Gemeenteraad waardeert pakket aan heroverwegingen en stemt in met kadernota

De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de kadernota 2022-2025. De nota geeft inzicht in de financiële positie en biedt uitgangspunten voor de jaarlijkse begroting die altijd in november wordt vastgesteld voor het komende jaar.

De kadernota stond dit jaar in het teken van herstel naar een financieel duurzaam gezonde situatie voor de gemeentelijke uitgaven en bevat een mix aan maatregelen om meer inkomsten te verkrijgen, te besparen en uiteindelijk te bezuinigen als dat nodig is.

Veel fracties complimenteerden het college met het proces waarmee tot een zorgvuldige onderbouwing van het pakket aan maatregelen is gekomen en het evenwicht te herstellen in de financiële balans. De aan de raad voorgestelde mix aan maatregelen is aangenomen en bestaat grofweg uit bezuinigen op de gemeentelijke organisatie, het effectiever plannen en benutten van programma’s, projecten en budgetten, het verminderen van een aantal subsidies, het verhogen van het uurtarief van de gemeente bij begeleiding van ruimtelijke initiatieven en het verhogen van inkomsten uit de toeristenbelasting.

De kadernota biedt bovendien een goede doorkijk in de prioriteiten die worden gekozen voor de komende jaren. Het is duidelijk dat de gemeente kiest voor een robuuste aanpak voor het klimaat, een goede invoering van de omvangrijke Omgevingswet, het inrichten van passende en haalbare hulp en zorg voor onze inwoners en het willen blijven realiseren van ambities zoals de Randweg Opheusden, de multifunctionele accommodatie in Dodewaard en een integraal huisvestingplan voor alle scholen.

Centrumplan Ochten vlot trekken

Fracties dienden in totaal twee moties en één amendement in bij de kadernota. Alleen de motie over Centrumplan Ochten kon op unanieme steun rekenen van de gemeenteraad. Het college krijgt daarmee mandaat van de raad om van de initiatiefnemers van het plan voor het centrum van Ochten te eisen de jarenlange voorbereidingen vlot te trekken en uiterlijk 1 oktober een plan in te dienen. Voornaamste doel is dat het aanzien van het Van Drielplein snel verbetert en de reeds langer gereserveerde gemeentelijke gelden voor het centrum goed kunnen worden besteed.

Vervolgproces

Net als veel andere gemeenten wacht Neder-Betuwe op duidelijkheid van het kabinet voor het financieel perspectief op lange termijn. Er is door het Rijk incidenteel 1,9 miljoen euro extra budget toegezegd voor jeugdzorg in 2021. De consequenties van de beoogde herverdeling van de gelden uit het gemeentefonds zijn nog niet in zicht. Als een nieuw kabinet is geformeerd komt er naar verwachting meer duidelijkheid over structurele gelden voor de extra taken die gemeenten hebben gekregen voor allerlei nieuwe wetten en gedecentraliseerde taken vooral voor zorg en hulp.

Financiële (on)duidelijkheid

Het is de bedoeling op zijn vroegst in de Begroting 2022, die in november 2021 voorligt in de raad, meer specifieke invulling te geven aan de uitvoering van het pakket aan maatregelen. We nemen de tijd voor de invulling van die maatregelen waarvan nog onvoldoende zicht is op financiële meevallers of tegenvallers en/of die een grote impact hebben. Mogelijk verminderde bijdragen gaan op z’n vroegst in per 2023. In reguliere contactmomenten en als er meer duidelijkheid is praten we met organisaties, instellingen en verenigingen die mogelijk geraakt worden door bezuinigingsmaatregelen. Samen met betrokkenen brengen we consequenties en de invulling van de maatregelen in kaart en verwerken deze in de volgende kadernota. Die ligt in het voorjaar van 2022 weer voor.

Meer informatie

Op de webpagina over de Heroverwegingsoperatie blijven alle relevante en actuele informatie over de financiële positie en maatregelen staan.