Rekenkamercommissie

De Rekenkamer is een raadscommissie, ingesteld door de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Zij kan op eigen initiatief onderzoek doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Hierdoor biedt de Rekenkamer de gemeenteraad een extra handvat om zijn controlerende en kaderstellende taak uit te voeren. Het onderzoek moet leiden tot een verhoging van de effectiviteit van het beleid en van de professionaliteit van de organisatie. Daarnaast wil de Rekenkamer met haar onderzoek een bijdrage leveren aan een grotere transparantie van het gemeentelijk handelen en aan het versterken van de publieke verantwoording daarover.

De gemeenteraad kan aan de Rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. Ook inwoners van Neder-Betuwe kunnen via een reactieformulier suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp.

De werkwijze van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de 'Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe.

De rekenkamercommissie voert jaarlijks één tot twee onderzoeken uit naar uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn benoemd in het jaarplan. De keuze van de onderzoeksonderwerpen is mede gebaseerd op  gesprekken met de fracties uit de gemeenteraad. Jaarlijks vindt in het najaar een actualisering van het onderzoeksprogramma plaats, in het jaarplan voor het aankomende jaar.

Lees hier wie er lid zijn van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe.

Hoe voeren we de taak uit?

De Rekenkamer beoordeelt beleid en/of de uitvoering hiervan en geeft aanbevelingen tot verbetering. 

De Rekenkamer wil  met haar onderzoeken bijdragen aan het verbeteren van de verantwoording ("rekenschap") van het gemeentebestuur aan de burger. Daarom stelt de Rekenkamer het maatschappelijke resultaat van het gevoerde beleid en bestuur voorop. De Rekenkamer gaat dus niet alleen na hoe en of iets gedaan wordt, maar ook of de beoogde effecten zijn bereikt, ten behoeve van de Neder-Betuwse burger. Door de onafhankelijke positie van de Rekenkamer bepaalt zij zelf de onderwerpen voor onderzoek en de wijze van uitvoering van de onderzoeken aan de hand van een vooraf opgesteld onderzoeksprotocol. Veel waarde hecht de Rekenkamer aan het overleg met de raadsfracties.