Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over een aardgasvrij Neder-Betuwe.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Accordion item is ingeklapt

In december 2015 heeft Nederland ingestemd met het internationale Klimaatakkoord van Parijs. Het akkoord heeft als doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Om de afspraken van het akkoord van Parijs te realiseren is een forse inspanning op energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen nodig. 
Nederland heeft de internationale afspraken vertaald naar een nationaal Klimaatakkoord. Daarin heeft het kabinet aangegeven dat ze de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% wil verminderen ten opzichte van 1990. Als onderdeel daarvan is de opgave geformuleerd dat een kwart van de woningen in 2030 van het aardgas af moet zijn om tot een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving te komen in 2050. Daar moeten we samen voor zorgen.

Op dit moment maken nog bijna alle Neder-Betuwse huishoudens en bedrijven gebruik van aardgas. Om warm te kunnen douchen of om te koken of ons huis of werkplek te verwarmen. Ook Neder-Betuwe stapt, in aansluiting op nationaal Klimaatakkoord, over van aardgas naar duurzame energie, voor een beter klimaat. Ons klimaat. In 2030 moeten we dus al flink op weg zijn met woningen die van het aardgas af zijn. Dat is een grote opgave, maar ook kansrijk. De eerste stappen zijn en worden her en der al gezet. Ook in Neder-Betuwe. Daarom maken we, net zoals iedere gemeente, in 2021 eerst een visie om wijken aardgasvrij te maken, de zogeheten Transitievisie Warmte. Samen bereiden we ons voor op aardgasvrij wonen. 

Accordion item is ingeklapt

In 2021 moet iedere gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld, zo ook Neder-Betuwe. In deze visie geven we op hoofdlijnen aan welke buurten/gebieden vóór 2030 van het aardgasnet worden afgesloten en welke duurzame alternatieven voor aardgas in die buurt kansrijk zijn. Ook nemen we hier een globale planning in op. Zo weet iedere inwoner van Neder-Betuwe grofweg wanneer zijn of haar buurt aan de beurt is. De verdere uitwerking per gebied omschrijven we in een uitvoeringsplan/ warmteplan. Uiteindelijk moeten alle buurten in 2050 van het gas af zijn.

Accordion item is ingeklapt

In de Transitievisie Warmte nemen we op welke buurten/gebieden vóór 2030 van het aardgasnet worden afgesloten en welke duurzame alternatieven voor aardgas in dat lokale gebied kansrijk zijn. De bedoeling is dat in de periode 2030 tot 2050 in principe de overige woningen in fases worden afgesloten. In deze visie nemen we daarvoor een globale tijdsplanning op. Als uw straat of buurt aan de beurt is, informeren wij u hierover uitvoerig. De meest actuele informatie vindt u op deze site. We actualiseren deze informatie voortdurend. Daarnaast gaan we ook graag met woningeigenaren in gesprek. Om samen de verdere mogelijkheden en oplossingen te verkennen, af te wegen én keuzes te maken.

Accordion item is ingeklapt

Inwoners van Neder-Betuwe kunnen meedenken over de Transitievisie Warmte door onder andere de vragenlijst ‘Wonen zonder aardgas’, een ontbijtsessie met ondernemers en diverse interviews. We horen graag wat onze inwoners van dit onderwerp vinden en nemen dit mee in de transitievisie. Eind 2021 stelt de gemeenteraad de transitievisie vast.

Accordion item is ingeklapt

In het (nog op te stellen) uitvoeringsplan staat voor elke buurt een specifieke aanpak en technisch alternatief voor aardgas omschreven. Uiteindelijk kiest de gemeenteraad een voorkeursalternatief per gebied. Uitgangspunten bij de keuze zijn betaalbaarheid en een gelijk wooncomfort. We proberen de goedkoopste manier voor iedere inwoner te vinden. Uiteindelijk zorgen we er samen voor dat het betaalbaar wordt (en blijft). Zelfs als er een collectieve aansluitingsmogelijkheid komt - in de vorm van een warmtenet - dan blijft u als woningeigenaar uiteindelijk zelf degene die de beslissing maakt. Zelfs als u voor een duurdere vorm van verwarmen kiest. 

