Werk en inkomen

Ondersteunende maatregelen

  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen door de coronacrisis op te vangen.

  • Gemeente Buren voert voor gemeente Neder-Betuwe de Tozo uit. Ondernemers kunnen via de website van gemeente Buren meer informatie opvragen over de Tozo. Met vragen en hulp bij het invullen van de aanvraag, kunnen zij ook contact opnemen met gemeente Buren. Deze hulp is gratis.

  • Tot 15 december 2020 zijn er 210 aanvragen toegekend vanuit Neder-Betuwe voor de Tozo en zijn 13 leningen verstrekt. Daar komen regelmatig nieuwe meldingen bij. Alle aanvragen worden zo snel mogelijk verwerkt.

  • Pas op voor partijen die hulp aanbieden bij een Tozo-aanvraag. Vaak is dit niet kosteloos. En kan de verkeerde hulp vervelende gevolgen hebben. Inwoners kunnen voor hulp contact opnemen met gemeente Buren.

  • Naast ondersteuningsmaatregelen op het gebied van inkomen, kunnen ondernemers uit Neder-Betuwe ook bij de gemeente Buren terecht voor advies bij het ondernemen, het beëindigen van de onderneming, of voor advies bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. U vindt op de website van gemeente Buren meer informatie over de mogelijkheden, zowel regionaal als landelijk.

  • Update 4 februari 2021: Het rijk heeft, naast de Tozo, een nieuwe maatregel afgekondigd voor inwoners die hun inkomsten door de coronamaatregelen zien dalen. Dit wordt de “Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten”(TONK). De regeling zal een tijdelijke verruiming zijn van het minimabeleid, maar moet nog verder worden uitgewerkt. Wel is bekend dat u na 1 maart voor deze regeling bij uw eigen gemeente terecht kunt. De regeling gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in. De Kernpunten zijn telefonisch bereikbaar.

Armoedebestrijding

De Tozo is voor veel inwoners niet voldoende om uit de financiële problemen te blijven. Zeker niet op lange termijn. Huurders en banken zijn opgeroepen coulant om te gaan met uitstel van betalingen voor huur of hypotheek. Daarnaast bestaan diverse overige (landelijke) maatregelen.
Voor alle inwoners met een minimum inkomen is ook nu het reguliere minimabeleid van kracht, in de nabije toekomst tijdelijk uitgebreid met de TONK. De kernpunten zijn telefonisch bereikbaar.
Heeft u als inwoner problemen met betalingsachterstanden of schulden, dan kunt u ook contact opnemen met de Kernpunten.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel

Toename werkzoekenden

  • Verlies van banen, waardoor inwoners (na het doorlopen van de WW-periode) in de bijstand belanden.
  • Moeizamer uitstroom van  bijstandsgerechtigden vanwege de verslechterde arbeidsmarkt

Middellange en lange

Hogere uitgaven voor uitkeringen en begeleiding voor uitkeringsgerechtigden

pm

Toename minima

Door baanverlies en omzetverlies grotere groep inwoners met minimuminkomen.

Korte, middellange en lange

Hogere uitgaven bijzondere bijstand en kindpakket

pm

Toename schuldhulpverlening

Aantal inwoners met problematische schulden loopt op door economische situatie. Wachttijden WSNP en dwangakkoorden lopen op door beperkte inzet rechtbanken

Middellange en lange

Hogere uitvoeringskosten SHV

pm