Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente Neder-Betuwe heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld.

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 8 augustus 2017 de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017-2021 vastgesteld. Het vorige inkoop- en aanbestedingsbeleid dateerde van 8 juli 2014. Als gevolg van de gewijzigde Aanbestedingswet per juli 2016 was het noodzakelijk het beleid daarop aan te passen.

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe beleid zijn o.a.:

  • aanpassing van de drempelbedragen, waarbij een bepaalde vorm van aanbesteding moet plaatsvinden met de daarbij behorende procedures en aantal op te vragen offertes;
  • het vervallen van bepaalde diensten. In de praktijk betekent dit dat de inhuur van derden niet langer volgens een vereenvoudigde procedure mag worden uitgevoerd;
  • het invoeren van nieuwe gunningscriteria (nadere duiding overkoepeld begrip economisch meest voordelige inschrijving);
  • het (als bestanddeel van de wet) opnemen van de Gids Proportionaliteit. Dit houdt in dat het niet langer is toegestaan om de meervoudige onderhandse procedure te gebruiken tot aan het bedrag van de Europese drempel.
  • het volledig digitaal aanbesteden (t.b.v. Europese aanbestedingen) vanaf 1 juli 2017.

Bekijk de volledige publicatie op Overheid.nl.