Accordion item is ingeklapt

Op dit moment biedt de Rijksoverheid subsidie voor verschillende maatregelen. Bekendste is de isolatiesubsidie (alles begint altijd met isoleren van de woning). Intussen is er subsidie voor hybride warmtepompen waarmee u slechts nog 10 tot 20% gas gebruikt. Dit is een prima tussenvorm op weg naar gasvrije woningen. De gemeente Neder-Betuwe biedt daarbij aan iedere woningeigenaar de Duurzaamheidslening aan, tegen goede voorwaarden met een bijzonder laag rentetarief. Deze kunt u inzetten om uw gehele woning aardgasvrij gereed te maken.

Kijk voor meer informatie op de website van het Energieloket Rivierenland.

Accordion item is ingeklapt

Uw comfort wordt niet minder en kan zelfs toenemen. Goede isolatie voorkomt onder andere tocht, ‘koudetrek’ en warmtelekken en dat maakt direct al een verschil. 

Accordion item is ingeklapt

Het betekent dat veel van deze activiteiten elektrisch zullen gaan. Naar verwachting loopt het verschil tussen aardgasprijzen en stroomprijzen nog verder op waardoor elektrisch koken en verwarmen nog gunstiger wordt dan nu al het geval is. Zoals met een inductiekookplaat. Daarnaast kunt u met bijvoorbeeld met een warmtecollector (voor warm water) en zonnepanelen (voor elektriciteit) op je dak zelf de benodigde energie opwekken.

Accordion item is ingeklapt

Op dit moment lijkt het kiezen voor een hybride cv-ketel het meest voor de hand liggend. Wat voor uw woning de beste oplossing is en wanneer uw buurt aan de beurt is, moet de komende jaren duidelijk worden. Het leasen van een cv-ketel kan dan voor een korte tussenliggende periode ook een oplossing zijn. 

Accordion item is ingeklapt

Hoe hoog de kosten zijn om van het aardgas af te gaan, is afhankelijk van het type woning, de huidige manier van verwarmen en de huidige isolatie. Ook de toekomstige alternatieve manier van verwarmen is van invloed. Toch is nu al duidelijk dat het aanpassen van de woningen en het overstappen op een andere manier van verwarmen in de meeste gevallen duizenden tot tienduizenden euro’s per woning gaat kosten. Een deel van deze investering zal zich echter terugverdienen; zeker als in de toekomst de gasprijzen stijgen, levert isoleren meer op dan geld op de bank laten staan. 

Accordion item is ingeklapt

We zorgen als gemeente dat we u optimaal informeren. Over maatregelen, subsidiemogelijkheden en financiering. Voor energiebesparende maatregelen en maatregelen om zelf energie op te wekken, helpt het Energieloket Neder-Betuwe nu ook al graag. Klik hier om naar de website van het Energieloket Neder-Betuwe te gaan.

Accordion item is ingeklapt

Ook als uw buurt nog niet op korte termijn aardgasvrij wordt, kunt u nu al veel doen. We willen naar een toekomst met een duurzaam gebruik van energie. U kunt nu al kleine stapjes maken, maar ook grotere stappen om voor te bereiden op een wonen met minder of geen aardgas. 

 • Door uw gedrag en aankopen heeft u invloed op uw energierekening. U kunt overstappen op elektrisch koken met inductie. Temperatuur in huis een graadje lager of minder lang douchen. Warm water met een warmtecollector op het dak en u kunt zonnepanelen laten plaatsen om stroom op te wekken. 
 • Verder is het verstandig om uw huis zo goed mogelijk te isoleren. Van tochtvrij maken, radiatorreflectiemateriaal, tot spouwmuur, dak en/of vloer isoleren en dubbel glas (HR++ of beter). Isoleren bespaart hoe dan ook geld.
 • Mocht u gaan verbouwen, denk er dan aan dat uw woning op termijn aardgasvrij moet zijn, en houd hier rekening mee. Kies bijvoorbeeld voor een inductiekookplaat, vloerverwarming of een (hybride) warmtepomp.

Bekijk ook eens het stappenplan op de website van Energieloket Neder-Betuwe.

Accordion item is ingeklapt

Een goed gesprek met je buren is altijd positief. Helemaal als het resulteert in goede voornemens om de woning aan te pakken. Samen weet je meer dan alleen en soms is het zelfs voordeliger om samen op te trekken. We hebben al enkele voorbeelden in onze gemeente waar inwoners in een heel huizenblok samen van stap tot stap hun woningen verduurzamen.

