Coalitieakkoord 2022-2026 Neder-Betuwe van SGP - CDA - VVD

Laurys Bennink (VVD), Nees van Wolfswinkel (SGP) en Martin Hommersom (CDA)

De fracties van SGP, CDA en VVD van gemeente Neder-Betuwe ondertekenden op vrijdag 29 april het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026, met de titel ‘Zorgzaam – Duurzaam – Koersvast!’. Zij willen samen opnieuw het college van burgemeester en wethouders gaan vormen. Er is een akkoord over de portefeuilleverdeling en de kandidaat-wethouders.

Het voornemen is dat de formateurs in de raadsvergadering van de gemeenteraad van 12 mei aanstaande het coalitieakkoord toelichten, waarna de raad erover debatteert. Als de raad instemt met het coalitieakkoord, volgt de benoeming van de wethouders.

Voortzetting van het beleid

SGP, CDA en VVD geven hiermee gevolg aan de wens van de kiezers om het beleid voort te zetten dat zij de afgelopen jaren hebben voorbereid en uitgevoerd. De komende vier jaar willen zij opnieuw aan de slag met de onderwerpen die de inwoners na aan het hart liggen.

Breed draagvlak

In de aanloop naar het coalitieprogramma is gesproken met alle politieke partijen in de gemeenteraad. ChristenUnie en PvdA hebben ook inhoudelijk suggesties gedaan die de coalitiepartners waar mogelijk hebben meegenomen in het akkoord. Want breed draagvlak vinden zij essentieel om de uitdagingen succesvol te kunnen aanpakken.

Motto

De titel van het coalitieakkoord is ‘Zorgzaam – Duurzaam – Koersvast!’

Zorgzaam

Samen zetten wij ons in voor een zorgzame samenleving waarin de inwoners omzien naar elkaar. Wij zetten ons in voor alle inwoners, in al hun diversiteit. Wij zijn er voor iedereen, van oud tot jong, ongeacht geloofsachtergrond, geaardheid, afkomst, eventuele beperkingen en met welke idealen dan ook. Wij zetten ons in voor een respectvolle samenleving.

Duurzaam

Wij gaan voor een gemeente die duurzaam is. In dit coalitieakkoord staan voorstellen hiervoor met de intentie dat ze ten goede komen aan alle inwoners van Neder-Betuwe. Zo nemen we onder meer maatregelen om energielasten blijvend omlaag te brengen. Hiervoor reserveren we minimaal drie miljoen euro.

Koersvast!

Wij gaan voor doorontwikkeling van beleid en uitvoering. Wij zijn voorspelbaar in het handelen richting inwoners en gaan voor een structureel sluitende begroting en een verantwoorde belastingdruk. Koersvast betekent ook het koesteren van de principes die ten grondslag liggen aan het politieke handelen.

Deze drie thema’s zijn uitgewerkt in zes programma’s. Kijk hier voor het Coalitieakkoord ‘Zorgzaam – Duurzaam – Koersvast!’ en het persbericht dat verzonden is.