Gemeentelijke organisatie

De medewerkers van de gemeentelijke organisatie bereiden de besluiten van de gemeente voor en zorgen voor uitvoering ervan. Daarnaast voeren zij de wettelijke taken van de gemeente uit. De leiding van de gemeentelijke organisatie is in handen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de heer mr G.S. Stam.

De organisatie van Neder-Betuwe bestaat uit de drie afdelingen Fysieke Pijler, Sociale Pijler en Bedrijfsvoeringspijler. Elke afdeling wordt aangestuurd door een manager en een adjunct-manager. Klik hier (PDF, 42 kB) voor het organogram van de gemeente, waarin de teams van de pijlers zijn opgenomen.

Neder-Betuwe werkt al jaren intensief samen met andere gemeenten in gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden. Een bekend voorbeeld is de afvaldienst Avri die van de acht gemeenten in Rivierenland is. Samen de afvalinzameling regelen bespaart veel geld en is dus goed voor uw portemonnee. De Avri kan op deze manier ook investeringen doen en met moderne middelen een goede kwaliteit afvalinzameling bieden. Een gemeente zou dit alleen nooit kunnen opbrengen. Voorbeelden van andere regionale samenwerkingsverbanden – en dus eigendom van de deelnemende gemeenten – zijn Regionaal Archief Rivierenland, Werkzaak, GGD Gelderland-Zuid, Omgevingsdienst Rivierenland en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Onze afdelingen zorgen ervoor dat de afstemming tussen gemeente en regionale samenwerkingsverbanden goed verloopt.

Hieronder leest u de taken van onze afdelingen en werkeenheden. Daarbij staat steeds vermeld via welke regionale samenwerkingsverbanden met andere gemeenten wordt samengewerkt.

Afdeling Fysieke Pijler

Werkveld: ruimtelijke ordening, ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, grondzaken, vastgoedbeheer, gebouwenbeheer, milieu, verkeer en vervoer, recreatie, economische zaken, beheer, onderhoud en calamiteiten binnen de openbare ruimte, civieltechnische werken, gladheid- en ongediertebestrijding en vergunningverlening.

Relatie met regionale samenwerkingsverbanden: Regio Rivierenland, Avri, Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, Waterbedrijf Vitens, Omgevingsdienst Rivierenland.

Afdeling Sociale Pijler

Werkveld: onderwijs, welzijn, sport, jeugdzaken, volksgezondheid, cultuur, Kernpunten welzijn wonen werk en zorg, wijk- en buurtcoördinatie, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en accommodatiebeleid voor sport, welzijn en onderwijs.

Relatie met regionale samenwerkingsverbanden: Regio Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid.

Afdeling Bedrijfsvoering

Werkveld: Gemeentewinkel, receptie, telefonie, burgerlijke stand, naturalisatie, belastingen, WOZ, verkiezingsaangelegenheden, facilitaire zaken, documentaire informatievoorziening, archivering, ICT, juridische zaken, verzekeringen, inkoop- en aanbestedingsadvies, communicatie, voorlichting, financieel beleid, financieel advies, personeelsbeleid, personeelsadministratie, secretariële ondersteuning college en directie, representatie, controle en toezicht op rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid, informatiebeveiliging en AO/IC.

Relatie met regionale samenwerkingsverbanden: Regionaal Archief Rivierenland, Bank Nederlandse Gemeenten en Regio Rivierenland.

Externe contacten

Bedrijven en deelnemingen

Lees hier meer informatie over bedrijven en deelnemingen.

Verbonden partijen

Lees hier meer informatie over verbonden partijen.