Algemeen

Accordion item is ingeklapt

De aarde warmt op. Gevolg is dat we extreme natuurverschijnselen krijgen. Een grote oorzaak zijn de broeigassen waarvan CO2 een belangrijke aandeel heeft. Om nog grotere opwarming tegen te gaan moet deze uitstoot verminderen. Verbranding van steenkool en bruinkool  is momenteel de grootste bron van CO2, maar ook bij het verbranden van aardgas  ontstaat CO2 . Om de uitstoot tegen te gaan en energieproductie te verduurzamen, willen we zoveel mogelijk naar hernieuwbare energie uit Zon en Wind.

Accordion item is ingeklapt

De omzetting van verwarming door fossiele brandstoffen naar verwarming door hernieuwbare energie als bijvoorbeeld geothermie (aardwarmte), zon- of windenergie noemen we warmtetransitie. Ook het slim gebruiken van restwarmte (die nu verloren gaat) voor de verwarming van huizen kan een mogelijke oplossing zijn.

Transitievisie Warmte gemeente Neder-Betuwe

Accordion item is ingeklapt

Dit is een visie welke gemeente moet maken en dat dit jaar, 2021, af moet zijn. In deze visie geven we op hoofdlijnen aan welke wijken vóór 2030 van het aardgasnet worden afgesloten en welke duurzame alternatieven voor aardgas in die wijk kansrijk zijn. Ook nemen we hier een globale planning in op. De bedoeling is dat in de periode 2030 tot 2050 in principe de overige woningen in fases worden afgesloten. Zo weet iedere inwoner van Neder-Betuwe grofweg wanneer zijn of haar wijk/buurt aan de beurt is. De verdere uitwerking per buurt/gebied omschrijven we in een uitvoeringsplan/ warmteplan. Uiteindelijk moeten alle buurten in 2050 van het gas af zijn.

Accordion item is ingeklapt

Dit is een opdracht vanuit de Rijksoverheid, vanuit het landelijk Klimaatakkoord.

Accordion item is ingeklapt

In deze plannen zoomen we in op hoe we denken om een straat/buurt/gebied stapsgewijs van het gas af te koppelen en welke tijd we denken hiervoor nodig te hebben. Deze plannen maken we samen met zo’n buurt/ gebied. We bereiden onze samen voor op wonen zonder aardgas.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft vanuit het Rijk de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dat is een nieuwe taak vanuit het Rijk voor gemeenten. In de warmtetransitie gaat het om de lokale gebouwde omgeving en de eigen bewoners, ondernemers, corporaties en netbeheerder. We komen in de transitie achter alle voordeuren. Daarnaast hebben energie-infrastructuur, energieopslag en duurzame energiebronnen ook vooral een lokaal karakter. Daarom geeft de Rijksoverheid de gemeente de regierol in de transitie. Bij de regie spelen de volgende elementen een rol: organisatie, techniek, wet- en regelgeving, betrekken en participatie van inwoners en verschillende partijen en financieel. 

Accordion item is ingeklapt

In onze gemeente hebben we bijna 9000 woningen. Een paar honderd woningen daarvan is in de laatste twee jaren opgeleverd, deze nieuwbouw is al gasvrij. Nieuwe gebouwen (bouwvergunningaanvraag na 30 juni 2018) krijgen namelijk geen gasaansluiting meer. Er zijn ook een tiental inwoners die inmiddels al stappen hebben gezet naar duurzame alternatieve warmtebronnen in plaats van aardgas. De rest moet vóór 2050 duurzaam verwarmd worden (zonder fossiele brandstof). 

Accordion item is ingeklapt

Globaal is bijna een derde van alle woningen in Neder-Betuwe in bezit van de woningcorporatie Thius. Daarnaast is er ook nog particuliere verhuur. Oftewel ruim 2.500 huurwoningen en circa 6.500 koopwoningen.

Accordion item is ingeklapt

Het gasverbruik van woningen is afhankelijk van de mate van isolatie (vastgelegd in het zogenaamde Energielabel). En het is vanzelfsprekend ook afhankelijk van de wijze van stoken door een bewoner zodat iedere woning op een eigen manier energie vraagt. Voor het verwarmen van woningen, koken en douchen wordt in de gemeente Neder-Betuwe jaarlijks circa 13,1 miljoen m3 aardgas verbruikt (peiljaar 2016). Per woning is het gemiddelde aardgasverbruik op jaarbasis 1.520 m3 (peiljaar 2019, bron Klimaatmonitor).

