Economie

Lees hier meer over economie.

Algemene informatie voor werkgevers tijdens Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

Update 15 december 2020: Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december 2020 tot ten minste dinsdag 19 januari 2021 in de strengste lockdown tot nu toe. 

Alleen winkels die essentieel zijn blijven open. Dit zijn winkels gericht op de eerste levensbehoeften. Alle winkels sluiten om uiterlijk 20.00 uur. Voor winkels die overwegend levensmiddelen (eten en drinken) verkopen geldt een uitzondering. Tussen 20.00 en 6.00 uur kunt u geen alcohol kopen of laten bezorgen.

Bekijk de winkels die blijven.

Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren. Bekijk de volledige lijst met uitgezonderde contactberoepen.

Thuiswerken blijft daarom ook de norm, tenzij het absoluut noodzakelijk is om naar het werk te gaan. Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen houden. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Op 12 januari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen gaan snel. Lokaal hebben we als gevolg van de crisis en de genomen maatregelen, net als de landelijke trend, te maken met vraaguitval bij bedrijven, een lager consumentenvertrouwen en lagere consumentenbestedingen. Een deel van de bedrijvigheid in en buiten de dorpscentra is geraakt door (tijdelijke) verplichte sluiting van winkels en horecagelegenheden of draait mogelijk langzamer door productie en/of handelsbelemmeringen of exportbeperkingen. De teruggang in de lokale economie en daarmee de lokale economische dynamiek, heeft ook gevolgen voor de directe en indirecte werkgelegenheid in onze gemeente. Deze effecten zijn nu nog minder zichtbaar. Daarbij komt het er door de anderhalve-meter-economie ook anders uit te zien. Dit valt samen met de trend dat winkelgebieden al steeds compacter worden. Dit alles vraagt om extra aandacht voor het behoud en vitaal houden van de dorpskernen.

De effecten van de coronacrisis op de economie en bedrijvigheid van Neder-Betuwe zijn nog niet goed in te schatten. Wel is de situatie dat Neder-Betuwe over de afgelopen jaren een economisch erg krachtig en economisch gezonde gemeente is geweest. De gemeente telt op dit moment circa 2280 bedrijven en 11.650 arbeidsplaatsen. Hierin heeft de afgelopen jaren een relatief forse groei plaatsgevonden.

Activiteiten en ondersteuning

Lokaal Maatregelenpakket

 • Er is onder de vlag van het regio-overstijgende team Economie van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) een breed maatregelenpakket tot stand gekomen. Dit pakket met maatregelen loopt tot 1 januari 2021. Dit pakket ondersteuningsmaatregelen is erop gericht om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, organisaties en inwoners te verzachten. In deze maatregelen is onder andere ruimte voor uitstel van betaling en zijn ruimere venstertijden gesteld voor bevoorrading van winkels. 

 • We blijven in gesprek met individuele ondernemers en met koepels van ondernemersverenigingen en bedrijventerreinverenigingen. In de vorm van een belronde zijn diverse bedrijven benaderd om te horen wat er speelt en leeft in het licht van de crisis, om deze signalen vervolgens waar mogelijk te kunnen vertalen in (beschikbare) ondersteuningsmogelijkheden. Ook houden we contact via het bestuurlijk platform OVNB en deelname aan OVNB bijeenkomsten en individuele bedrijfsbezoeken.

 • Een lichtpunt is dat, hoewel een tendens is dat ondernemers alle aandacht hebben voor het draaiende houden van de eigen onderneming, lokale ondernemers elkaar ook blijven vinden, de verbinding zoeken, en dat zij ook social media veelvuldig inzetten.
 • Vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen zijn geïnformeerd dat we graag faciliteren bij initiatieven die ontstaan. Daar is Spraakmakend Neder-Betuwe een voorbeeld van.
 • Ondernemersvereniging Neder-Betuwe (OVNB) heeft als ondernemersnetwerk het initiatief ‘ondernemers voor ondernemers’ genomen. Het ledenbestand van OVNB bestaat uit ondernemers uit verschillende branches met een grote diversiteit aan kennis. Het is deze kennis die OVNB wil inzetten om college-ondernemers te helpen. Dit doet de zij door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ondernemers kunnen hun (hulp)vraag/casus - vertrouwelijk - voorleggen aan een panel van collega-ondernemers. 

