Beleid Ruimte, Wonen, Milieu en Duurzaamheid

 • Aanpassing geluidzone Bedrijventerrein Bonegraaf

  10 september 2020

  Een gedeelte van het bedrijventerrein Bonegraaf is een gezoneerd industrieterrein.

 • Masterplan Centrum Kesteren

  Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad het Masterplan centrum Kesteren vastgesteld.

 • Structuurvisie Neder-Betuwe 2018

  Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Neder-Betuwe 2018 vastgesteld.

 • Klimaatnota gemeente Neder-Betuwe 2021-2025

  Hier kunt u meer lezen over de klimaatnota van gemeente Neder-Betuwe.

 • Duurzaamheidsvisie Neder-Betuwe 2016-2020

  Om uitvoering te geven aan haar ambities heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe in 2010 de Nota Duurzaamheid vastgesteld. Op 17 september 2015 heeft de raad de vernieuwde versie, de Duurzaamheidsvisie Neder-Betuwe 2016-2020, vastgesteld.

 • Beleidsvisie Externe Veiligheid

  De gemeente heeft een beleidsmatige vrijheid om aan te geven hoe zij wil omgaan met externe veiligheidsrisico’s in bijvoorbeeld vergunningverlening voor opslag, vervoer en locaties van gevaarlijke stoffen en in ruimtelijke besluiten.

 • Vitale kernen in een sterke gemeente Neder-Betuwe 2.0

  De gemeente koerst de komende 10 jaar op het realiseren van 746 woningen. Daarbij ligt de focus op woningbouw in elke kern. Ook betaalbare sociale huurwoningen en het toevoegen van duurzaam aantrekkelijke woningen staan hoog op de prioriteitenlijst.

 • Wet geurhinder en veehouderij; Geurverordening Neder-Betuwe 2011

  De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden.

 • Omgevingsvisie

  Het motto van het opstellen van de Omgevingsvisie Neder-Betuwe is ‘samen’. U als gebruiker van de fysieke leefomgeving weet wat er speelt en waar u of anderen behoefte aan hebben.
  Daarom willen we u betrekken bij het maken van de Omgevingsvisie. Ook andere partners denken mee. Naast onderwerpen die u belangrijk vindt, zijn er ook onderwerpen die de gemeente belangrijk vindt.
  Het maken van een omgevingsvisie met u en andere partners is voor de gemeente een nieuwe ervaring. Er is geen handleiding die we kunnen volgen. Daarom gaat een stedenbouwkundig bureau ons helpen om samen met u een visie op te stellen.

  Op dit gedeelte van onze website leest u meer over het opstellen van de omgevingsvisie.

  Burgemeester Jan Kottelenberg:
  “Ik zie de Omgevingsvisie en de Omgevingswet als duidelijke signalen dat we ons bewuster moeten zijn dat we in een verandering van tijdperken zitten. We zoeken al langer de samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven. De Omgevingsvisie Neder-Betuwe speelt hier op in. Ik juich ruimte voor initiatieven van u toe.”

 • Archeologische beleidskaart Neder-Betuwe

 • Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten

  pdf, 830kB

  De gemeenteraad van Neder-Betuwe stelde op 8 november 2019 dit beleidsplan vast.

 • Beleidsregels fruitstallen en fruitautomaten

  Op 11 februari 2020 stelde het college de beleidsregels over fruitstallen en fruitautomaten vast.

 • Woonwagenbeleid

  Door een uitspraak van het College voor de rechten van de mens zijn was het noodzakelijk ons woonwagenbeleid te actualiseren. Het nieuwe woonwagenbeleid is in overeenstemming met het beleidskader 'gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 10 december 2020 is het woonwagenbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.