Accordion item is ingeklapt

Jazeker. Dat zijn zowel nieuwe woningen die vanaf medio 2018 standaard zonder aardgas opgeleverd worden, als bewoners die daarin zelf stappen hebben gezet. Gelukkig worden dat er steeds meer. 

Accordion item is ingeklapt

Jaarlijks gaat het in de gemeente Neder-Betuwe om 1,4 miljoen m3 aardgas in de landbouw, 11,7 miljoen m3 in de industrie, 2,7 miljoen m3 in de commerciële dienstverlening en om 0,8 miljoen m3 in de publieke dienstverlening (Klimaatmonitor). Het is moeilijk te zeggen wat elk bedrijf aan aardgas verbruikt maar ook het bedrijfsleven moet energiebesparende maatregelen treffen. Op termijn zullen ook bedrijven afgekoppeld worden. 

Accordion item is ingeklapt

Ook bedrijven kennen de opgave om van het aardgas af te gaan, uiterlijk 2050. 

Accordion item is ingeklapt

Op dit moment is het nog te vroeg om te voorspellen in hoeverre we de doelen halen. Als blijkt dat we veel woningen al isoleren en daarmee aardgasvrij klaar kunnen maken in de periode tot 2030, dan behalen we in zekere zin ook een (ander) doel zodat een laatst stap naar ‘volledig aardgasvrij’ en alternatieve duurzame energiebronnen nog maar klein is. 

Techniek / Alternatieve energiebronnen

Accordion item is ingeklapt

Met de kennis van nu zijn er verschillende alternatieven verdeeld over drie hoofdthema’s: 

 1. Collectieve warmte: thermische energie uit oppervlaktewater, afval- of drinkwater, warmte- en koudeopslagbron (WKO-bron), aardwarmte (diepe geothermie) en warmte met biomassa als brandstof;
 2. Individuele warmte: all-electric, elektrische warmtepomp (all-electric) en infraroodpanelen (all-electric); 
 3. Hernieuwbaar gas: hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp, biogas en groen gas.

Met de Transitievisie Warmte maken we een inschatting welke vormen mogelijk geschikt zijn in Neder-Betuwe.

Accordion item is ingeklapt

Kernenergie is geen hernieuwbare bron. En daarmee geen duurzaam alternatief voor aardgas. Het is wel een energiebron waarbij geen CO2 ontstaat bij de opwekking van elektriciteit (net als bij windmolens en zonnepanelen). Ook de restwarmte van kernenergie kunnen we hergebruiken voor het verwarmen van woningen en bedrijven in de buurt.
Waterstof is een zogenaamde energiedrager. Door elektriciteit kan water worden gesplitst in zuurstof en waterstof. Dit kost natuurlijk wel energie (stroom) die ook moet worden opgewekt. Bij dit proces ontstaat ook een behoorlijk energieverlies in de vorm van restwarmte. Ook deze restwarmte kunnen we eventueel weer als warmtebron inzetten voor de verwarming van gebouwen. Zoals het er nu voor staat, zal waterstof op grotere schaal geen alternatief worden voor aardgas (om te verbranden in een CV-ketel of gasfornuis).

Accordion item is ingeklapt

Er wordt al gebruik gemaakt van energie uit waterbeweging (stroming). Echter, dit geeft helaas nog te weinig rendement waardoor dit momenteel veel te duur is om grootschalig toe te passen. Momenteel wordt wel onderzocht of aquathermie (warmte onttrekken uit water) een haalbare oplossing is voor de verwarming van gebouwen.

Accordion item is ingeklapt

Dit kunnen we verschillend benaderen. Gezien vanuit investering en kosten (zogenaamde. terugverdientijd) en vanuit het meest milieuvriendelijke alternatief. Als tussenstap naar een aardgasvrije toekomst is op dit moment een hybride warmtepomp in combi met een reguliere cv-ketel voor beide opzichten de meest logische keuze. Momenteel is hiervoor ook subsidie beschikbaar en kan de gemeente Neder-Betuwe hiervoor de duurzaamheidslening met aantrekkelijke voorwaarden aanbieden.

