Ondersteunende maatregelen voor ondernemers

Lees hier meer over de ondersteunende maatregelen voor ondernemers.

Gemeente

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Gemeente Neder-Betuwe werkt samen met gemeente Buren op het gebied van ‘Werk en inkomen’. Als u vragen hebt over inkomensondersteuning omdat u zzp’er bent, dan kunt u hierover informatie vinden bij gemeente Buren. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u deze regeling aanvragen. U kunt een melding indienen voor ondersteuning op uw bedrijfsinkomen. Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Voor overige regelingen verwijzen wij u graag naar het KVK-coronaloket.

Regio

Regio Rivierenland FruitDelta heeft een webpagina ontwikkeld waarop alle (hulp)acties staan. Informatie en acties vanuit provincie Gelderland en organisaties van de regionale economische speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme, ter ondersteuning van de regionale economie, zijn gebundeld en toegevoegd aan een aparte pagina op de regio website. De informatie is gericht op de drie speerpuntsectoren en op de beleidsvelden economie, wonen, duurzaamheid en mobiliteit. De primaire doelgroep zijn ondernemers en organisaties van deze regionale beleidsvelden. De website is sinds begin mei 2020 beschikbaar.

Het proces tot herijking van het regionale Economisch Ambitiedocument krijgt een langere doorlooptijd, om de effecten van de huidige crisis onderdeel te (kunnen) laten zijn. In het licht van het regionaal Ambitiedocument hebben per gemeente interviews plaatsgevonden met betrokken bestuurders. Daarin is naar de korte, middellange en lange termijn gekeken en is de kracht van de samenwerking in de regio benoemd. In het onderdeel Trend en Ontwikkelingen van het Ambitiedocument, dat volgt na de kwantitatieve evaluatie/terugblik (van fase 2), nemen wij de actuele ontwikkelingen en gevolgen van coronacrisis in het lopende proces van totstandkoming van het nieuwe Ambitiedocument mee.

Op de website van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid staan updates van het landelijke en regionale nieuws over het coronavirus. De monitor raadpleegt verschillende bronnen en vertaalt dat deze naar provinciaal niveau.

Provincie

Update 10 augustus 2020: De provincie geeft tweewekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk doorvertaald naar Gelderland. Ze brengen niet alleen de gevolgen voor de economie in beeld, maar doen dit ook voor bijvoorbeeld cultuur, sport, duurzaamheid en leefbaarheid.

De updates van de Gelderse impactmonitor zijn te vinden op de website van de Provincie bij het Nieuwsoverzicht. Dit betreft de tweewekelijkse Gelderse impactmonitor.

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief Gelderse impactmonitor.

COVID-19 Subsidies

Provincie Gelderland heeft op dit moment drie openstaande COVID-19 subsidie regelingen. We hebben nieuwe regelingen voor bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Naar verwachting komt er in september 2020 één speciale regeling voor Gelderse theaters met een zaal van 300 zitplaatsen of meer. Meer informatie over de openstaande subsidies is te vinden op de website van de Provincie.

De COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL)‚Äč is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s (Oost NL) overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

Tevens heeft de ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Oost NV een extra site met informatie voor ondernemers.

Rijksregelingen

Het kabinet heeft maatregelen genomen voor het behoud van banen en de economie. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken, via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden, mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie over deze maatregelen. Voor een overzicht van het noodpakket voor banen en economie is er een infographic.

Noodpakket 2: nieuwe regelingen per juni 

Op 1 juni 2020 gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en één nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 20.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt. Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.

Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Lees meer over de NOW-maatregel op de website van de Kamer van Koophandel.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling heet de BMKB-C en geldt vanaf 16 maart 2020. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.

Uitstel betalen belasting

Bedrijven kunnen de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Geef uw reden voor uitstel schriftelijk aan bij de Belastingdienst, pas daarna zetten zij de invordering stop. De Belastingdienst beoordeelt uw aanvraag pas later. Betaalt u de komende maanden te laat uw belasting, dan krijgt u hiervoor geen boete van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

MKB ondernemers die direct getroffen worden door overheidsmaatregelen (schade COVID-19) kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming ontvangen van €4.000,-. Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.

Nieuw is de TVL: maximaal 20.000 euro per 3 maanden

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Andere maatregelen

Naast deze maatregelen zijn er nog meer mogelijkheden. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca- of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Landelijke brancheverenigingen behartigen ook gezamenlijke belangen van ondernemers uit sectoren. Zo biedt INRetail steun aan de detailhandel en biedt Koninklijke Horeca Nederland KHN informatie en ondersteuning

En landelijke organisaties (RVO) ondersteunen tevens ondernemers bij algemene bedrijfsvoering vragen, bijvoorbeeld gericht op export, innovatie en liquiditeit.

Voor kleine bedrijven uit het micro-, midden- en kleinbedrijf met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000, maakt de overheid € 750 miljoen aan overbruggingskredieten mogelijk. Financiers verstrekken het zogenoemde Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

Zie ook:  Borgstellingskrediet BMKB-C regeling (rijksregeling)