Agro Business Centre (ABC) Opheusden

Het Agro Business Centre (ABC) in Opheusden is volop in ontwikkeling.

Uitvoering Agro Business Centre Opheusden van start

In het gebied tussen de Linge en de Betuweroute/A15, ten westen van de Dodewaardsestraat, wordt een bedrijvenpark voor bedrijven die aan de laanboomteelt zijn gerelateerd, ontwikkeld. Het ABC wordt hét visitekaartje voor het laanboomcluster. In het ABC komt ook een ‘Laanboomgebouw’ voor fysieke en virtuele handel, representatieve ontvangstruimtes en scholing en innovatie. In dat gebouw komen de samenwerking en toegevoegde waarde van het ABC echt tot uitdrukking. De boomkwekers, aan de boomteelt gerelateerde bedrijven, het Laanboompact, de gemeente en andere overheden zetten gezamenlijk de schouders eronder om er voor te zorgen dat er een mooi en goed functionerend gebouw komt.

Hieronder een impressie uit de Structuurvisie ABC uit 2014.

Artist impression ABC

De ontwikkeling

De ontwikkeling van het ABC gaat anders dan bij de meeste bedrijventerreinen. De gemeente heeft de Structuurvisie als kader voor de ontwikkeling: welk soort bedrijven kan zich er vestigen, welke ruimtelijke spelregels zijn er, welke financiële bijdrage moet een bedrijf leveren. Het is aan de bedrijven die zich er willen vestigen om het ABC daadwerkelijk in te vullen.

De groei van het ABC zal organisch verlopen, het wordt niet in één keer bouwrijp gemaakt maar telkens als er een bedrijf zich wil vestigen zal dat worden ingepast. Zo vult het gebied zich de komende jaren met bedrijvigheid. De gemeente zorgt er wel voor dat er een structuur van hoofdwegen wordt aangelegd. De bedrijven die zich op het ABC vestigen leveren een financiële bijdrage zodat de gemeente de kosten hiervoor weer terugverdient. Door zich alleen te richten op het scheppen van de basisvoorwaarden beperkt de gemeente de investering en financiële risico’s en geeft het de markt de ruimte. Door deze innovatieve wijze van ontwikkelen wordt de voorinvestering die de gemeente moet doen teruggebracht van €11 miljoen bij een traditionele ontwikkeling tot €3 miljoen nu.

De ambitie is om hét laanboomcluster in de wereld te zijn en te blijven. In dit cluster wordt circa de helft van de winst gerealiseerd door de productie van bomen en de helft door samenwerking en het beheersen van de marktketen. Een optimale samenwerking en het vergroten van de toegevoegde waarde in de marktketen is van levensbelang voor de sector.

In de zomer van 2017 heeft het eerste bedrijf zich op het ABC gevestigd. Dit is Damcon. Nog in 2017 verkopen wij een kavel voor het tweede bedrijf. Er lopen gesprekken met diverse andere partijen die zich op het ABC willen vestigen.

Hieronder een impressie van de eerste fase van de infrastructuur op het ABC. Dit is reeds gerealiseerd.

Nieuwe rotonde

Gemeente Neder-Betuwe heeft voor de ontwikkeling van het ABC een Structuurvisie (PDF, 5 mb) en Nota Kostenverhaal (PDF, 666 kb) in 2014 vastgesteld. Lees hier ook bijlage 1 (PDF, 246 kb) en bijlage 2 (PDF, 246 kb) bij de Nota Kostenverhaal. Deze documenten omvatten de spelregels voor de ontwikkeling van het ABC: voor welk type bedrijven is er ruimte, welke ruimtelijke en financiële kaders zijn er.

Een verdere uitwerking van de ruimtelijke kaders is opgenomen in het Ruimtelijk Kwaliteitskader ABC (PDF, 1,62 mb), dat in 2017 is vastgesteld. Het geldt als toetsingskader voor initiatieven en als welstandskader voor de omgevingsvergunning. Dit toetsingskader betreft de architectuur van gebouwen en de indeling en inrichting van terreinen. Het omvat tevens een beschrijving van een proces waarin de ruimtelijke kwaliteit in dialoog met initiatiefnemers tot stand komt.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over het ABC, belt u het algemene nummer 14 0488 (6 cijfers) en vraagt u naar de projectleider, de heer B. Dijkerman. Mailen kan ook via bdijkerman@nederbetuwe.nl.