Controle bedrijfspanden Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe heeft op woensdag 19 oktober 2022 samen met BOA, Omgevingsdienst Rivierenland en politie een integrale veiligheidscontrole gehouden. Dit is steekproefsgewijs gedaan bij een aantal bedrijven binnen de gemeente.

Foto met loep en schrift en de tekst 'conrole'

Burgemeester Kottelenberg benadrukt dat de gemeente dit soort controles herhaaldelijk preventief uitvoert voor de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. Deze samenwerking en het handhavend optreden geven blijk van een georganiseerde overheid. De controleurs hebben enkele overtredingen aangetroffen die nader worden onderzocht.

Veiligheid vergroten

De overheid heeft niet altijd zicht op wat zich afspeelt in bedrijfspanden. Het doel van deze controle is de (brand)veiligheid te vergroten en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Ook wordt ingezet op het signaleren van misstanden en het voorkomen van ondermijnend gedrag. Er is gekeken naar de bouw- en milieuvergunningen, de brandveiligheid, goede arbeidsomstandigheden en illegale bewoning. Ook is gecontroleerd op het naleven van wetten en regels door de verschillende toezichthoudende instanties.

Informerende functie

De controles hebben tevens een informerende functie. Voor overheden is het belangrijk om zicht te hebben op welke activiteiten plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de concrete aard en omvang daarvan is. Aan de andere kant is het voor de bedrijven die we bezoeken, ook een mogelijkheid om vragen te stellen die zij hebben over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie. Hiermee wordt de meldingsbereidheid verhoogd.

Het merendeel van de gecontroleerde ondernemers was positief gestemd over de controle.