Subsidie Lokaal Investeringsfonds (LIF)

In de gemeente Neder-Betuwe kunnen samenwerkende ondernemers voor kansrijke projecten en activiteiten voortaan aanspraak maken op een Lokaal Investerings Fonds (LIF). Dat heeft het college van burgemeester en wethouders eind 2018 besloten. Het is een van de maatregelen, gebaseerd op de resultaten uit een bredere enquête onder ondernemers van de afgelopen zomer.

Gezamenlijk aanvragen

Collectieven van ondernemers kunnen subsidie aanvragen (geen individuele ondernemersprojecten). Doelgroep voor de regeling zijn samenwerkende bedrijven, op basis van een formele samenwerkingsovereenkomst, of (lokale) bedrijventerrein- of ondernemersverenigingen. Andere verenigingen vallen niet onder de doelgroep voor deze subsidieregeling.

Een ander uitgangspunt is dat projecten een cofinanciering hebben van 50%. De ondernemerscollectieven dienen dus ook zelf bereid te zijn een investering te doen in het aan te vragen project.

Aanvragen kunnen jaarlijks tot 1 juni worden ingediend. Een beoordelingscommissie, waarin vertegenwoordigers vanuit de verschillende ondernemerskringen zitting hebben, adviseert het college van burgemeester en wethouders over de meest kansrijke projecten. Het college besluit dan na de zomer over de subsidietoekenning.

Lokale ondernemersklimaat belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma

Het stimuleren van het lokale ondernemers- en vestigingsklimaat is een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma. Voor uitvoering van het LIF heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld. Een eigen lokaal subsidie investeringsfonds maakt het mogelijk om private projecten te stimuleren en initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te co-financieren. Voor het LIF heeft de gemeenteraad voor het subsidiejaar 2019 eenmalig € 40.000,- beschikbaar gesteld en voor de jaren daarna € 20.000,-.

Vraag en antwoord over de subsidie regeling

Wat is het doel van deze lokale subsidieregeling?

Met deze regeling kunnen lokale ondernemers/collectieven van bedrijven en/of ondernemersverenigingen projectinitiatieven indienen die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de gemeente. Hierbij gaat het om initiatieven die een positief effect hebben op:

  • de lokale werkgelegenheid; of
  • de versterking van de concurrentiepositie van het lokale bedrijfsleven; of
  • de verbetering van het vestigingsklimaat; of
  • innovatieve ontwikkelingen/vernieuwing; of
  • de stimulering van duurzame ontwikkeling in Neder-Betuwe.

Samenwerkende ondernemers kunnen een aanvraag indienen via het formulier onderaan deze pagina. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u, samen met de bijlagen bij de aanvraag, mailen naar bedrijvenloket@nederbetuwe.nl.  

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Een ondernemerscollectief, ondernemersvereniging of bedrijventerreinvereniging of verband van samenwerkende ondernemers, die verbonden zijn door een samenwerkingsovereenkomst, kunnen een aanvraag doen. De meerderheid van het collectief aan ondernemers moet gevestigd zijn in de gemeente Neder-Betuwe. Het is dus mogelijk om tevens bedrijven van buiten de gemeente Neder-Betuwe te betrekken, zolang de meerderheid van de aangesloten bedrijven maar binnen de gemeente gevestigd is. De deelname van meerdere bedrijven in het algemeen wordt gezien als een pré bij de beoordeling. Van aanvragen die van de beoordelingsadviescommissie een vergelijkbare beoordeling krijgen, hebben aanvragen waarin meer ondernemers deelnemen ten opzichte van de andere aanvraag met vergelijkbare beoordeling voorrang.

Voor welke projecten kunt u een aanvraag doen?

Het gezamenlijke project waarvoor u subsidie aanvraagt dient uitvoeringsgericht zijn. Zo zijn bijvoorbeeld procesgelden/uren niet subsidiabel kunnen we ook aan haalbaarheidsstudies en onderzoeken geen subsidie verlenen. Subsidiabele activiteiten zijn activiteiten binnen het project die leiden tot realisatie van de doelen van het concrete project. Projecten kunnen vanuit alle economische sectoren komen en betrekking hebben op uiteenlopende thema’s. Het kan gaan om fysieke en niet fysieke projecten. In ieder geval moeten de uitvoeringsprojecten/ activiteiten een positief effect hebben op de volgende aspecten (zie ook het aanmeldformulier):

  • De lokale werkgelegenheid;
  • Versterking van de concurrentiepositie lokaal bedrijfsleven;
  • Verbetering van het vestigingsklimaat;
  • Innovatieve ontwikkelingen;
  • Stimulering van duurzame ontwikkelingen.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Voor het subsidiejaar 2019 (de aanvraagtermijn loopt tot 1 juni 2019) is er totaal €40.000,- beschikbaar. Voor de jaren 2020 en 2021 gaat het om €20.000,- per jaar.

De subsidie uit het LIF voor gezamenlijke (uitvoerings)projecten bedraagt maximaal 50% van de projectkosten/subsidiabele activiteiten (bedrag exclusief btw). Hierbij geldt een maximum subsidiebedrag per project van € 20.000,- per project (in 2019) en een maximumbedrag van €10.000,- per project (in 2020 en 2021). 

Welke voorwaarden en verplichtingen gelden er voor de aanvrager?

