College stelt voor begroting in evenwicht te brengen met heroverwegingen

Het college van burgemeester en wethouders stelt een mix aan maatregelen voor om de begroting duurzaam in evenwicht te houden. Begin juli wordt dit financiële pakket voorgelegd aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe.

Bij het samenstellen van het pakket aan maatregelen heeft het college eerst bekeken op welke wijze de inkomsten en vervolgens de besteding van gelden aan de eigen organisatie, projecten en programma’s optimaal kunnen worden benut. Om vervolgens keuzes te maken voor de nog noodzakelijke bezuinigingen die zo min mogelijk impact hebben op onze inwoners en ondernemers.

Noodzaak voor maatregelen

De uitkeringen van het Rijk veranderen, de verantwoordelijkheid van de gemeente en daarmee de kosten voor hulp en zorg zijn structureel hoog. Ook zijn er vanuit de gemeentelijke ambitie nieuwe ontwikkelingen zoals de Randweg Opheusden, de multifunctionele accommodatie in Dodewaard en het integraal huisvestingplan voor de scholen. Dit alles kan bij elkaar leiden tot (flinke) meerjarige tekorten. Daarom is de gemeente een heroverwegingsoperatie gestart waarmee, zorgvuldig en met oog voor de impact op de organisatie én samenleving, de keuzes kunnen worden gemaakt hoe we de komende jaren een gezonde financiële situatie behouden.

Financieel gezond blijven

Marien Klein is wethouder Financiën: “Vorig jaar hebben we de verandering in onze financiële situatie al gesignaleerd en een plan van aanpak gepresenteerd. Tot nu toe hebben we tekorten kunnen opvangen uit onze reserves omdat we in het verleden een buffer hebben opgebouwd. We willen voorkomen dat tekorten structureel worden. Tegelijkertijd willen we zo lang mogelijk vasthouden aan onze ambities. Door nu maatregelen door te voeren, hopen we in de toekomst geen pijnlijke keuzes te hoeven te maken en creëren we ruimte voor noodzakelijke ambities zoals de bouw van scholen en rondwegen.”

Hoogte heroverwegingsvoorstellen

Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad om met een pakket van heroverwegingen in 2022 ongeveer 450.000 euro te besparen op de uitgaven, oplopend naar ruim een miljoen in 2025. Op deze manier wordt gefaseerd het financieel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven hersteld.

College ontziet belastingverhoging, voorzieningsniveau en minima

“Mensen die het moeilijk hebben moet je ontzien en juist in deze tijd willen we elkaar weer kunnen ontmoeten, zoals in de bibliotheek. Daar zijn we dus niet aangekomen. 90% van de subsidies die we verstrekken behouden we. We realiseren ons heel goed dat die bijdrage voor organisaties en instellingen van vitaal belang kan zijn.” Voorzieningen voor de inwoners met een minimaal inkomen en collectieve voorzieningen waren bij de heroverwegingen een ‘no-go’ voor het college. “We hebben er ook bewust voor gekozen om de OZB zo te laten om de belastingdruk niet te verhogen.”

De grotere bedragen die nu op de heroverwegingslijst staan ter bespreking in de gemeenteraad begin juli, bestaan grofweg uit bezuinigen op de gemeentelijke organisatie, het effectiever plannen en benutten van programma’s, projecten en budgetten, het verminderen van een aantal subsidies, het verhogen van het uurtarief van de gemeente bij begeleiding van ruimtelijke initiatieven en het verhogen van inkomsten uit de toeristenbelasting. “De heroverwegingen die we voorstellen zijn verdeeld over de periode 2022-2025. Bezuinigingen die organisaties en instellingen raken, bespreken we eerst met hen voor een verdere invulling van het hoe en wat.”

Nieuw kabinet moet doorpakken

Het kabinet heeft onlangs te kennen gegeven incidenteel met extra gelden over de brug te komen om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Net als veel gemeenten wacht Neder-Betuwe op duidelijkheid van het kabinet voor het financieel perspectief op lange termijn. "Natuurlijk zijn we blij met iedere extra bijdrage, maar we hebben dringend behoefte aan financiële duidelijkheid voor de lange termijn. De regering vraagt veel van ons als gemeente de komende jaren, daar moeten ook serieuze extra financiële middelen tegenover staan. We willen echt niet snijden in deze voorzieningen maar juist graag bouwen aan nieuwe voorzieningen."

Gemeenteraad besluit

De gemeenteraad vergadert op 8 juli over de jaarlijkse Kadernota waarin de hoofdpunten van het beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven. In de nota worden de heroverwegingskeuzes van het college voorgelegd en zijn alle geïnventariseerde mogelijke bezuinigingen inzichtelijk.

Meer informatie

Alle stukken zijn in te zien via de informatiepagina over de heroverwegingsoperatie.