Rekenkamercommissie

De Rekenkamer is een raadscommissie, ingesteld door de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Zij kan op eigen initiatief onderzoek doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Hierdoor biedt de Rekenkamer de gemeenteraad een extra handvat om zijn controlerende en kaderstellende taak uit te voeren. Het onderzoek moet leiden tot een verhoging van de effectiviteit van het beleid en van de professionaliteit van de organisatie. Daarnaast wil de Rekenkamer met haar onderzoek een bijdrage leveren aan een grotere transparantie van het gemeentelijk handelen en aan het versterken van de publieke verantwoording daarover.

De gemeenteraad kan aan de Rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. Ook inwoners van Neder-Betuwe kunnen via een reactieformulier suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp. De werkwijze van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de 'Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe.' De rekenkamercommissie voert jaarlijks één tot twee onderzoeken uit naar uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn benoemd in het jaarplan. De keuze van de onderzoeksonderwerpen is mede gebaseerd op  gesprekken met de fracties uit de gemeenteraad. Jaarlijks vindt in het najaar een actualisering van het onderzoeksprogramma plaats, in het jaarplan voor het aankomende jaar.

Dit zijn de leden van de Rekenkamercommissie Neder-Betuwe:

Marijke van de Plasse

Marijke van de Plasse (Voorzitter Rekenkamercommissie Neder-Betuwe)
Marijke van de Plasse, voorzitter Rekenkamercommissie Neder-Betuwe

Marijke van de Plasse (3 april 1971) is geboren in Goes en groeide in een Zeeuws dorp op. Haar studie Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit (nu Radbouduniversiteit) in Nijmegen bracht haar in Gelderland. Zij woont in Zaltbommel.

Zij heeft in diverse gemeenten in verschillende functies gewerkt, als juridisch beleidsmedewerker, afdelingshoofd Bestuurlijk Juridische Zaken, directie-adviseur, griffier en hoofd van de afdelingen Samenleving & Ontwikkeling, Bestuur Vergunningen & Handhaving en Bedrijfsvoering. Momenteel is zij werkzaam als manager bij Necker van Naem Interim. In die functie houdt ze zich naast het detacheren van medewerkers in diverse tijdelijke functies op griffies bezig met werving en selectie van griffiers, adviesopdrachten rondom het functioneren van raad en griffie en twee directeurschappen van rekenkamers (Diemen en West-Twente).

Als voorzitter van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe wil Marijke bijdragen aan een kritische, lerende blik binnen het lokale bestuurlijke perspectief.

Iroy Konings

Iroy Konings (lid Rekenkamercommissie Neder-Betuwe)
Iroy Konings, lid Rekenkamercommissie Neder-Betuwe

Iroy Konings (8 april 1985) is geboren in Roosendaal en groeide op in Rucphen. Hij woont sinds vijf jaar weer met veel plezier in het dorp waar hij opgroeide.

Tijdens zijn studies Bestuurskunde was hij zelf politiek actief. Hij heeft bewust de keuze gemaakt om vanuit een andere rol maatschappelijk betrokken te willen zijn. Na zijn studies is hij gaan werken voor verschillende lokale overheden, waaronder bij de VNG en de Regio West-Brabant. Door te werken voor de griffies van de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur en Capelle aan den IJssel in het verleden en op dit moment als senior raadsadviseur en plaatsvervangend griffier bij de gemeente Vlaardingen heeft hij dagelijks voeling met de gemeentelijke politiek.
In de loop der tijd is hij zich steeds meer gaan interesseren en bezighouden met alle onderwerpen die spelen binnen het sociaal domein.
Als senior raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in Vlaardingen is hij vanuit die functie onder andere ook secretaris van de raadscommissie en de auditcommissie. Naast zijn werk in Vlaardingen en lidmaatschap van de Neder-Betuwse rekenkamercommissie volgt hij een opleiding Rechtsgeleerdheid.

Als lid van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe wil Iroy bijdragen aan het verder versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.  

Marnix Tamse

Marnix Tamse (lid Rekenkamercommissie Neder-Betuwe)
Marnix Tamse, lid Rekenkamercommissie Neder-Betuwe

Marnix Tamse (18 juni 1971) is geboren in Groningen en woont in Zeewolde.

Tijdens zijn studies bedrijfseconomie en bestuurskunde (Europees recht) vervulde hij nevenfuncties als gastdocent. Marnix heeft bij diverse grote gemeenten en ministeries gewerkt als controller, adviseur business control, concerncontroller en strategisch domeinadviseur. Naast zijn werk was hij tevens gastdocent overheidsfinanciën en bestuurslid bij maatschappelijke stichtingen. Marnix was eerder lid van rekenkamercommissies en adviserend rekenkamerlid voor een fusieraad. In zijn dagelijkse werk ondersteunt en adviseert Marnix overheden hoe zij doelmatig, doeltreffend en rechtmatig met publieke middelen omgaan. Momenteel is Marnix werkzaam bij Eiffel van waaruit hij projecten en opdrachten bij diverse overheden vervult.

Als lid van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe wil Marnix een bijdrage leveren aan het functioneren van het lokale bestuur.

Marina Roelofsen-Verwoert

Marina Roelofsen-Verwoert (secretaris Rekenkamercommissie Neder-Betuwe)
Marina Roelofsen-Verwoert, secretaris Rekenkamercommissie Neder-Betuwe

Bij hun werk worden de leden van de Rekenkamercommissie ondersteund door ambtelijk secretaris Marina Roelofsen-Verwoert die ook plaatsvervangend griffier van Neder-Betuwe is.

Hoe voeren we de taak uit?

De Rekenkamercommissie beoordeelt beleid en/of de uitvoering hiervan en geeft aanbevelingen tot verbetering. Hiermee willen de leden met onderzoeken bijdragen aan het verbeteren van de verantwoording ('rekenschap') van het gemeentebestuur aan de burger. Daarom stelt de Rekenkamercommissie het maatschappelijke resultaat van het gevoerde beleid en bestuur voorop. De commisie gaat dus niet alleen na hoe en of iets gedaan wordt, maar ook of de beoogde effecten zijn bereikt, ten behoeve van de Neder-Betuwse burger. Door de onafhankelijke positie van de Rekenkamercommissie bepaalt zij zelf de onderwerpen voor onderzoek en de wijze van uitvoering van de onderzoeken aan de hand van een vooraf opgesteld onderzoeksprotocol. Veel waarde hecht de Rekenkamer aan het overleg met de raadsfracties.