Accordion item is ingeklapt

Belangrijk is allereerst dat de woning goed geïsoleerd is. Hoe beter geïsoleerd een woning is; hoe meer (laagtemperatuur) alternatieven mogelijk zijn. Voor minder-geïsoleerde woningen komen alleen ‘hogere temperatuur’ verwarming in aanmerking. Daarnaast spelen ook zaken als financiële afwegingen, ligging (is er geschikte warmtebron in de nabijheid), de opbouw van een buurt qua huizen en gebouwen, meekoppelkansen, de bewoners (eventueel reeds bestaande initiatieven) en de nutsvoorzieningen (staat en ouderdom van huidig gasnet, impact op het elektriciteitsnet, kwaliteit van de huidige gasleidingen en komende riolerings- en/of waternetaanpassingen) een rol.

Accordion item is ingeklapt

Helaas kunnen we daarop niet wachten. De opwarming van onze aarde is al tijden aan de gang en we kunnen het met z’n allen niet veroorloven om nu stil te gaan zitten wachten tot de ideale oplossing wordt gevonden. Gelukkig kunnen we maatregelen treffen die altijd nodig zijn, ongeacht innovaties. Isoleren is het kernwoord daarvoor.

Isoleren

Accordion item is ingeklapt

Verwarming van een woning is het duurste deel van een energierekening, gemiddeld 75% van de totale energierekening. Welke wijze van verwarming je ook kiest, nu of in de toekomst, verwarmen zal altijd blijven: ‘wat je niet verbruikt; hoef je ook niet af te rekenen’. Isolatie heeft alleen maar voordelen: minder kou en tocht, lagere energiekosten en lagere CO2-uitstoot; én u bereidt uw huis voor op aardgasvrij en energieneutraal wonen. En de kosten? Die verlaag je met subsidies voor woningisolatie. Alle reden om snel te checken hoe goed je huis is geïsoleerd en wat je kunt verbeteren.

Accordion item is ingeklapt

Elke woning is weer anders. Kijk ook eens op de site van Energieloket Neder-Betuwe: energieloketrivierenland.nl/duurzame-maatregelen/isoleren/. Daar staan diverse vragen en antwoorden en tips die je helpen je huis te verduurzamen. Voor advies kun je ook contact met hen opnemen. Zij helpen je graag verder. Het zogenaamde Energielabel, mocht je dat hebben, zegt ook veel over goed je huis geïsoleerd is.


De gemeente heeft begin 2021 een deel van haar inwoners (zo’n duizend eigenaren van koopwoningen) een warmtescan aangeboden. Deze geeft al een indicatie van de isolatiemaatregelen die voor een woning het meest wenselijk zijn en dus het meest besparen. De deelnemers ontvangen een isolatieadvies. Dat kan bijvoorbeeld een goede spouwmuur isolering zijn. Mocht die er nog niet zijn, dan is dat de eerste en meest betaalbare maatregelen die in drie tot vier jaar is terugverdiend. Kijk voor meer tips op Energieloket Neder-Betuwe.

Garanties

Accordion item is ingeklapt

Neder-Betuwe kan nooit garanties geven op het goed functioneren van een installatie. Wel heeft de gemeente een collectieve inkoopregeling geregeld waarbij ze zeker de vinger aan de pols houdt en bij een wanprestatie ingrijpt. In principe geeft een goede leverancier of installateur garantie af voor een installatie. 

Kosten/financiering

Accordion item is ingeklapt

Hoe hoog de kosten zijn om van het aardgas af te gaan, is afhankelijk van het type woning, de huidige manier van verwarmen en de huidige isolatie. Woon je bijvoorbeeld in een goed geïsoleerd huis dan gaat het om andere bedragen dan een slecht geïsoleerd huis waar warmte op veel plekken weg lekt. Het begint met isoleren. Een duurzame verbouwing of renovatie van je huis levert veel winst op voor het klimaat. En het geeft je een prettiger huis om in te wonen en een lagere energierekening.
Ook de toekomstige alternatieve manier van verwarmen is van invloed op de uiteindelijke kosten. Toch is nu al duidelijk dat het aanpassen van de woningen en het overstappen op een andere manier van verwarmen in de meeste gevallen duizenden tot tienduizenden euro’s per woning gaat kosten. Een deel van deze investering zal zich echter terugverdienen. Zeker als in de toekomst de gasprijzen nog meer stijgen, levert isoleren meer op dan geld op de bank laten staan. 

