Opiniërende avonden

Woensdag 10 mei en donderdag 11 mei, om 19.30 uur in de raadzaal

Gemeentehuis ingang raadszaal

Woensdag 10 mei, 19:30 uur in de raadzaal

Op de agenda staan de onderwerpen Duurzaamheid en Regionale Energiestrategie.

Het college en de raad praten over stand van zaken, voortgang en richting voor de toekomst van de Regionale Energiestrategie (RES) en het programmaplan duurzaamheid binnen de gemeente. Ook over de inzet van precariomiddelen.

Donderdag 11 mei, 19:30 uur in de raadzaal

Op de agenda staat het onderwerp Wonen.

Het college en de raad praten over het dossier ‘wonen’ dat volop in beweging is. Op Rijksniveau zijn recent verschillende wetsvoorstellen gepubliceerd waarmee het Rijk de regie op de Volkshuisvesting probeert te verstevigen. Lokaal heeft gemeente Neder-Betuwe met de ondertekening van via de regionale Woondeal zich verbonden aan het realiseren van 1.400 woningen. Ambtelijk werkt men aan een doelgroepenverordening, een huisvestingsverordening en de prestatieafspraken met corporatie Thius.

Deze vergaderingen zijn op beide avonden openbaar. Welkom op de publieke tribune. Meeluisteren via een livestream kan ook: klik op de datum van de vergadering. U treft daar ook de achterliggende stukken aan.