Gemeentelijke organisatie

Onze medewerkers bereiden de besluiten van de gemeente voor en zorgen voor uitvoering ervan. Daarnaast voeren zij de wettelijke taken van de gemeente uit. De leiding van de gemeentelijke organisatie is in handen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de heer mr G.S. Stam.

De organisatie bestaat uit de drie afdelingen Fysieke Pijler, Sociale Pijler en Bedrijfsvoering. Elk van de drie afdelingen wordt aangestuurd door een manager en een adjunct-manager. De hoofdtaak van de manager is om ervoor te zorgen dat de medewerkers de voor onze inwoners belangrijkste onderwerpen zo goed mogelijk aanpakken en alle kennis benutten die in huis is. De adjunct-manager richt zich op onze minder politiekgevoelige taken en op de ontwikkeling van onze medewerkers. Naast deze drie afdelingen zijn er twee werkeenheden: Concernstaf en Control. Deze worden rechtstreeks door de gemeentesecretaris/algemeen directeur aangestuurd. Klik hier (PDF, 42 kB) voor ons organogram.

Samen werken de drie afdelingen en twee werkeenheden voor de inwoners van Neder-Betuwe. Ook werken we al jaren intensief samen met andere gemeenten. Een bekend voorbeeld is de afvaldienst Avri die van de tien gemeenten in Rivierenland is. Samen de afvalinzameling regelen bespaart veel geld en is dus goed voor uw portemonnee. De Avri kan op deze manier ook investeringen doen en met moderne middelen een goede kwaliteit afvalinzameling bieden. Een gemeente zou dit alleen nooit kunnen opbrengen. Voorbeelden van andere regionale samenwerkingsverbanden – en dus eigendom van de deelnemende gemeenten – zijn Regionaal Archief Rivierenland, LANDER, GGD Gelderland-Zuid, Omgevingsdienst Rivierenland en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Onze afdelingen zorgen ervoor dat de afstemming tussen gemeente en regionale samenwerkingsverbanden goed verloopt.

Hieronder leest u de taken van onze afdelingen en werkeenheden. Daarbij staat steeds vermeld via welke regionale samenwerkingsverbanden met andere gemeenten wordt samengewerkt. In het besturings- en managementconcept (PDF, 972 kb) leest u de visie van de organisatie op thema’s als organisatiestrategie, structuur, leiderschap, cultuur, processen, systemen en personeelsbeleid.

Afdeling Fysieke Pijler

Werkveld: ruimtelijke ordening, ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, grondzaken, vastgoedbeheer, gebouwenbeheer, milieu, verkeer en vervoer, recreatie, economische zaken, beheer, onderhoud en calamiteiten binnen de openbare ruimte, civieltechnische werken, gladheid- en ongediertebestrijding en vergunningverlening.

Relatie met regionale samenwerkingsverbanden: Regio Rivierenland (incl. Avri), Industrieschap Medel, Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, Waterbedrijf Vitens, Omgevingsdienst Rivierenland.

Afdeling Sociale Pijler

Werkveld: onderwijs, welzijn, sport, jeugdzaken, volksgezondheid, cultuur, Kernpunten welzijn wonen werk en zorg, wijk- en buurtcoördinatie, accommodatiebeleid voor sport, welzijn en onderwijs en verkiezingsaangelegenheden.

Relatie met regionale samenwerkingsverbanden: Regio Rivierenland, Lander, werk & participatie, Presikhaaf, GGD Gelderland-Zuid.

Afdeling Bedrijfsvoering

Werkveld: facilitaire zaken, documentaire informatievoorziening, archivering, ICT, juridische zaken, verzekeringen, inkoop- en aanbestedingsadvies, communicatie, voorlichting, receptie, telefonie, gemeentewinkel, burgerlijke stand, naturalisatie, financieel beleid, financieel advies, belastingen en WOZ.

Relatie met regionale samenwerkingsverbanden: Regionaal Archief Rivierenland.

Werkeenheid Concernstaf

Werkveld: bestuurlijk advies, rampenbestrijding, personeelsbeleid, personeelsadministratie, secretariële ondersteuning college en directie, representatie.

Relatie met regionale samenwerkingsverbanden: Regio Rivierenland, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Werkeenheid Control

Werkveld: controle en toezicht op rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid, informatiebeveiliging, AO/IC.

Externe contacten

Bedrijven en deelnemingen

Lees hier meer informatie over bedrijven en deelnemingen.

Verbonden partijen

Lees hier meer informatie over verbonden partijen.