Accordion item is ingeklapt

De Rijksoverheid geeft subsidie om duurzame maatregelen aan je huis financieel aantrekkelijker te maken en ook gemeente Neder-Betuwe zorgt met haar Duurzaamheidslening ‘Toekomstbestendig Wonen’ dat iedereen meekan doen in deze verduurzaming. Met deze regeling kun je tot een bedrag van € 30.000 lenen. Een deel van je duurzaamheidsinvesteringen kun je sneller terugverdienen door gebruik te maken van een aantrekkelijke subsidie. Kijk daarvoor en andere regelingen op: energieloketrivierenland.nl/duurzame-financiering/. Mogelijk komt het Rijk nog met aanvullende regelingen.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer de woningcorporatie maatregelen treft, kan er sprake zijn van een huurverhoging maar in de regel zal die nooit hoger zijn dan uw kostenbesparing op de energierekening. 

Proces / planning / participatie

Accordion item is ingeklapt
 1. Transitievisie Warmte in 2021
 2. Vanaf 2022: Buurtuitvoeringsplannen
 3. Eerste buurten vóór 2030 aardgasvrij, de rest uiterlijk 2050 (Realisatieplan)
 4. 2050 of eerder: Wonen zonder aardgas

Accordion item is ingeklapt

Er zijn vele partijen bij betrokken. Uiteindelijk komen we in de warmtetransitie achter (bijna) alle voordeuren bij woningeigenaren en huurders. De gemeente Neder-Betuwe heeft de regierol bij de overgang naar aardgasvrij Neder-Betuwe. Het gaat namelijk om de lokale gebouwde omgeving en de eigen bewoners, ondernemers, woningcorporatie en netbeheerder. Door regie te voeren, krijgt de transitie structuur en kunnen alle partijen samen aan de slag. 

Daarbij is in Neder-Betuwe de woningcorporatie Thius een belangrijke gesprekspartner met het oog op de huurwoningen. Het belang van de woningcorporatie is vergelijkbaar aan dat van de particuliere woningeigenaar: de transitie naar een aardgasvrije toekomst zodanig vorm te geven dat met beperkte investeringen comfortabele woningen ontstaan en de woonlasten niet of zo min mogelijk stijgen.
Netwerkbeheerder Liander is verantwoordelijk  voor aardgasnet en elektriciteitsaansluitingen. Tijdens het warmtetransitieproces houdt Liander in het oog dat de maatschappelijke kosten niet te hoog oplopen, bijvoorbeeld door onnodig dure ingrepen op het gas- of elektriciteitsnet of onnodige werkzaamheden in de straat. 

De energie-infrastructuur, energieopslag en duurzame energiebronnen hebben vooral een lokaal karakter. Daarin kunnen naast netbeheerder Liander ook lokale energiecoöperaties een rol spelen. Energie-gerelateerde bewonersinitiatieven kunnen helpen om in een buurt meer draagvlak te krijgen voor de warmtetransitie in het algemeen en voor bijvoorbeeld een coöperatief warmtenet in het bijzonder. 

Het Rijk en de Provincie Gelderland spelen verder ook een rol. Zo overschrijden warmtenetten vaak de gemeentelijke grenzen zijn ruimtelijke keuzes nodig boven en onder de grond. Provincies maken deze ruimtelijke keuze boven de grond (bijvoorbeeld windenergie) en onder de grond (geothermie en ondiepe bodemenergie) samen met gemeenten en stakeholders. In de regio inventariseren we de (rest)warmtebronnen en bepalen we samen waar we deze het beste kunnen inzetten.

Niet alle partijen benoemen we hier expliciet. Vanzelfsprekend spelen ook verenigingen, scholen, verenigingen van eigenaren, huurdersverenigingen, ondernemersverenigingen, marktpartijen, et cetera een rol in de warmtetransitie. De gemeente probeert al deze (en overige onbenoemde partijen) in het proces te betrekken.
En natuurlijk de eigenaren van koopwoningen. Uiteindelijk beslissen zij zelf over de wijze waarop hij of zij de eigen woning straks verwarmt zonder aardgas. 

