023-062 Begroting 2024: belasting niet omhoog en grote investeringen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 gepresenteerd. Met deze sluitende begroting geeft het college uitvoering aan de ambities uit het vorig jaar opgestelde Coalitieakkoord Zorgzaam – Duurzaam – Koersvast! en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke opgaven. We investeren in dienstverlening, veiligheid, infrastructuur, duurzaamheid, het ondernemersklimaat, recreatie en toerisme, innovatie, zorg, onderwijshuisvesting, gezonde leefstijl en verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Wethouder Marien Klein (Financiën) is tevreden dat het voor het tweede jaar op rij niet nodig is om de onroerendezaakbelasting te verhogen. “We kunnen gelukkig dit jaar weer een meerjarig financieel sluitende begroting aanbieden aan de raad”, zegt hij. “Dit past bij onze degelijke financiële traditie.”

Grote investeringen

Hoewel de gemeente er financieel goed voorstaat, plaatst de wethouder wel een kanttekening: “We hebben grote ambities en ik voorzie dat we in 2026 en 2027 de grenzen naderen van wat wij als gemeente aan investeringen kunnen dragen. Op basis van de huidige begroting moeten we de komende jaren voor 43 miljoen aan nieuwe financieringen aantrekken. Die zijn nodig om grote projecten zoals de Rondweg Opheusden, MFC Dodewaard en de bouw van andere nieuwe scholen mogelijk te maken. Daar komt bij dat er in 2026 vanuit de Rijksoverheid 3 miljard euro minder naar gemeenten gaat. Dat heeft ook gevolgen voor onze begroting. Ik hoop dat een nieuw kabinet gemeenten op financieel gebied niet in de steek laat.”

Ambities

Net als voorgaande jaren zijn in elke programmaonderdeel de twee zogenoemde W-vragen beantwoord: ‘Wat willen we bereiken’ en ‘Wat gaan we daarvoor doen’. Hieronder noemen we een aantal bijzonderheden uit de programma’s.

Openbare orde en veiligheid

In het programma Openbare orde en Veiligheid is onder meer geld gereserveerd voor het tegengaan van middelengebruik onder jongeren en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Spoorovergang Kesteren en afvalbakken

In de begroting gaat er ook geld naar de aanpak van de spoorwegovergang aan de Hoofdstraat in Kesteren en er komt een toezichthouder Openbare Ruimte. Daarnaast maken we een frisse doorstart met het honden(poep)beleid in combinatie met het vervangen of bijplaatsen van afvalbakken en nemen we lokale maatregelen rond dijkversterking. Hier willen we binnen de bebouwde kom bredere en verhoogde wandelboulevards aanleggen.

Wonen voor iedereen

Wonen is een belangrijk onderdeel van de begroting. Een betaalbare woning voor iedereen is hierbij het uitgangspunt van gemeente Neder-Betuwe. Om aan de lokale woonbehoefte te kunnen voldoen, stellen we in het eerste half jaar van 2024 een huisvestingsverordening op waarin we vastleggen dat 50 procent van alle toewijzingen van nieuwe woningen naar de huidige inwoners van de gemeente gaat. Elk nieuwbouwproject moet bovendien voor minimaal 30 procent uit sociale huurwoningen bestaan.

Zorg en welzijn

Binnen dit onderdeel is er onder meer geld beschikbaar voor het project Senioren huisbezoeken en de start van een Taalhuis. Hiermee willen we laaggeletterdheid verminderen. Ook is er geld voor het opzetten van een gezins- en/of relatieloket en breiden we het schoolmaatschappelijk werk uit.

Economie en toerisme

Neder-Betuwe blijft investeren in een goed ondernemersklimaat. We zijn trots op het landschap en cultureel erfgoed en willen dit graag laten zien. Daarom gaan we door met Open Monumentendag, starten we in 2024 met fase 1 van de veerhaven in Ochten en voeren het Landschapsontwikkelingsplan uit. Dit betekent voor 2024 dat we samen met eigenaren het Waaienproject gaan uitvoeren. Hierbij gaan we de 22 waaien, restanten van dijkdoorbraken in het landschap, in onze gemeente laten zien door middle van een fietstocht met uitleg over de geschiedenis.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is nu aan zet en bespreekt de ontwerp Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 tijdens de Beeldvormende avond op 26 oktober 2023. Op 9 november stelt de gemeenteraad de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast.

De hele begroting is te vinden via: Home | Begroting 2024 (begroting-2024.nl)