 • Spraakmakend Neder-Betuwe is een videorubriek voor ondernemers in coronatijd en is tot stand gekomen in samenwerking met de Ondernemersvereniging Neder-Betuwe (OVNB). In deze videorubriek schuiven ondernemers uit onze regio virtueel aan tafel aan, ze delen hun zorgen rondom het coronavirus, vertellen over de impact en de maatregelen die ze hebben genomen in deze moeilijke tijd en ze geven advies. De eerste video is in april 2020 verschenen. Bekijk hier de verschenen edities van Spraakmakend Neder-Betuwe: Maatregelenpakket van de overheid, Recreatie, toerisme en horeca, Financiën, Detailhandel,Ondernemers en onderwijs.

Ondernemers enquête

Het Gelderse bedrijfsleven wordt flink getroffen door de coronacrisis. Om ondernemers zo goed mogelijk te helpen hebben, is het belangrijk om zicht te krijgen op de impact van de crisis op ondernemers. Hier wordt input voor gevraagd. Samen met de provincie Gelderland en Oost NL hebben VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden eind maart een eerste een (monitoring)vragenlijst opgesteld om de impact van de crisis op ondernemers te onderzoeken. Na een eerste meting eind april, heeft eind juni de tweede meting van het Gelderse ondernemerspanel plaatsgevonden.

De resultaten van de eerste meting hebben geleid tot actie. De resultaten dienen dus als waardevolle input voor de partijen, die samenwerken aan deze enquête. Zij betrekken de Inzichten en resultaten bij hun acties, om de effecten van COVID-19 te overbruggen en de economie te helpen herstellen. De resultaten van de enquête worden ook gebruikt om de (lokale) overheden te informeren over de behoefte en optimalisering van de hulpmaatregelen om ondernemers (lokaal) te ondersteunen. De resultaten zijn te vinden op deze website.

Update 11 november 2020: De resultaten van de tweede meting zijn inmiddels ook bekend en te vinden op deze website.

De derde ondernemersmeting vindt plaats van maandag 9 november 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020.

De indieningstermijn voor aanvragen van de lokale subsidieregeling voor ondernemersverenigingen en (samenwerkende) ondernemers, het Lokaal Investeringsfonds (LIF), is in het subsidiejaar 2020 -op verzoek van ondernemers/OVNB- met twee maanden verlengd (van 1 mei 2020 tot 1 juli 2020). Er zijn twee subsidieaanvragen ontvangen, van het RBT en Laanboomhuis/TCO. Beide zijn gehonoreerd. Met ingang van 1 september 2020 staat de indieningstermijn weer open voor 2021. Aanvragen kunnen tot 1 mei 2021 worden ingediend.

Dit jaar kunnen ondernemers en ondernemende inwoners in de regio tot 1 oktober 2020 hun innovatieve plannen en projecten voor Rivierenland indienen bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. Anders dan voorgaande jaren, is er in 2020 één ronde om een plan in te dienen. Daarmee wil het fonds ondernemers meer tijd en ruimte geven om een aanvraag voor te bereiden. Zie ook het persbericht van juni 2020 (PDF, 136 kb).

Vitaliteitsplan Recreatie & Toerisme voor de regio

Op 12 maart 2020 heeft het kabinet noodmaatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Vanaf dat moment was duidelijk dat dit de toeristische sector zou raken. RBT Rivierenland heeft direct contact met de provincie Gelderland opgenomen en geopteerd voor een regio specifieke aanpak (vitaliteitsplan) om de toeristisch recreatieve sector op korte, middellange en lange termijn vitaal te houden. De provincie alloceert hiervoor eerder beschikbaar gesteld werkkapitaal en is enthousiast over de voortvarende en onderscheidende wijze waarop er in Regio Rivierenland wordt geanticipeerd op de coronacrisis. Het vitaliteitsplan bestaat uit drie sporen:

 • Spoor 1 geeft een inventarisatie weer van toeristische bedrijven in de regio die op omvallen staan. Dit als input voor het noodhulp (vitaliteits)plan om vanuit marktpartijen (onder andere accountants en investeerders) de oplossing te gaan zoeken.
 • Spoor 2 is gericht op sterkere bedrijven met ideeën om te overleven. Er wordt direct gekeken of meegewerkt kan worden aan oplossingen die bedrijven aandragen om deze coronacrisis te overleven. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid een app voor het bedrijfsleven te ontwikkelen om bedrijven en organisaties te informeren en inspireren, en van elkaar te leren, ten aanzien van de (komende) maatregelen en anderhalvemeter-oplossingen.
 • Spoor 3 is gericht op het versterken van de sector na de coronacrisis. Zodra de sector weer gaat draaien moeten we die opgaven oppakken die bijdragen aan herstel van de sector. Het definiëren van de focusopgaven binnen de veertien opgaven van het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme, maakt onderdeel uit van dit spoor. Daarnaast is het RBT bezig met het opzetten van een marketingcampagne specifiek gericht om recreanten na de coronacrisis naar de regio te trekken.

