Kesteren, Broekdijk (naast) 42b, vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 4041CW 42 b
Publicatiedatum
18-06-2019

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Wet geluidhinder, dat voor een ieder ter inzage ligt:

Beschrijving

* Het op 6 juni 2019 vastgestelde bestemmingsplan ‘Kesteren, Boekdijk (naast) 42b’.
Dit bestemmingsplan is voorbereid om een seniorenwoning mogelijk te maken naast de bestaande woning aan de Broekdijk 42b in Kesteren. Het plan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan dat ter inzage heeft gelegen.

* Het besluit hogere grenswaarde.
Voor de nieuwe seniorenwoning zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen. Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde van 56 dB vastgesteld.

 

Inzageperiode: 20 juni 2019 t/m 1 augustus 2019

Inzageplaatsen:

- analoog: tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, bij de receptie, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM  Opheusden

- digitaal: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpKEBroekdijk42b-vst1

 

Procedure

Inzageperiode: 20 juni 2019 t/m 1 augustus 2019

Inzageplaatsen:

- analoog: tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe bij de receptie, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM  Opheusden

- digitaal: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpKEBroekdijk42b-vst1

- digitaal: www.nederbetuwe.nl (Gemeente --> Bekendmakingen --> 2019 -> Week  25 --> Ruimtelijke Ontwikkeling à Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kesteren, Broekdijk (naast) 42b’.

 

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker­wijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit, kunnen gedurende voornoemde termijn van zes weken schrifte­lijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingplan en/of het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarde treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen