Subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds Neder-Betuwe

In de gemeente Neder-Betuwe kunnen samenwerkende ondernemers voor kansrijke projecten aanspraak maken op een Lokaal Investeringsfonds (LIF). In 2019 is de regeling van start gegaan en ontving de gemeente een aantal aanvragen. Ook voor 2020 staat deze subsidieregeling weer open voor ondernemers met innovatieve of duurzame ideeën die lokaal van economisch of maatschappelijk belang zijn.

Deze regeling is bedoeld voor samenwerkende ondernemers die met elkaar een samenwerkingsovereenkomst aangaan en voor (lokale) bedrijventerrein- en ondernemersverenigingen en stichtingen die ondernemersbelangen behartigen.

Gezamenlijke aanvragen

Samenwerkende ondernemers/collectieven van ondernemers kunnen een subsidieaanvraag indienen. De regeling staat niet open voor individuele ondernemersprojecten.
Doelgroep voor de regeling zijn:

 • samenwerkende bedrijven, op basis van een formele samenwerkingsovereenkomst:
 • (lokale) bedrijventerrein- of ondernemersverenigingen
 • (ondernemers)stichtingen, die volgens hun statuten als doel hebben de belangen van ondernemers te behartigen.

Andere verenigingen vallen niet onder de doelgroep voor deze subsidieregeling.

Cofinanciering 50%

Een ander uitgangspunt is dat projecten een cofinanciering kennen van minimaal 50%.
De ondernemerscollectieven dienen dus ook zelf bereid te zijn een financiële investering van minimaal de helft van de projectkosten te doen in het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Voor 1 juli 2020

Aanvragen voor het nieuwe subsidiejaar kunnen tot 1 juli 2020 worden ingediend.
Een beoordelingscommissie, met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en vanuit verschillende ondernemerskringen, adviseert het college van burgemeester en wethouders over de meest kansrijke projecten. De commissie beoordeelt aan de hand van vastgestelde criteria en geeft vervolgens een advies met daarin een volgorde van honorering. Het college van burgemeester en wethouders besluit over de definitieve subsidietoekenning.

Lokaal ondernemersklimaat speerpunt in coalitieprogramma

Het stimuleren van het lokale ondernemers- en vestigingsklimaat is een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma 2018-2022 dat de naam draagt ‘Samen bouwen aan meer ruimte voor de samenleving’. Een eigen lokaal investeringsfonds maakt het mogelijk om projecten van samenwerkende ondernemers te stimuleren en initiatieven vanuit de markt en vanuit ondernemersnetwerken in de samenleving aan te jagen en mede te financieren. Voor het LIF heeft de gemeenteraad voor het subsidiejaar 2020 een totaalbedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld. Een individuele subsidieaanvraag kan maximaal €10.000,- bedragen.

Vraag en antwoord over de subsidie regeling

Wat is het doel van deze lokale subsidieregeling?

Met deze regeling kunnen samenwerkende (lokale) ondernemers/collectieven van bedrijven en/of ondernemersverenigingen en stichtingen die ondernemersbelangen behartigen, projectinitiatieven indienen die bijdragen aan de economische ontwikkeling, aan de gemeenschap en aan verduurzaming van de gemeente. Hierbij gaat het om initiatieven die een positief economisch of maatschappelijk effect hebben op:

 • versterking van het maatschappelijk belang in Neder-Betuwe (voor en door de gemeenschap)
 • bevordering van de lokale werkgelegenheid en versterken van de gemeenschap
 • versterking van de concurrentiepositie van het lokale bedrijfsleven
 • verbetering van het vestigingsklimaat
 • innovatieve ontwikkelingen/vernieuwing
 • stimulering van duurzame ontwikkeling in Neder-Betuwe
 • een positieve spin-off voor andere projecten van ondernemers of een voorbeeld zijn voor (lokale) bedrijven die kennis kunnen nemen van de (resultaten) van het project.

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Samenwerkende ondernemers (met een samenwerkingsovereenkomst), een ondernemersvereniging, een bedrijventerreinvereniging of een stichting kunnen een aanvraag indienen via het formulier onderaan deze pagina. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u, samen met de bijlagen bij de aanvraag, mailen naar lif@nederbetuwe.nl.

Voor welke projecten kunt u een aanvraag doen?

