Ondersteunende maatregelen voor ondernemers

Lees hier meer over de ondersteunende maatregelen voor ondernemers.

Lockdown tot en met 19 januari 2021

Steun- en herstelpakket

Update 15 december 2020: Het komt er de komende weken op aan om opnieuw veerkracht te tonen, net als eerder dit jaar. Een lockdown heeft veel impact op de samenleving en de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun- en herstelpakket. Dat is zo ontworpen dat het mee-ademt: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun. Voor meer informatie zie het overzicht steun- en herstelpakket.

Download hier de poster van het steunpakket (PDF, 132 kb).

Gemeente

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Gemeente Neder-Betuwe werkt samen met gemeente Buren op het gebied van ‘Werk en inkomen’. Als u vragen hebt over inkomensondersteuning omdat u zzp’er bent, dan kunt u hierover informatie vinden bij gemeente Buren. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u deze regeling aanvragen. U kunt een melding indienen voor ondersteuning op uw bedrijfsinkomen. Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Voor overige regelingen verwijzen wij u graag naar het KVK-coronaloket.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)
Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Bekijk hier alle voorwaarden & aanpassingen Tozo.
Via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) kunt u direct een aanvraag Tozo indienen. Uw melding komt automatisch bij ons binnen.

Let op: Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Regio

Regio Rivierenland FruitDelta heeft een webpagina ontwikkeld waarop alle (hulp)acties staan. Informatie en acties vanuit provincie Gelderland en organisaties van de regionale economische speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme, ter ondersteuning van de regionale economie, zijn gebundeld en toegevoegd aan een aparte pagina op de regio website. De informatie is gericht op de drie speerpuntsectoren en op de beleidsvelden economie, wonen, duurzaamheid en mobiliteit. De primaire doelgroep zijn ondernemers en organisaties van deze regionale beleidsvelden. De website is sinds begin mei 2020 beschikbaar.

Het proces tot herijking van het regionale Economisch Ambitiedocument krijgt een langere doorlooptijd, om de effecten van de huidige crisis onderdeel te (kunnen) laten zijn. In het licht van het regionaal Ambitiedocument hebben per gemeente interviews plaatsgevonden met betrokken bestuurders. Daarin is naar de korte, middellange en lange termijn gekeken en is de kracht van de samenwerking in de regio benoemd. In het onderdeel Trend en Ontwikkelingen van het Ambitiedocument, dat volgt na de kwantitatieve evaluatie/terugblik (van fase 2), neemt de regio de actuele ontwikkelingen en gevolgen van coronacrisis in het lopende proces van totstandkoming van het nieuwe Ambitiedocument mee.

Op de website van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid staan updates van het landelijke en regionale nieuws over het coronavirus. De monitor raadpleegt verschillende bronnen en vertaalt dat deze naar provinciaal niveau.

Provincie

De provincie geeft tweewekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk doorvertaald naar Gelderland. Ze brengen niet alleen de gevolgen voor de economie in beeld, maar doen dit ook voor bijvoorbeeld cultuur, sport, duurzaamheid en leefbaarheid.

De updates van de Gelderse impactmonitor zijn te vinden op de website van de Provincie bij het Nieuwsoverzicht. Dit betreft de tweewekelijkse Gelderse impactmonitor.

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief Gelderse impactmonitor.

Op deze pagina van de provincie Gelderland vindt u actuele informatie over de maatregelen die de provincie neemt en de actuele ontwikkelingen in Gelderland, waaronder de impactmonitor.

De provincies Overijssel en Gelderland stellen samen financiële middelen beschikbaar voor het ondersteunen van 20 industriële bedrijven met een voucher ter waarde van maximaal € 20.000 per bedrijf. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen bij BOOST Smart Industry.

Openstelling MKB Kredietfaciliteit Gelderland

De provincie stelt via Topfonds Gelderland  11 miljoen euro beschikbaar ter overbrugging voor innovatieve Gelderse mkb-ers met groeiambitie. Gelderse mkb-ers, die kapitaal nodig hebben voor innovatie in de sectoren food, health, tech en energy én cross-overs, kunnen vanaf nu (29 september) gebruik maken van het fonds MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG). MKG richt zich tevens op veelbelovende Gelderse bedrijfstakken in relatie tot de topsectoren, die nu door covid-19 moeilijk aan kapitaal komen. Oost NL is fondsmanager, en het fonds heeft een looptijd van drie jaar. Meer informatie via www.oostnl.nl.

