe” Postbus 20 4043 ZG Opheusden.

Hoe verder?

Uw reacties worden verzameld en we zullen in de zogenaamde ‘Nota zienswijzen’ aangeven of en hoe we met uw suggesties en opmerkingen de aanpak kunnen verbeteren. Deze Nota wordt (geanonimiseerd) gedeeld met iedereen die een reactie heeft gegeven. Op basis van de ingediende reacties stelt het college van Burgemeester & Wethouders van beide gemeenten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast.