Beleid Openbare Ruimte

 • Inrichting van uw erf en het landschap

  Woont u in het buitengebied? Of bent u ondernemer in het buitengebied? Dan is de landschapsbrochure 'Een mooier landschap maken we samen!' mogelijk iets voor u.

 • Gemeentelijk Rioleringsplan Neder-Betuwe 2019-2023 (GRP)

  De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft in de raadsvergadering van donderdagavond 6 december 2018 het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld voor de periode 2019-2023.

 • Gladheidbestrijding en strooiroutes

  De gemeente is klaar voor de winter! Een wegbeheerder moet zorgen voor een veilige weg. Dat staat in de Wegenwet. Deze zorgplicht gaat echter niet zover dat we de veiligheid van de weg te allen tijde kunnen garanderen.

 • Groenbeleidsplan Neder-Betuwe

  pdf, 5MB

  Download hier het Groenbeleidsplan Neder-Betuwe.

 • Handboek Openbare Ruimte

  Het Handboek Openbare Ruimte Neder-Betuwe is een praktisch instrument. Het vormt een programma met eisen en aanbevelingen voor de inrichting van de openbare ruimte in Neder-Betuwe uit het oogpunt van beheer en onderhoud.

 • Handleiding bomenoverlast

  Bomen en groen zijn belangrijk voor mensen en dieren. Ze leveren zuurstof en zuiveren de lucht, geven sfeer en een mooi aanzien van de omgeving, omzomen wegen, vormen een belangrijk ecosysteem en een rust- en broedplaats voor vogels. En – niet onbelangrijk – het laanboomcentrum zorgt voor werkgelegenheid in de regio. Maar die bomen en struiken kunnen ook overlast geven. Als inwoners daarvan een melding doen, dan is het handig om te weten hoe de gemeente hiermee in het algemeen omgaat.

 • LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP)

  Het landelijke karakter is een van de sterke punten van de gemeente Neder-Betuwe.

 • Ontwerpbesluit gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater Neder-Betuwe 2020

  18 november 2020

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe hebben een ontwerpbesluit genomen om gebieden aan te wijzen waarbinnen geboden en verboden gelden voor het lozen van afvloeiend hemelwater van particuliere percelen op het openbaar terrein en/of het gemeentelijke riool.

 • Speelruimtenota 2019-2023

  pdf, 1MB

  Download hier de speelruimtenota.

 • Uitleg Gemeentelijk beleid rioolverstoppingen

  pdf, 305kB
 • Verkeer- en vervoerplan tot 2020

  De gemeenteraad stelde op 15 december 2011 het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan (NBVVP) vast. Dit geeft de visie tot 2020 weer hoe de gemeente Neder-Betuwe nu en in de toekomst om gaat met vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer dan wel de mobiliteit.