Voornemen tot verkoop perceel aan Gebroeders Van Dorland Holding B.V.

kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2100

Stockfoto: bloeiende bloemetjes in gras met bomen en huis

Stockfoto, ter illustratie

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gebroeders Van Dorland Holding B.V. (KvK-nummer: 11001842) voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2100. De verkoop heeft ten doel de realisatie mogelijk te maken van een bedrijventerrein op het naastgelegen perceel, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 1793. 

Gebroeders Van Dorland Holding B.V. is enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente Neder-Betuwe is Gebroeders Van Dorland Holding B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. Gebroeders Van Dorland Holding B.V. is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2100. Daardoor is Gebroeders Van Dorland Holding B.V. naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan grondgebruik@nederbetuwe.nl onder vermelding van ‘Verkoop perceel gemeentegrond kadastraal bekend Dodewaard-D-2100’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans hebt u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Neder-Betuwe en Gebroeders Van Dorland Holding B.V. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente Neder-Betuwe publiceert dit voornemen in Hét Gemeentenieuws en op www.nederbetuwe.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).