Het gezamenlijke project waarvoor u subsidie aanvraagt dient uitvoeringsgericht te zijn. Zo zijn bijvoorbeeld procesgelden en -uren niet subsidiabel; ook haalbaarheidsstudies en onderzoeken komen niet voor subsidie in aanmerking. Projecten kunnen vanuit alle economische sectoren komen en over uiteenlopende thema’s gaan. Het kan gaan om fysieke en niet-fysieke projecten. In ieder geval moeten de uitvoeringsprojecten/projectactiviteiten een positief effect hebben op een of meer van de volgende aspecten (zie ook het aanmeldformulier):

 • bijdrage aan de gemeenschap/maatschappelijk belang
 • bijdrage aan de lokale werkgelegenheid
 • versterking van de concurrentiepositie lokaal bedrijfsleven
 • verbetering van het vestigingsklimaat
 • innovatieve ontwikkelingen
 • stimulering van duurzame ontwikkelingen
 • spin-off naar andere bedrijven (kennisdeling)

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Voor de jaren 2020 – 2022 is € 20.000,- per jaar beschikbaar. De subsidie uit het LIF voor gezamenlijke (uitvoerings)projecten bedraagt maximaal 50% van de projectkosten/subsidiabele activiteiten (bedrag exclusief btw). Hierbij geldt een maximum subsidiebedrag per project van €10.000,- per projectaanvraag (in 2020 en 2021).

Welke voorwaarden en verplichtingen gelden voor aanvrager?

Een aanvraag wordt ingediend door een collectief van samenwerkende ondernemers

De subsidieaanvraag is niet mogelijk voor een individuele ondernemer. De aanvraag moet vanuit een collectief (minimaal twee) van ondernemers komen. Wel kan één ondernemer namens het collectief van samenwerkende ondernemers/bedrijven de aanvraag (bij volmacht) indienen als aanspreekpunt van het collectief.

Cofinanciering als eigen bijdrage van ondernemers is een vereiste

Er geldt een cofinancieringsvereiste van 50% bij deze subsidieregeling. In totaal moet het collectief van ondernemers zelf (minimaal) 50% van de projectkosten bijdragen. Het subsidiebedrag uit het LIF is dus maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Om hier een goede berekening van te kunnen maken, dient een (project)begroting inclusief dekkingsvoorstel deel uit te maken van de aanvraag. En ook bij de subsidieverantwoording achteraf moet het collectief van ondernemers kunnen aantonen dat is voldaan aan het criterium van 50% cofinanciering. Het is mogelijk om de verkregen subsidie voor het project, op basis van het cofinancieringscriterium, te combineren met een andere subsidieaanvraag, bijvoorbeeld bij het Regionale Investeringsfonds (RIF). Vermeld dit dan op het aanvraagformulier.

Hoe gaat de beoordeling van de aanvraag?

Een beoordelingscommissie beoordeelt de ontvangen subsidieaanvragen. In deze commissie zit één persoon vanuit elke volgende organisatie:  

 • Platform Ondernemersvereniging Neder-Betuwe (OVNB) Bedrijventerreinen
 • Detailhandel/kernen
 • Platform Recreatie & Toerisme
 • Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)
 • Tree Centre Opheusden (TCO)
 • Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Bij de vergaderingen van deze commissie sluit tevens een vertegenwoordiger van de gemeente aan als ambtelijke ondersteuner/secretaris.
De commissie komt op basis van de genoemde criteria tot een ranking/prioritering van de voor subsidie in aanmerking komende projecten. Het college besluit uiterlijk op 15 september van het subsidiejaar over het uitgebrachte advies tot subsidieverlening. De gemeente stelt de indieners van subsidieaanvragen na besluitvorming schriftelijk op de hoogte van toekenning of afwijzing.

Hoe dient u een aanvraag in?

Onderaan deze pagina kunt u het aanvraagformulier downloaden, op het scherm invullen en vervolgens opslaan en als bijlage, samen met de andere bijlagen, toevoegen aan de mail.
Dit formulier (opgeslagen pdf) inclusief bijlagen kunt u per mail sturen naar lif@nederbetuwe.nl. Aanvragen kunt u indienen tot 1 juli 2020.

Waaraan te voldoen na (positieve) subsidieverlening?

Na toekenning van subsidie kunnen de gehonoreerde projecten starten. Het aanvangsmoment van uitvoering van het project dient uiterlijk zes maanden na het moment van toekenning van subsidie te liggen.

Waaraan te voldoen na realisering van het project?

Uiterlijk 8 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden, en in ieder geval uiterlijk 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarin subsidie is verleend, dient een schriftelijke aanvraag om definitieve vaststelling van de subsidie te worden ingediend.
Indien de toegekende subsidie hoger is dan € 5.000,- geldt dat bij deze aanvraag om vaststelling van de subsidie ook een inhoudelijk activiteitenverslag en een financieel verslag dient te worden overlegd. Zie ook artikel 12 lid2. Rekening en verantwoording van de ASV.

Tot slot

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet en kijken ernaar uit om samen te werken aan de verdere economische ontwikkeling van Neder-Betuwe.

Meer informatie

Met vragen of voor meer informatie kunt u ons bereiken via lif@nederbetuwe.nl.

Veel succes!