Werk en inkomen

Ondersteunende maatregelen

  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen door de coronacrisis op te vangen.

  • Gemeente Buren voert voor gemeente Neder-Betuwe de Tozo uit. Ondernemers kunnen via de website van gemeente Buren meer informatie opvragen over de Tozo. Met vragen en hulp bij het invullen van de aanvraag, kunnen zij ook contact opnemen met gemeente Buren.

  • Update 16 september 2020: Tot 1 juli 2020 zijn er 184 aanvragen toegekend vanuit Neder-Betuwe voor de Tozo. En daar komen regelmatig nieuwe meldingen bij. Alle aanvragen worden zo snel mogelijk verwerkt.

  • Vanuit het RIEC is aandacht gevraagd voor mogelijke ondermijning bij de toepassing van de Tozo. Bij vermoeden van ondermijning wordt contact opgenomen met de beleidsadviseur veiligheid van de gemeente Neder-Betuwe. Pas op voor partijen die hulp aanbieden bij een Tozo-aanvraag. Vaak is dit niet kosteloos. En kan de verkeerde hulp vervelende gevolgen hebben. Inwoners kunnen voor hulp contact opnemen met gemeente Buren.

  • Update 16 september 2020: De Tozo is verlengt tot 1 juli 2021. Wel gelden vanaf 1 oktober 2020 andere voorwaarden. Zo wordt ook gekeken naar het (partner)inkomen en naar beschikbare geldmiddelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar gemeente Buren.

Armoedebestrijding

De Tozo is voor veel ondernemers niet voldoende om uit de financiële problemen te blijven. Zeker niet op lange termijn. Huurders en banken zijn opgeroepen coulant om te gaan met uitstel van betalingen voor huur of hypotheek. Daarnaast bestaan diverse overige (landelijke) maatregelen.
Voor alle inwoners met een minimum inkomen is ook nu het reguliere minimabeleid van kracht. De kernpunten zijn telefonisch bereikbaar.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel

Toename werkzoekenden

  • Verlies van banen, waardoor inwoners (na het doorlopen van de WW-periode) in de bijstand belanden.
  • Moeizamer uitstroom van  bijstandsgerechtigden vanwege de verslechterde arbeidsmarkt

Middellange en lange

Hogere uitgaven voor uitkeringen en begeleiding voor uitkeringsgerechtigden

pm

Toename minima

Door baanverlies en omzetverlies grotere groep inwoners met minimuminkomen.

Korte, middellange en lange

Hogere uitgaven bijzondere bijstand en kindpakket

pm

Toename schuldhulpverlening

Aantal inwoners met problematische schulden loopt op door economische situatie. Wachttijden WSNP en dwangakkoorden lopen op door beperkte inzet rechtbanken

Middellange en lange

Hogere uitvoeringskosten SHV

pm