Communicatieplatform toerisme en recreatie

Het RBT Rivierenland heeft het voorstel gedaan om een toegankelijke app op te zetten voor de gehele toeristisch recreatieve sector in Rivierenland. Doel is om bedrijven en organisaties te informeren, inspireren en het mogelijk maken om van elkaar te leren rondom de komende (updates van) maatregelen en anderhalvemeter-oplossingen.

De app beschikt over drie duidelijke onderdelen:

 1. Informeren: Wat zijn de laatste updates over maatregelen, wat mag nu wel en niet? Alle gemeenten krijgen toegang tot dit onderdeel om korte teksten en links te plaatsen naar de juiste informatie. RBT Rivierenland informeert in dit onderdeel ondernemers over nieuwe/aangepaste projecten en mogelijkheden die voor de ondernemer relevant zijn.
   
 2. Inspireren: Hoe pas ik mijn bedrijf aan op de anderhalvemeter-maatregel? Vanuit verschillende bronnen zorgt RBT Rivierenland voor voorbeelden en links naar artikelen die hierover gaan. Het is belangrijk om te lezen hoe anderen dat doen en dan te reflecteren wat voor jou de beste oplossingen zijn.
   
 3. Leren van elkaar: In de app maken we het mogelijk voor alle deelnemers om foto’s en video’s, al dan niet voorzien van tekst in te sturen naar de content redactie. Zo kunnen we vanuit de hele sector voorbeelden en oplossingen delen.

Aanpassingen communicatie en campagnes RBT Rivierenland

Het RBT Rivierenland heeft direct na de afkondiging van de eerste maatregelen van 12 maart 2020 diverse media uitingen on hold gezet of ingetrokken waar mogelijk. De bloesem-alert app is gelanceerd met daarbij de mogelijkheid voor mensen om vanuit huis de ontwikkeling van de bloesem te volgen. De nadruk is hierbij te komen te liggen op het inspireren vanuit huis.

Verder zijn teksten op de website en sociale media aangepast met daarbij de nadruk op: bezoekers informeren over RIVM richtlijnen op de homepage van Rivierenland.nl, bezoekers informeren over RIVM richtlijnen en maatregelen rondom samenkomsten/evenementen op de evenementenpagina. Teksten rondom de Bloesem-alert app zijn aangepast voor inspiratie vanuit huis. Alle evenementen tot 1 september 2020 zijn verwijderd uit de agenda.

Update 1 juli 2020: Ondernemers in Rivierenland starten samen met het RBT Rivierenland met de nieuwe campagne ‘Je voelt je thuis in…’. Fruit, water, mooie steden, maar nu in coronatijd bovenal: rust en ruimte. In tegenstelling tot de nog populairdere vakantiegebieden in Nederland kan de 1,5 metervakantie hier prima gevierd worden. Voor meer informatie en het gratis downloaden van de toolkit klik hier.

Coronavirus heeft forse gevolgen voor boomkwekers

Uit de nieuwsbrief Speerpuntberaad Agribusiness 14 april 2020

De laanboomsector heeft te verduren onder de coronacrisis. De verkoop is veelal gerealiseerd, maar de uitlevering is momenteel het knelpunt. De export (circa 80%) valt vrijwel weg en zomeractiviteiten (zoals snoeien) komen bij een mogelijke ‘lock down’ in de problemen. Oost-Europese werknemers gaan deels naar huis en ook de aandacht voor innovatie lijdt onder de crisis. De meeste activiteiten en het reguliere programmamanagement van het Laanboompact lopen gelukkig wel (digitaal) door, maar er is (nog) geen crisiscoördinatie op pactniveau zoals een digitale helpdesk, het inventariseren en delen van knelpunten/oplossingen op laanboomcluster niveau en het verzamelen van  behoeftes op korte en lange termijn.

