023-023 Kadernota 2024-2027: Coalitieakkoord in uitvoering!

7 juni 2023

Deze week is de Kadernota 2024-2027 naar de gemeenteraad gestuurd. In de nota zijn voorstellen opgenomen waarmee de gemeente op koers blijft om de plannen uit het Coalitieakkoord Zorgzaam – Duurzaam – Koersvast! uit te voeren.

Een aantal plannen die in de Kadernota zijn te vinden:

 • Aanleg Randweg Opheusden
 • Update Integraal Huisvestingsplan scholen
 • Projecten voor de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
 • Verbetering van het (ecologisch) beheer van bermen
 • Versterking van het schoolmaatschappelijk werk
 • Goede veerverbindingen in stand houden
 • Herijking van de detailhandelsstructuurvisie
 • Start van een relatieloket
 • Start van een Taalhuis voor laaggeletterden
 • Sterker maken van het jeugd- en jongerenwerk
 • Uitwerken aanpak ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’

Waar mogelijk wordt aangegeven voor welke voorstellen geld van het Rijk beschikbaar is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het voorstel om toe te werken naar aardgasvrije wijken. Soms gaat het om tijdelijke financiële middelen zoals bij het voorstel om een dementievriendelijk gemeente te zijn en het ondersteunen van scholen bij het aanbieden van natuur- en cultuureducatie.

Ontwikkelingen

In de Kadernota zijn ook voorstellen opgenomen om ontwikkelingen die zich komend jaar voordoen op een goede manier te kunnen aanpakken. Denk hierbij aan een goede uitvoering van de Omgevingswet, het vormen van een oplossingsbudget voor urgente hulpvragen van inwoners, het vervangen van afvalbakken, de armoedebestrijding versterken en het compenseren van verenigingen vanwege de afbouw van papierinzameling.

Behoedzaam

We hebben nog altijd te maken met onduidelijkheid van het Rijk over onze inkomsten op de lange termijn. Daarom blijven we in deze Kadernota net als voorgaande jaren financieel behoedzaam opereren. In 2024, 2025 en 2026 houden we ruimte in de stelpost voor beleidsvoornemens voor ambities waarvan we nu nog niet weten hoe groot ze zijn. Ook houden we voor 2024 en 2025 de vorig jaar ingestelde stelpost voor behoedzaamheid in stand. Dit om te voorkomen dat we met plotseling dalende inkomsten vanuit het Rijk in de knel komen met geplande uitgaven.

Sluitende begroting

Neder-Betuwe kiest voor een structureel sluitende begroting. Het uitgangspunt is hierbij dat structurele uitgaven structurele financiering hebben. Of dit lukt is mede afhankelijk van de bereidheid van het Rijk om de structurele financiële middelen van gemeenten te verhogen tot een niveau dat

past bij de taken van de gemeenten. Eenmalige uitgaven financieren we eventueel uit incidentele middelen. Waar mogelijk voeren wij onze ambities uit op projectbasis met het geld dat voor de betreffende periode beschikbaar is.