Uitnodiging bijeenkomst pilot kantoorhuisvesting Omgevingswet 27 juni

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdagmiddag 27 juni 2019 over kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen in Neder-Betuwe. Wij zijn voornemens om hiervoor nieuwe beleidsrichtlijnen op te stellen en willen hierover graag in gesprek met vastgoedeigenaren en ondernemingen op onze bedrijventerreinen en ondernemingen die op zoek zijn naar kantoorhuisvesting.

Kantoren op bedrijventerreinen?

Het gaat economisch goed in de gemeente Neder-Betuwe. De werkgelegenheid groeit en investeringen nemen toe. We zien ook een groeiende behoefte aan huisvesting voor kantoren. De beschikbare locaties in onze gemeente zijn echter beperkt. Dit leidt in de praktijk tot toenemende aanvragen voor (zelfstandige) kantoorhuisvesting op bedrijventerreinen omdat daar vaak nog ruimte beschikbaar is. Het beleid, zoals vertaald in bestemmingsplannen laat dit echter, mede in verband met provinciale beleidskaders, niet toe.

Als gemeente hebben wij een aantrekkelijk ondernemersklimaat hoog in het vaandel staan en willen we bedrijven graag de ruimte bieden om in onze gemeente gevestigd te blijven, te herhuisvesten of zich nieuw te vestigen. We willen onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om zelfstandig kantoorgebruik op bedrijventerreinen toe te staan, en zo ja onder welke voorwaarden. Hier willen we een goed afgewogen antwoord op vinden. De intentie is te komen tot beleidsrichtlijnen voor eventuele kantoorvestiging op (bestaande) bedrijventerreinen.

Pilot Omgevingswet

We willen de invoering van de Omgevingswet aangrijpen om dit beleid op een vernieuwende manier te gaan opstellen. De bedoeling van de wet is dat de gemeente minder gaat sturen via regels en meer vanuit beleidsdoelen, die vooraf met betrokken partijen gezamenlijk zijn bepaald. Om ervaring op te doen met deze werkwijze, hebben we ervoor gekozen om het traject ‘Beleidsrichtlijnen Kantoorhuisvesting op bestaande Bedrijventerreinen Neder-Betuwe’ te benoemen als pilot in het kader van de Omgevingswet.

Interactieve opzet

Wij willen hierover graag met u in gesprek om uw ervaring, wensen en ideeën te horen. Met u willen we tijdens een aantal bijeenkomsten kijken of het wenselijk en mogelijk is om eventueel zelfstandig kantoorgebruik op bedrijventerreinen toe te staan, en zo ja onder welke voorwaarden. Samen met u willen we beleid maken dat aansluit bij de praktijk en uw behoeften. Hiervoor organiseren we drie interactieve bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst 1: Analyseren van het vraagstuk
  • Bijeenkomst 2: Verkennen van oplossingsrichtingen
  • Bijeenkomst 3: Bespreken van mogelijke beleidsrichtlijnen

De eerste bijeenkomst zal zijn op donderdag 27 juni 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur in het gemeentehuis van Neder-Betuwe in Opheusden. Tijdens deze bijeenkomst geven we een toelichting op de Omgevingswet en de aanleiding voor de bijeenkomst. Daarna willen we graag met u in gesprek over hoe groot de vraag naar kantoorhuisvesting is en welke vestigingscriteria van belang zijn, of bedrijventerreinen hiervoor geschikt zijn en welke voor- en nadelen daarbij spelen. De daaropvolgende bijeenkomsten vinden plaats na de zomer.

Even aanmelden

Voor de eerste bijeenkomst kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar omgevingswet@nederbetuwe.nl. Graag horen we bij uw aanmelding ook wat voor bedrijf u heeft en waar uw bedrijf of pand gevestigd is.

We hopen u op 27 juni bij de bijeenkomst te mogen begroeten.