Detailhandel

De gemeente voert al jaren een actief detailhandelsbeleid.

Zowel in de Structuurvisie Neder-Betuwe 2010-2015 als in het coalitieprogramma 2014-2018 staat is opgenomen dat het voorzieningenniveau in de vier grote kernen (Opheusden, Kesteren, Ochten en Dodewaard) in de komende periode op niveau gehouden moet worden. In het coalitieprogramma zijn hiervoor concrete speerpunten benoemd: één daarvan is dat de vier kernen tenminste over één moderne supermarkt dienen te beschikken. Daarnaast is het de ambitie om in de kernen een zo breed en compleet mogelijk aanbod voor de doelgroepen aan te bieden.

De gemeente wil deze ambitie  samen met alle stakeholders in de kernen realiseren. De gemeente streeft namelijk niet alleen  naar een goed ondernemersklimaat maar ook naar een prettig woon- en leefklimaat. De gemeente streeft daarmee naar aantrekkelijke centra en goede ontmoetingsplekken voor de inwoners.

Daarom is gezamenlijk toegewerkt naar een nieuwe detailhandelstructuurvisie die richting geeft voor de toekomst, gedragen is door de winkeliers en voor de komende periode een toetsingskader biedt voor nieuwe initiatieven in de kernen.  Alle relevante informatie over de detailhandelssector, (w.o.) leegstand, ontwikkelingsmogelijkheden en beleidsaccenten staan opgenomen in deze nieuwe Detailhandelstructuurvisie.