COVID-19 Subsidies

Provincie Gelderland heeft op dit moment drie openstaande COVID-19 subsidie regelingen. Hieronder ook nieuwe regelingen voor bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Naar verwachting komt er in september 2020 één speciale regeling voor Gelderse theaters met een zaal van 300 zitplaatsen of meer. Meer informatie over de openstaande subsidies voor genoemde sectoren is te vinden op de website van de Provincie.

Gelderse aanpak voor vitale binnensteden en dorpskernen
Gezonde binnensteden en dorpskernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van Gelderland. Echter, de impact van COVID-19 op de Gelderse binnensteden en dorpskernen is groot. Door de maatregelen van het kabinet waren winkelstraten lange tijd verlaten, winkels, horeca en culturele instellingen gesloten. De effecten van de maatregelen maken het herstel en het behoud van de vitaliteit van binnensteden en dorpskernen nog urgenter. Om hier extra in te kunnen investeren heeft provincie Gelderland de Gelderse overbruggingsaanpak ontwikkeld. Deze informatie is verwoord in een Statenbrief. Klik hier voor meer informatie over deze overbruggingsaanpak. Wij gaan graag met u als ondernemer hier het gesprek over aan.

De COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL)‚Äč is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding. Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s (Oost NL) overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

Tevens heeft de ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Oost NV een extra site met informatie voor ondernemers.

Rijksregelingen

Het kabinet heeft maatregelen genomen voor het behoud van banen en de economie. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken, via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden, mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning. Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie over deze maatregelen. Voor een overzicht van het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarktis is er een infographic.

Kijk ook op deze website van de rijksoverheid.

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021 

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

NOW (tegemoetkoming loonkosten)

Werkgevers kunnen sinds maandag 16 november een aanvraag voor de derde periode NOW indienen bij UWV. Tot en met zondag 13 december bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden oktober tot en met december 2020. Om met het oog op de latere definitieve vaststelling van de tegemoetkoming, vooraf een goede inschatting te kunnen maken van de situatie, zijn online rekenhulpen ontwikkeld. Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers dan het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. De simulatietool op www.simulatienow.nl laat zien wat de gevolgen van een dalende loonsom zijn voor de uiteindelijke afrekening.

Na deze derde aanvraagperiode volgen op termijn ook nog een vierde en vijfde aanvraagperiode, voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling heet de BMKB-C en geldt vanaf 16 maart 2020. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Bekijk hier alle voorwaarden & aanpassingen: BMKB, GO-C en KKC.

Belastingmaatregelen

Bedrijven kunnen de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd. Lees hier meer informatie over belastinguitstel voor ondernemers.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Update 15 december 2020: Kijk op deze voor de regeling. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Deze verbreding werd op 27 oktober 2020 aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun  gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

Bedrijven kunnen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van oktober tot en met december 2020 krijgen tot een maximum van 90.000 euro. De eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten voor eet-en drinkgelegenheden bedraagt gemiddeld € 2500. Aanvragen kan op www.rvo.nl/TVL.

Andere maatregelen

Naast deze maatregelen zijn er nog meer mogelijkheden. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca- of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam/KvK CoronaLoket van de Kamer van Koophandel.

Landelijke brancheverenigingen behartigen ook gezamenlijke belangen van ondernemers uit sectoren. Zo biedt INRetail steun aan de detailhandel en biedt Koninklijke Horeca Nederland KHN informatie en ondersteuning

Update 15 december 2020: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt als landelijke organisatie ondernemers bij vragen over Corona gerelateerde maatregelen, maar ook bij algemene bedrijfsvoering vragen, bijvoorbeeld gericht op export, innovatie en liquiditeit. Via deze link naar de subsidie en financieringswijzer van RVO wordt hulp geboden bij het vinden van regelingen. Bij het aanklikken van de button ‘ik zoek geld voor economische gevolgen Coronavirus’ is deze vraag ook specifiek te maken voor corona gerelateerde regelingen.

En landelijke organisatie (RVO) ondersteunt tevens ondernemers naast Corona gerelateerde maatregelen bij algemene bedrijfsvoering vragen, bijvoorbeeld gericht op export, innovatie ken liquiditeit).

De kvk biedt een handzaam gebundeld overzicht van ondersteuningsmaatregelingen op haar site. Dit overzicht is te vinden via https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen//.