Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

De gemeente stelt een IBOR-plan op. Dat is een integraal plan voor het beheer van de openbare ruimte. Dit plan vervangt de verschillende plannen voor groen, wegen & parkeren, openbare verlichting, klimaatadaptatie en spelen. Voordeel van een IBOR plan is dat het overzicht vergroot in alle inrichtings- en beheermaatregelen. Daarnaast stelt het IBOR plan een duidelijke visie waaruit we werken aan de openbare ruimte en keuzes maken.  We werken er naar toe om het IBOR plan eind 2021 gereed te hebben.  

De openbare ruimte is van iedereen en alle inwoners moeten er op een goede manier gebruik van kunnen maken. Tegelijkertijd is het de ruimte waar de gemeente bezig is met opgaven voor klimaatadaptatie, veiligheid en biodiversiteit. Dat betekent dat we keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. Daarvoor horen we ook graag wat u belangrijk vindt. Help ons en laat uw mening horen. Meer weten of vragen over de enquête? Stuur een mail naar onze collega Marianne van Bruxvoort via mbruxvoort@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Wat vindt u belangrijk voor de openbare ruimte in Neder-Betuwe? Is dat de bereikbaarheid, bruikbaarheid of juist de uitstraling? Moeten we meer aandacht hebben voor de biodiversiteit of juist voor de mobiliteit? Of beide? Of hecht u meer waarde aan een veilige openbare ruimte? U hebt het ons laten weten via de vragenlijst inrichting en beheer openbare ruimte. De vragenlijst stond open tot en met 31 december 2020. Inmiddels zijn de resultaten bekend. U kunt deze hier downloaden (PDF, 905 kb).

Accordion item is ingeklapt

Het IBOR-plan heeft als doel de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) door te ontwikkelen naar een plan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). In de Kadernota 2020-2023 is deze ambitie benoemd om een

IBOR-plan te ontwikkelen. De ambitie om dit in 2021 te realiseren wordt versterkt door het feit dat het Groenbeleidsplan én het Wegenbeheerplan vóór 2022 moeten worden geactualiseerd.

Met een IBOR-plan wordt de IVOR gewaarborgd in één beleid en wordt er een gestructureerd beeld geschetst van de financiële middelen die nodig zijn om de visie en het beheer van de openbare ruimte te realiseren. Het is door dit IVOR-plan niet meer nodig om het beleid van elk beheerplan apart te actualiseren.

Bekijk hier een filmpje over het beheer van de openbare ruimte.

Accordion item is ingeklapt

In april 2020 heeft het college ingestemd met het voorstel om een IBOR-plan met beleidskaders op te stellen.

Accordion item is ingeklapt

Op dit moment zijn we bezig met het vormgeven van het IBOR-beleid en de daarbij behorende uitvoeringsmaatregelen. Het doel is om het IBOR-beleid in juli 2021 te laten vaststellen door de raad. De uitvoeringsprogramma’s worden daarna opgesteld en aan de raad voorgelegd om vervolgens op te nemen in de Kadernota van 2022.

Accordion item is ingeklapt

De participatie zal in verband met de corona-maatregelen digitaal plaatsvinden. Er wordt door AnteaGroup een korte enquête uitgezet. Deze enquête wordt gepromoot op de sociale media en in de regio-kranten om hem onder de aandacht van alle inwoners te brengen.