Accordion item is ingeklapt

Inwoners kunnen in dit proces hun wensen kenbaar maken. Waar nodig en wenselijk passen we de visie en de plannen hierop aan. Volledigheidshalve, als je eigenaar van een woning bent, besluit je uiteraard zelf naar welk duurzaam energiebron jij overstapt. Als je samen met anderen een Vereniging van Eigenaren vormt, ben je natuurlijk ook afhankelijk van andere leden van de VVE.

Accordion item is ingeklapt

Dat gebeurt op diverse manieren via online bijeenkomsten tot waar mogelijke fysieke ontmoetingen. Meer informatie hierover volgt nog.

Accordion item is ingeklapt

Eind dit jaar (2021) vindt de besluitvorming in de gemeenteraad plaats.  

Accordion item is ingeklapt

In het (nog op te stellen) uitvoeringsplan staat voor elke buurt een specifieke aanpak en technisch alternatief voor aardgas omschreven. Uiteindelijk kiest de gemeenteraad een voorkeursalternatief per gebied. Uitgangspunten bij de keuze zijn betaalbaarheid en een gelijk wooncomfort. We proberen de goedkoopste manier voor iedere inwoner te vinden. Uiteindelijk zorgen we er samen voor dat het betaalbaar wordt (en blijft). Zelfs als er een collectieve aansluitingsmogelijkheid komt - in de vorm van een warmtenet - dan blijf je als woningeigenaar uiteindelijk zelf degene die de beslissing maakt. Zelfs als je voor een duurdere vorm van verwarmen kiest. 

Accordion item is ingeklapt

De communicatie naar huurders is voorbehouden aan de woningcorporatie. Zoals huurders gewend zijn, neemt de corporatie hen in een vroegtijdig stadium mee in een planning, uitvoering, en mogelijke gevolgen hiervan. 

Accordion item is ingeklapt

In principe kun je als inwoner deelnemen aan een collectieve warmtenet. Je bent uiteindelijk nooit verplicht om deel te nemen ook als andere alternatieven duurder voor je uitpakken is het een eigen keus. Huidige wetgeving legt de verplichting op dat een collectieve warmtelevering nooit duurder mag zijn dan een alternatieve vorm van verwarming.

Accordion item is ingeklapt

Alle woningen in Neder-Betuwe van het aardgas afhalen is een ingewikkelde en enorme klus. Gelukkig hoeft het niet van vandaag op morgen te gebeuren. Maar om 2050 te halen, moeten we de komende jaren wel gaan starten met de eerste straten/buurten. Daarvoor werkt de gemeente Neder-Betuwe dit jaar (2021) eerst een zogenaamde Transitievisie Warmte uit. Wij verwachten eind dit jaar een beter beeld te hebben wat dit voor u kan betekenen. Het wordt dan in ieder geval helder welke woningen voor 2030 van het gas gaan en daarmee dus ook welke woningen later (uiterlijk 2050). 

We maken in 2022 de uitvoeringsplannen voor deze wijken/buurten. Ook dat gaat dus in stappen. Hiermee bepalen we voorlopig welke alternatieve warmtelevering wenselijk is voor uw buurt. Dat doen we gezamenlijk. Dan is ook helder wanneer de toelevering van aardgas stopt. De gemeenteraad beslist daarover. Samen bereiden we ons voor op wonen zonder aardgas. 

Regionale Energiestrategie (RES)

Accordion item is ingeklapt

Om op grotere schaal de warmtekansen inzichtelijk te krijgen, maken we een Regionale Structuur Warmte (RSW) die overzicht geeft van:

 • Grotere (voor meer dan 1.500 woningen) bestaande en kansrijke nieuwe duurzame warmtebronnen (restwarmte, biomassa, geothermie, zonthermie en aquathermie)
 • De mogelijke vraag naar warmte
 • Een overzicht van de benodigde warmte-infrastructuur.

In de RSW beschrijven we hoe de beschikbare warmtebronnen en de warmtevraag in de regio kunnen koppelen op een logische, efficiënte en betaalbare manier. En welke gevolgen dit heeft voor warmte-infrastructuur. Deze RSW  wordt gemaakt door ons met de regio, netbeheerder(s) en relevante (huidige en toekomstige) betrokkenen. Bekijk de warmtekaart voor onze regio. 

