Het Debat en Het Besluit – Raadsvergadering (digitaal) donderdag 9 december 19.30 uur

Voorzittershamer en waterkaraf

Deze vergadering vindt op digitale wijze plaats. Wilt u de vergadering volgen? Dit is de link: https://neder-betuwe.notubiz.nl/live

Als de vergadering om 22.00 uur niet is afgerond, dan vindt schorsing plaats en wordt de vergadering op 16 december om 19.30 uur digitaal hervat.

Op de agenda staat onder meer:

Het Debat

 • Bestemmingsplan Varakker ongenummerd
 • Voorkeursadvies voor aanwijzing lokale media-instelling
 • Motie budget onderzoek leefbaarheidsfonds en heffingskorting (precariogelden)

Het Besluit

 • Overzicht financiële positie
 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen en commissies
 • Benoeming burgerraadslid de heer D. Bron (partij ‘Voor Neder-Betuwe’)

Hamerstukken

 • Wijziging reglement van orde: toevoegen ‘Het Gesprek’
 • Benoeming de heer A.L. van der Stuijft als lid tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden
 • Bestuursrapportage najaar 2021
 • Belastingverordeningen 2022
 • Budget noodopvang vluchtelingen
 • Actualisatie beleid werk en inkomen
 • Verordening Jeugdhulp 2022
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022
 • Kaderbrief GGD Gelderland-Zuid 2023
 • Preventie- en handhavingsplan alcohol 2022-2024
 • Grondprijzenbrief 2022
 • Grondexploitatie Bonegraaf-Oost, investering Poort van Ochten
 • Transitievisie Warmte Neder-Betuwe 1.0
 • IBOR-plan
 • Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2022-2025
 • Begrotingswijziging en afvalstoffenheffing Avri 2022

Bespreekstukken

 • Bestemmingsplan Varakker ongenummerd
 • Voorkeursadvies voor aanwijzing lokale media-instelling
 • Motie budget onderzoek leefbaarheidsfonds en heffingskorting (precariogelden)

Kijk voor de achterliggende stukken op https://neder-betuwe.notubiz.nl/dashboard.