Indiening door een collectief van samenwerkende ondernemers

De subsidieaanvraag kan niet ten behoeve van een individuele ondernemer worden gedaan. De aanvraag moet vanuit een collectief van ondernemers komen en gericht zijn op het collectieve project. Dit collectief kan een ondernemersvereniging zijn, maar ook een samenwerking tussen ondernemers op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Wel kan eén ondernemer namens het collectief van samenwerkende ondernemers/bedrijven de aanvraag (bij volmacht) indienen als aanspreekpunt van het collectief.

Cofinanciering als eigen bijdrage van ondernemers als vereiste

Er geldt een cofinancieringsvereiste van 50% bij deze subsidieregeling. In totaal moet het collectief van ondernemers zelf (minimaal) 50% van de projectkosten bijdragen. Het subsidiebedrag uit het LIF is dus maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Om hier een goede berekening van te kunnen maken, dient een begroting inclusief dekkingsvoorstel deel uit te maken van de aanvraag. En ook bij de subsidieverantwoording achteraf moet het collectief van ondernemers kunnen aantonen dat is voldaan aan het 50% cofinancierings-criterium. Het is mogelijk om de verkregen subsidie voor het project, op basis van het cofinanciering criterium, te combineren met een andere subsidieaanvraag, bijvoorbeeld bij het Regionale Investeringsfonds (RIF). Vermeld dit dan op het aanvraagformulier.

Hoe gaat de beoordeling van de aanvraag?

Een beoordelingsadviescommissie van zes leden beoordeelt de binnengekomen subsidieaanvragen. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van: Platform OVNB Bedrijventerreinen (1x), Platform OVNB detailhandel/kernen (1x), Platform Recreatie & Toerisme (1x), Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) (1x), Tree Center Opheusden (TCO) (1x) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) (1x). Bij de vergaderingen van de commissie sluit tevens een vertegenwoordiger van de gemeente aan als ambtelijke adviseur/secretaris.

De beoordelingsadviescommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe. De commissie komt op basis van de hierboven genoemde criteria tot een ranking/prioritering van de voor subsidie in aanmerking komende projecten. Het advies van de commissie bevat een overzicht van de gehonoreerde projecten met een vermelding van de voorgestelde subsidiebedragen per projectaanvraag. In het advies aan het college is per project tevens een korte motivering opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens kennis van dit (niet bindende) advies en besluit over subsidietoekenning. Het college besluit uiterlijk op 15 september 2019 over het uitgebrachte advies tot subsidieverlening. We stellen de indieners van subsidieaanvragen na besluitvorming schriftelijk op de hoogte van toekenning of afwijzing.

Hoe dient u een aanvraag in?

Onderaan deze pagina kunt u het aanvraagformulier downloaden, op het scherm invullen en vervolgens opslaan. Aan dit formulier kunt u vervolgens losse bijlagen toevoegen. Het formulier (opgeslagen pdf) inclusief bijlagen kunt u per mail sturen naar bedrijvenloket@nederbetuwe.nl. Aanvragen kunt u jaarlijks indienen tot 1 juni van dat jaar.

Waaraan te voldoen na (positieve) subsidieverlening voor een project?

Na toekenning van subsidie kunnen de gehonoreerde projecten starten. Het aanvangsmoment van uitvoering van het project dient uiterlijk zes maanden na het moment van toekenning van subsidie te liggen. De voorwaarden uit de Algemene Subsidie Verordening Neder-Betuwe 2019 zijn van toepassing op deze subsidieverlening uit het LIF.

Waaraan te voldoen na realisering van het project?

Vermeld de geplande einddatum van (afronding van) het project in de subsidieaanvraag. Dien uiterlijk 8 weken na het verstrijken van deze einddatum van het project en/of afronding van het gesubsidieerde project/de projectactiviteiten een schriftelijke aanvraag om formele vaststelling van de verleende subsidie in bij de gemeente. Toon hierbij de uitgevoerde gesubsidieerde activiteiten aan, en leg rekening en verantwoording af over de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten, waaronder ook de verantwoording ten aanzien van de cofinancieringsvereiste.

Indien de toegekende subsidie hoger is dan €5.000,- geldt dat de er bij deze aanvraag om vaststelling van de subsidie, ook een inhoudelijk activiteitenverslag en een financieel verslag dient te worden overlegd. Zie ook artikel 12 lid2. Rekening en verantwoording van de ASV.

Wij zien uw aanvraag tegemoet en kijken er naar uit om samen te werken aan de verdere economisch ontwikkeling van Neder-Betuwe.

Meer informatie?

Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij het bedrijvenloket van gemeente Neder-Betuwe via bedrijvenloket@nederbetuwe.nl.

Stefan van Someren (wethouder Economie): “Wij hebben de ambitie om hoog te eindigen op de lijst van meest MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Hiermee benadrukken we dat wij het lokale bedrijfsleven serieus nemen, graag met ondernemers samenwerken en hen in de breedte willen faciliteren. Het fonds is laagdrempelig ingericht. Als het aan mij ligt, kennen we in september 2019 het gehele bedrag uit het LIF toe. We hopen dat zoveel mogelijk ondernemerscollectieven hiervan gebruik gaan maken en dat ons mooie projectaanvragen bereiken”.

Flyer LIF

Lees ook de Flyer Subsidie Lokaal Investerings Fonds (LIF) (PDF, 2,17 mb).