Accordion item is ingeklapt

De Regionale Structuur Warmte (RSW) is -op grotere schaal- ondersteunend aan de gemeentelijke Transitievisie Warmte. Hierin beschrijven we de warmtevoorziening op wijk- en buurtniveau. College en Gemeenteraad beslist over de warmtevoorziening in onze gemeente. 

Kijk voor meer informatie over de RES  en RSW op de website van RES Rivierenland.

EU

Accordion item is ingeklapt

Een groot deel van Europa stookt nog op steenkool. We hebben als Nederland veel profijt gehad van onze gasbel in Groningen en lopen ver voor in Europa met ons aardgasnet. Als belangrijk industrieland stoten we in verhouding wel veel meer CO2 uit. Met de hernieuwbare en duurzame energie lopen we daarbij ver in de achterhoede van Europa. Uiteindelijk zal de overgang naar meer duurzame vormen van energie, zonder aardgas, ons geen windeieren leggen. 

Reactie ministerie Economische Zaken: “In Europa werken we toe naar 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Dat verandert niet. Wel wordt in de EU gewerkt aan de zogenoemde taxonomie: een kader waarin bepaald wordt of private investeringen als duurzaam gelabeld mogen worden. De duurzaamheid van aardgas is een gevoelig onderwerp om sommige EU-landen nog van steen- en bruinkool af moeten. Nederland is verder in de energietransitie en in onze context blijft het belangrijk om van het aardgas af te gaan. Nederland zet in op een op zo ambitieus mogelijke invulling van de Europese taxonomie. Daarbij pleiten wij voor een wetenschappelijke basis voor de kaders die bepalen wat wel of niet als duurzaam gezien wordt.”

Op 21 april hoopt de Europese Commissie het definitieve voorstel openbaar te maken.

Accordion item is ingeklapt

Duitsland heeft met de bouw van massa’s windmolens, de zogenaamde ’Energiewende’ een flinke vooruitgang geboekt, maar een belangrijk energie aandeel bestaat nog steeds uit het meest vervuilende bruinkool. Aardgas is voor hen een tussenstap. 
In onze context blijft het belangrijk om van aardgas af te gaan. Daarvoor zijn meerdere redenen: 

 • Het gebruik van aardgas draagt bij aan klimaatverandering: bij de verbranding komt CO2 vrij en daardoor warmt de aarde verder op. 
 • Aardgas is een fossiele brandstof, de voorraad is niet oneindig, dus niet duurzaam.
 • De aardbevingen in Groningen door onze gaswinning. Er is besloten deze aardgaswinning snel te stoppen. Aardgas uit Rusland is geopolitiek minder wenselijk.

Het Landelijke Klimaatakkoord heeft daarom ook het verminderen van aardgasgebruik bepaald. Onze huizen en gebouwen moeten verduurzamen (warmtetransitie). We gaan stapsgewijs en uiterlijk in 2050 stoppen met het gebruik van aardgas. Ook in Neder-Betuwe. Samen bereiden we ons voor op wonen zonder aardgas.

Overig detail

Accordion item is ingeklapt

Ook voor één-steens muren zijn oplossingen; binnenshuis of buitenshuis. Advisering hierover kun je krijgen bij ons Energieloket. 

Accordion item is ingeklapt

We kunnen meerdere periodes onderscheiden in ontwikkeling van bouwen. Vanaf de 20er jaren van de vorige eeuw is men begonnen met de spouwmuur.  Vanaf de 80er jaren is sprake van een structurele isolatie van spouwmuren. Vanaf de 70 er jaren wordt Thermopane toegepast (eenvoudige vorm van dubbel glas) maar het veel beter isolerende HR ++ glas is pas deze eeuw opgekomen. Voor een verdere verduurzaming, isolatie of anders van een woning is geen bouwjaargrens te noemen, het is een kwestie van verstandige keuzes maken voor elke woningeigenaar.  

Staat uw vraag waarop u graag antwoord ontvangt, er niet tussen? 

Kijk dan eens op deze website. Daar staan nog veel meer bewonersvragen. 

Vindt u hier nog steeds geen antwoord op uw vraag? Mail dan naar info@nederbetuwe.nl.

Disclaimer: Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van deze vragen en antwoorden de uiterste zorg is besteed, kan aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Het kan voorkomen dat de informatie op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie kan regelmatig en met onmiddellijke ingang worden gewijzigd.