Raadsvergadering met aansluitend college-informatieavond

Raadsvergadering – Het Debat en Het Besluit

Op donderdag 23 maart 19:30 uur vindt de raadsvergadering plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. U kunt de vergadering ook via een livestream volgen of later terugkijken via www.neder.notubiz.nl. Daar vindt u ook de agenda en achterliggende stukken.

Op de agenda van Het Debat staat onder meer:

  • Gezamenlijk integraal veiligheidsplan
  • De Waarden 2023-2026 en lokale kadernota Integrale veiligheid 2023-2026

Op de agenda van Het Besluit staat onder meer:

  • Overzicht financiële positie
  • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
  • Gezamenlijk integraal veiligheidsplan De Waarden 2023-26 en lokale kadernota Integrale veiligheid 2023-2026
  • Suppletieverzoek conventionele explosieven 2022

Het Rijk biedt de mogelijkheid om een tegemoetkoming van 68% over het jaar 2022 aan te vragen voor gemaakte kosten voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven. Het college stelt voor om hiervan gebruik te maken en een tegemoetkoming van € 27.237 aan te vragen.

College-informatieavond

Op donderdag 23 maart is er aansluitend aan de raadsvergadering een collegeinformatieavond. Ook deze vergadering is openbaar. U bent van harte welkom op
de publieke tribune. U kunt de vergadering ook via een livestream volgen of later terugkijken via www.neder.notubiz.nl

Op de agenda staat:

  • Beleid voor uitbreiding vanniet-grondgebonden veehouderijen (Plussenbeleid)

Vanuit het provinciale beleid is het vereist om gemeentelijk plussenbeleid op te stellen. In dit beleid is opgenomen welke ‘plusmaatregelen’ mogelijk zijn bij uitbreidingen  van nietgrond- gebonden veehouderijen van meer dan 500m2 waarbij een bestemmingsplan-herziening nodig is. In april behandelt de raad het plussenbeleid voor Neder-Betuwe. Vooruitlopend daarop neemt het college de gemeenteraad in deze extra college-informatieavond mee in de gemaakte beleidsoverwegingen.