College van B&W

De gemeenteraad heeft op 26 april 2018 vier wethouders benoemd. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders oftewel het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college bestaat uit:

  • burgemeester A.J. Kottelenberg
  • wethouder N. van Wolfswinkel
  • wethouder W.E.A. van Dijkhuizen
  • wethouder S.H.R. van Someren
  • vacature die met het vertrek per 13 januari 2020 van de heer J.W. Keuken ontstond. Naar vewachting is de vacature binnen enkele weken vervuld.

Het college van burgemeester en wethouders Neder-Betuwe en de portefeuilleverdeling (per 1 mei 2018):

Burgemeester

De heer A.J. (Jan) Kottelenberg      (nevenfuncties, pdf, 244 kB)

Burgemeester A.J. (Jan) Kottelenberg van Neder-Betuwe

Taakvelden:

Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Algemeen bestuurlijke aangelegenheden, Gemeentelijke dienstverlening/Klantcontactcentrum (KCC), Regionale samenwerking, Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering (inclusief Documentaire Informatievoorziening (DIV) en gegevensbeheer), Facilitaire zaken, Juridische zaken, Communicatie, Huisvesting

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur van Regio Rivierenland, lid algemeen bestuur van Regionaal Archief Rivierenland, lid algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Industrieschap Medel, plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD

 

Vacature 

Met het vertrek per 13 januari 2020 van de heer J.W. Keuken is een vacature ontstaan die naar verwachting binnen enkele weken is vervuld. Onderstaande taakvelden, projecten en vertegenwoordigingen worden tijdens deze periode verdeeld over de vier collegeleden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. 14 0488.

Taakvelden:

Financiën, Gebouwenbeheer, Gemeentelijke belastingen, Control, Onderwijs, Jeugdbeleid, Kinderopvang, Leerlingenvervoer, Archeologie, Monumenten, Waterveiligheid

Projecten:

Dijkversterking, Ontwikkeling ABC, Casterhoven

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur van Industrieschap Medel, Casterhoven: Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), Speerpuntenberaad Agribusiness Regio Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Regio Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Regionaal Archief Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 

Wethouder en tweede loco-burgemeester

De heer N. (Nees) van Wolfswinkel (SGP)      (nevenfuncties, pdf, 209 kB)

Wethouder N. (Nees) van Wolfswinkel (Neder-Betuwe)

Taakvelden:

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, WABO-vergunningen, Grondzaken/grondexploitaties

Projecten

Huisvesting arbeidsmigranten, Aanpak recreatieterreinen, Omgevingswet/Omgevingsvisie

Vertegenwoordigingen:

Speerpuntenberaad Wonen Regio Rivierenland, lid algemeen bestuur van Omgevingsdienst Regio Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van AVRI
 

Wethouder en derde loco-burgemeester

Mevrouw W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen (CDA)      (nevenfuncties) pdf, 448 kB)

Wethouder W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen van Neder-Betuwe

Taakvelden:

Recreatie en toerisme, Sport, Wmo, Volksgezondheid, Accommodatiebeleid, Kunst en cultuur, Speelruimtebeleid, Welzijnsbeleid (inclusief bibliotheekwerk en subsidiebeleid), Participatiebeleid

Project:

Veerhaven Ochten

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur van GGD Gelderland-Zuid, lid algemeen bestuur van Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, lid algemeen bestuur van Werkzaak Rivierenland, Speerpuntenberaad Recreatie en Toerisme Regio Rivierenland
 

Wethouder en vierde loco-burgemeester

De heer S.H.R. (Stefan) van Someren (VVD)      (nevenfuncties, pdf, 281 kB)

Wethouder S.H.R. (Stefan) van Someren van Neder-Betuwe

Taakvelden:

Economie, Mobiliteit/verkeer en vervoer, Milieu/duurzaamheid/klimaat, Beheer en onderhoud openbare ruimte, Begraafplaatsen, Afvalinzameling, Handhaving

Projecten:

Verbreding Rijnbrug, Rondweg Ochten, Rondweg Opheusden.

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur Industrieschap Medel, plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Rivierenland, lid algemeen bestuur van AVRI, commanditair vennoot (CV) van Casterhoven, Speerpuntenberaad Logistiek en Economie Regio Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Werkzaak
 

Gemeentesecretaris

  • De heer mr. G.S. (Gerrit) Stam (secretaris en tevens algemeen directeur)      (nevenfuncties  pdf, 366kB)

Gemeentesecretaris G.S. (Gerrit) Stam van Neder-Betuwe

Contact met burgemeester en wethouders

Als u met de burgemeester, de wethouders of de gemeentesecretaris een gesprek wilt hebben, dan kunt u het bestuurssecretariaat bellen een afspraak maken via 14 0488.

Geschenkenregister

De gemeente is verplicht om een geschenkenregister bij te houden en op de website te plaatsen. In dit register nemen we alle geschenken op die door raadsleden zijn ingeleverd bij de gemeente. Dit natuurlijk onder vermelding van de nieuwe bestemming. Ook activiteiten/excursies/reizen op kosten van een ander dan de gemeente moeten in dit overzicht worden opgenomen. Bekijk hier het geschenkenregister (wordt binnenkort ingevuld).