Klimaat en duurzaamheid

De gemeente Neder-Betuwe heeft klimaat en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op deze pagina vindt u informatie over alles wat met klimaat en duurzaamheid te maken heeft.

Duurzaamheid en energie

Milieu

Beleid

Accordion item is ingeklapt

Op 15 september 2015 is –met inbreng van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties- de tweede gemeentelijke Duurzaamheidsvisie 2016-2020 vastgesteld, die bestaat uit de onderdelen 'Energie en Klimaat', 'Afval en grondstoffen', 'Groen en water', 'Duurzaam ondernemen' en 'Sociale duurzaamheid'.

Om uitvoering te geven aan haar ambities heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe in 2010 de Nota Duurzaamheid vastgesteld. Op 17 september 2015 heeft de raad de vernieuwde versie, de Duurzaamheidsvisie Neder-Betuwe 2016-2020, vastgesteld.

In dit vernieuwde stuk staan ook de activiteiten in een vierjarig uitvoeringsprogramma vermeld met een doorkijk naar 2050; Neder-Betuwe energieneutraal.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Neder-Betuwe zet met de nieuwe Klimaatnota 2021-2025 in op 40% duurzame energie om de CO2-uitstoot door woningen, bedrijven én lokaal autoverkeer te compenseren. 

Na evaluatie van de eerste Klimaatnota bleek dat de lat iets hoger moest liggen. Ook is in de nieuwe Nota meteen de uitstoot door lokaal verkeer meegenomen in de berekeningen. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, wijst de gemeente een nieuw zoekgebied aan voor zon- en windenergie langs de A15 en kunnen oudere windmolens worden vervangen. Daarnaast is in de aangegeven zoekgebieden, in combinatie met wind, ruimte voor een beperkte hoeveelheid zon op land. De gemeente streeft ernaar dat Neder-Betuwse inwoners en bedrijven voor minimaal 50% eigenaar worden van een zonne- of windpark en kijkt ook naar een vorm van financiële participatie zoals een Omgevingsfonds. Vanzelfsprekend wordt er ook sterk accent gelegd op energiebesparing. Het aardgasvrij maken van woningen blijft namelijk een speerpunt in de aankomend decennia, net zoals de overgang naar elektrisch rijden. Met de ambitie in deze Nota zet Neder-Betuwe ook meteen stevig in voor de Regionale Energie Strategie (RES) in Rivierenland.

Concrete acties zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Klimaatakkoord 2021-2025 (PDF, 2,81 mb) waarmee de gemeente Neder-Betuwe de uitstoot van CO2 de komende jaren verder wil terugdringen.

Ontwikkeling windenergie Midden-Betuwe

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan een plan voor windpark Midden-Betuwe. Het windpark is een initiatief van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en Maatschap Betuwemolen. Voorop staat dat direct-omwonenden van het park maximaal kunnen profiteren van de komst van het park. In persoonlijke gesprekken worden bouwstenen vergaard zodat het beste plan voor windpark Midden-Betuwe gemaakt wordt. Klik hier voor meer informatie over het windpark.