Project ‘Woerden’ in rivierengebied

De gemeenten Overbetuwe, Lingewaard en Neder-Betuwe hebben gezamenlijk het inspiratieboek ‘Woerden, Veilige Oorden bij Hoogwater’ gemaakt. Met dit boek willen de drie gemeenten de aandacht vestigen op de karakteristieke kwaliteiten van woerden.

Woerden zijn de oudste nog zichtbare bewoningsvormen uit de geschiedenis van het rivierengebied. Het zijn kunstmatige, opgeworpen heuvels om bij hoogwater een droge plek te hebben. De gemeenten willen de woerden beter herkenbaar en beleefbaar maken. Dit is mogelijk door het opnieuw inrichten en/ of herstellen van erfbeplanting. Meer informatie over woerden staat in de folder 'Woerden, veilige oorden bij hoogwater' (PDF, 1 mb).

Inspiratieboek

In het inspiratieboek (PDF, 10,9 mb) staat hoe woerden zich door de tijd heen hebben ontwikkeld. Ook is in kaart gebracht waar kansen liggen om deze boeiende landschapselementen meer te laten spreken, in cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch opzicht. In het verlengde hiervan zijn per gemeente acht woerden beschreven, waarvan de streefbeelden als voorbeeld fungeren. Het inspiratieboek is in samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland en in afstemming met Gelders Genootschap tot stand gekomen. Ook hebben alle historische verenigingen in de drie gemeenten bouwstenen aangereikt voor het boek.