Momenteel zien we dat er zaken gerelateerd aan corona landelijk opgepakt worden via belangenbehartigers LTO, Anthos, NFO enzovoorts en het Tuinbouw crisis team (Jaap Bond). De gemeente Neder-Betuwe heeft een generiek crisisteam voor alle gemeentelijke aandachtsgebieden, en voor sommige sectoren onderneemt de provincie direct actie. Vanuit de provincie is er een versnelde afname van laanbomen waardoor er productie uit de markt genomen wordt en er ‘een bodem in markt wordt gelegd’. De afstemming van TCO met John Rocks hierover is gestart. De gemeente, Tree Centre Opheusden (TCO) en pactmanager onderzoeken of tijdelijke, beperkte crisiscoördinatie op pactniveau wenselijk is. Dit zou aanvullende zijn op het regulier programmamanagement van Greenport.

Lees hier ook een uitgave van Groen Gazet magazine door Elan Media: Boomkwekersnieuws in tijden van corona.

Bezoekersmonitor Gelderland

Update 1 juli 2020: Op maandag 29 juni is de bezoekersdrukte monitor live gegaan. De druktemeter geeft inzicht in waar het deze zomer druk of rustig is. Het biedt toeristen een hulpmiddel te bepalen waar zij willen recreëren. Lokale experts (ondernemers) kunnen hieraan deelnemen en aangeven via een app of het te druk is of juist rustig. Al deze gegevens worden verzameld en via een kaart in de monitor kunnen bezoeker zien waar het ze het beste heen kunnen gaan.  Wilt u hier aan mee werken, klik hier voor meer informatie. Het is ook mogelijk om de monitor op uw eigen website te plaatsen, dit kunt u aanvragen via deze website.

Per 1 juli: 1,5 meterloket van gemeente Neder-Betuwe en Omgevingsdienst Rivierenland

Update 7 juli 2020:

Meedenken met ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties om hun panden op een veilige en goede manier aan te passen aan de richtlijnen voor de 1,5 metersamenleving. Dat is het doel van gemeente Neder-Betuwe en Omgevingsdienst Rivierenland met het serviceloket dat per 1 juli van start is gegaan onder de naam ‘1,5 meterloket’.

Veel mensen zijn aan de slag om hun pand en de omgeving geschikt te maken met inachtneming van de voorschriften voor de bestrijding van het coronavirus. Voldoende afstand en maatregelen voor de gezondheid krijgen uiteraard volop aandacht. Maar belangrijk zijn ook op de brandveiligheid en de impact voor de buurt en of een en ander binnen de bestaande vergunning past. Het 1,5 meterloket helpt met maatwerkoplossingen.

Eigenaren en gebruikers kunnen zelf al veel doen zoals:

 • Overleggen met de grondeigenaar over bijvoorbeeld verruiming (tijdelijk) van terras of bedrijf.

 • De buurt laten weten wat de tijdelijke veranderingen zijn zoals ruimere openingstijden, groter terras, buitensportlessen.

 • Ervoor zorgen dat vluchtwegen en de toegang tot bluswatervoorzieningen vrij blijven; ook bij de buren.

 • Ervoor zorgen dat hulpdiensten dichtbij kunnen komen.

 • Rekening houden met de parkeerbehoefte van bezoekers maar ook die van de omgeving.

 • Aanpassing van de (ontruimings)plannen aan de nieuwe situatie en het op de hoogte brengen van de veranderingen richting BHV-medewerkers én de nieuwe situatie oefenen.

Maatwerk en 1,5 meterloket

Soms zijn de aanpassingen binnen de bestaande vergunningen mogelijk maar lang niet altijd. Denk aan andere openingstijden, uitbreiding van de buitenruimte, geluidsbelasting, brandveiligheid. Normaal gesproken vraagt het de nodige tijd om dat aan te passen in een vergunning of aan het bestemmingsplan. Maar gelet op de bijzondere situatie is er nu via het 1,5 meterloket tijdelijk meer maatwerk mogelijk op dit gebied.

Bereikbaarheid 1,5 meterloket

Via e-mail: bedrijvenloket@nederbetuwe.nl met vermelding  ‘Vraag over 1,5 meter-maatregelen’.

 • Voor Drank en Horecawet-gerelateerde vragen: Gemeente Neder-Betuwe, Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Marlies Guiljam-van der Vegt,
  e. mguiljam@nederbetuwe.nl of t. 06-22 82 87 16

 • Voor vergunningverlening en bouw-gerelateerde vragen: Omgevingsdienst Rivierenland,
  Yvonne Jansen, e. y.jansen@odrivierenland.nl of t. 06–46 84 97 88

 • Algemene overige ondernemersvragen: Gemeente Neder-Betuwe, Accountmanager bedrijven,
  Maaike van Brenk, e. mbrenk@nederbetuwe.nl of t. 06–51 10 91 37